ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال PSP با پردازش معمولی و معکوس درضایعات پری اپیکال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

2 دندانپزشک.

3 گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

4 گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

5 گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، آزاد اسلامی تهران، ایران.

چکیده

زمینهوهدف: ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب در کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال براساس مشاهده ناحیه رادیولوسنسی در ناحیه پری اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم(PSP) با پردازش معمولی و معکوس در تشخیص ضایعات پری اپیکال در شرایط invitro است.
روش بررسی: در این پژوهش، تجربی - آزمایشگاهی با استفاده از دندان­های پره مولر تک ریشه­ای که در ساکت­های استخوان مندیبل خشک گوسفند جایگذاری شدند 60 ضایعه  مصنوعی در زیر اپکس دندان­ها ایجاد شد. از این آسیب­ها با دو روش رادیوگرافی دیجیتال PSP  با پردازش معمولی و معکوس تصویربرداری  به عمل آمد. دو متخصص رادیولوژی فک و صورت وجود یا عدم وجود ضایعه در تصاویر در PSP با پردازش معمولی و معکوس از هر دندان را بررسی کردند.
یافته ها: متوسط حساسیت مشاهده گرها در رادیوگرافی PSP با پردازش معمولی در ضایعات mm 25/0، mm 5/0، mm 1 به ترتیب 7/46 درصد , 5/63% و 3/93 درصد که با رادیوگرافیPSP با پردازش معکوس به 45 درصد و 60 درصد و 6/86 درصد کاهش یافت. رادیوگرافی دیجیتال با پردازش معمولی  دارای ویژگی(7/66 درصد) بیشتری نسبت به رادیوگرافی دیجیتال با پردازش معکوس(3/63 درصد)  شد.
نتیجه­گیری: حساسیت رادیوگرافی دیجیتال با پردازش معمولی با معکوس تفاوتی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ruddle CJ, Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th Ed. Philadelphia: St Louis; 2002.115-128.
2-Nicopoulou-Karayianni K, Bragger U, Patrikiou A, Stassinakis A, Lang NP. Image processing for enhanced observer agreement in the evaluation of periapical bone changes. Int Endod 2002; 35:615-622.
3-Christgau M, Hiller K, Schmalz G, Kolbeck C, Wenzel A. Quantitative digital subtraction radiography for the determination of small changes in bone thickness. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1998; 85:462-472
4-Wang A, Monsoar PA, Moule AJ, Basford KE. A comparison of Kodak ultraspeed and Ektaspeed plus dental x-ray films for detection of dental caries. Aust Dent J 2002; 47(1):27-29.
5-Razmus TF, Williamson GF. Current oral and maxillofacial imaging.1st Ed Philadelphia: W.C SANDERS. 1996; 6-184.
6-White SC, Pharoah MJ, eds. Oral Radiology: principle and interpretation. 6thed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2009.p.78-99   
7-Ruddle CJ, Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th Ed. Philadelphia: St Louis; 2002.115-128.
8-Seltzer S: Endodontology. 2nd Ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1998.149-156.
9-wenzel A, moystad A. experience of Norwegian genereal dental practitioner with solid state and storage phosphor detectors. dentomaxillofac rdiol. 2001 jul; 30 (4):203-8.
10-Gijbels F, de meyer AM, Bou Serhal C, van den Bossche C, declerck J, persoons M, et al. The subjective image quality of direct digital and conventional panoramic radiography. clin oral Investig.2000 sep;4(3):162-7
11-Molander B, grondhal HG, ekestubbe A. quality of film-based and digital panoramic radiography. dentomaxillofac Radiol. 2004 Jan; 33(1):32-6
12-Akarsalan zz, Akdevelioglu M, Gungor K,Erten H. A comparison of the diagnostic accuracy of bitewing, periapical, unfiltered and filtered digital panoramic images for approximal caries detection in posterior teeth. dentomaxillofac radiol. 2008 Dec; 37(8):458-63
13-Mehdizadeh M, Karami M, Zamani H. Comparative study of conventional and digital radiography in diagnosis of periapical lesions in dry human mandible. Shiraz Univ Dent J 2008; 9(2); 163-169.
14-Tabarizadeh M, Abrisham SM, Yazdani E. The accuracy comparison of direct digital radiography (DDR) and conventional radiography in detecting chemically created lesions. J Dent Sch. 20011; 29(1):55-61.
15-Lazar RH, Younis RT, Parvey LS. Comparison of plain radiographs, coronal CT and interoperative finding in children with chronic sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg.1992 Jul; 107(1):29-34
16-Amin Tavakoli M, Varshowsaz M, Mobini M, Amin Tavakoli N. Diagnostic values of conventional radiography and digital subtraction radiography in detection of periapical bone lesions (An invitro study). J Dent Sch. 2008; 26(3):247-253
17-MGBQ Martins, EJ Whaites, GMB Ambrosano and F Haiter Neto. What happens if you delay scanning Digora phosphor storage plates (PSPs) for up to 4 hours. Dentomaxillofac Radiol (2006) 35,143-146
18-Barbat J, Messer HH. Detectability of artificial periapical lesions using direct digital and conventional radiography. J Endod 1998; 24: 837-842.
19-Sakhdari S, mehralizadeh S, dadresanfar B, hakim M, Kharazifard M. Accuracy of reverse contrast option of digital radiography in detection of horizontal root fracture. ( in vitro ). J Res Dent Sci. 2011; 8 (2):68-74
20-Kamburglu K, Murat S, Pehlivan SY. The Effects of Digital Image Enhancement on the Detection of Vertical Root Fractures. Dent Traumatol. 2010; 26: 47-51
21-Mehralizadeh S, Farshch F. Accuracy of Reverse Contrast Option of Digital Radiography on the Detection of Vertical Root Fracture. Thesis for DDS, Dental Branch, Tehran Islamic Azad University .2008
22-Ji-Un Lee, Ki Jeong Kwon, Kwang-Joon Koh. Diagnostic Accuracy of Artificially Induced Vertical Root Fractures: A Comparison of Direct Digital Periapical Images with Conventional Periapical Images. Korean J Oral Maxillofac Radiol. 2004; 34: 185-90.
23-Alpoz E, Sogur E, Baksi Akdeniz BG. Perceptibility Curve Test for Digital Radiographs before and After Application of Various Image Processing Algorithms. Dentomaxillofac Radiol.  2007; 36:490-4.