اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی بیماران قلبی-عروقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

2 گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 گروه قلب، دانشکده پزشکی قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروزیس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شیراز، شیراز، ایران. مدیر انجمن ذهن برتر جوان ایران، اهواز، ایران

5 مربی‌گروه آموزش ابتدایی،‌گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان، شادگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: استرس یکی از عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی است و همچنین باعث کاهش سلامت عمومی بیماران قلبی-عروقی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی بیماران قلبی- عروقی شهر اهواز بود.
روش بررسی: در این پژوهش از روش پژوهش تجربی میدانی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد.  برای انتخاب آزمودنی‌ها از نمونه در دسترس استفاده گردید. بدین صورت که 30 نفر از بیماران قلبی-عروقی جهت شرکت در پژوهش، انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه گواه (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند. همه شرکت کنندگان به پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری قرار گرفت. سپس در مرحله پس آزمون هر دو گروه به پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند.
یافتهها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری به گونه معنیداری سلامت عمومی افراد گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه، بهبود بخشیده است (001/0≥ p).
نتیجه­گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری می‌تواند به عنوان یک روش روان درمانی انتخابی و همچنین مکمل درمان‌های پزشکی در بیماران قلبی-عروقی باشد و در بهبود سلامت عمومی  بیماران فلبی- عروقی سودمند باشد. بنابراین، در نظرگرفتن این نوع درمان به عنوان بخشی از برنامه درمانی بیماران قلبی-عروقی می تواند سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


 
1-Jabalameli Sheyda. Heydari Hossein. Mostafavi Samaneh. The effectiveness of cognitive-behavioral stress management intervention on general health among patients' with heart diseases. Behavioral Science Research, Special psychosomatic disorders, 2011: 9, 5 (Persian).
2-Maafi S, Zolaktaf V. Rabiee K. Hashemi M. and Tarehmah H. Effects of exercise rehabilitation, home immediately after discharge on the quality of life of patients coronary artery bypass and angioplasty. Journal of Zahedan Medical Sciences, 2011:  13, 6 (Persian).
3-Aminian Zahra. Mohammadzadeh Shahla. Islami Mohammad. and Fesharaki M. The effectiveness of coping strategies to stress on the quality of life in patients with acute coronary syndrome admitted to hospitals of medical sciences university. Journal of Medical Sciences of Islamic Azad University, 2014:  24, 3, 168-174 (Persian).
4-Kaplan Sadock.  Benjamin. James. and Sadock Virginia Alcott. Synopsis of Psychiatry, Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry. Translation Rezaei Farzin. And Arjmand Mohsen. Tehran: Poblisher Arjmand. 2008 (Persian).
5-Tahmasebyan H. Teimuri H. Sabzi F. Chaghazardi S. and Hosseini S A. Valuation of stress and type of personality on coronary artery disease focuses in Imam Ali (AS) research center, Kermanshah.2012 (Persian).
6-Haji Y.  Rajabnejad M R. Khoddami Vishteh H R. Mesri M. Aghapour E. Salari M. Anisi J. Effects of stress management on general health and lifestyle of students of Imam Hossein  University. (AS) in Tehran. Journal of the Ministry of Health and Medical Education, 2012: 1 (Persian).
7-Hatami H. Razavi M. Eftekhar Ardebili H. Majlesi F. Syed Nourzad M. and Parizad M J. Public  health. Tehran: poblisher Arjmand.  2009: 2 (Persian).
8-Nejat S. Quality of life and measure it. Journal of Iran  Speicifical Epidemiology, 2009: 4, 2, 62-57 (Persian).
9-Mayo RE. Depression and social function in primary care: A two-phase exploratory study. Primarry Care and Community Psychiatry. 2006: 11, 37-45.
10-Hamid N. The relationship between hardiness and stress with coronary heart disease. Scientific Medical Journal, 2008: 6, 2 (Persian).
11-Foruzandeh N. Delaram M.  Foruzandeh M. and Darakhshandeh S. Study  of mental health status of cardiovascular diseases patients and determination of some effectives factors  on it in patients hospitalized  in CCU and cardiology wards  of Hajar hospital, Sharekord. Journal of Clinical Nursing and midwifery, 2013: 2, 2, 18-25 (Persian).
12-Ghasemi E. Mohamad Aleyha Zh. Bastani F. Samiee N. and Haqqani M. General health status of women with coronary artery disease. Koomesh 2014: 14, 4 (48) (Persian).
13-Bokeria L A. Zinchenkob Y P. Kiselevaa M G. Psychological factors and outcomes of coronary surgery, Psychology in Russia, 2013: 6, 4, 201.
14-Safa M. Saki M. Matin Rohani Sherwin. The mental health needs of patients Requiring coronary angiography and its relationship with drug abuse. Quarterly  scientific-research Journal of Lorestan Medical Sciences University, 2008: 10, 1, 35 (Persian).
15-Antoni M. Ironson G. and Schneiderman Neil. Practical Guide cognitive-behavioral stress management. 2007  Translation Aal Ahmad S J. Jokar  S.  and Neshatdost H M. Sfahan, publication Jahad Daneshgahi University of Sfahan, 2009 (Persian).
16-Karami A. GHQ-28 questionnaire. Faculty member of Allameh Tabatabai University, Psychology department, Educational Sciences. Psychometric publishing center. 2009: (Persian).
17-Claeson Maria. Birgander L S. Lindahl B. Nasic S M. Astrom M. Asplund K. Burell G. Womens hearts stress management for woman with eschaemic heart disease: explamatory analyses of controlled trial. Journal of cardiopulmonary rehabilitation, 2005: 25 2, 93-102.
18-Dekker R L. Cognitive therapy for Depression in patients with heart failure: nurs clin north Am, 2012:  43 on page 155.
19-Schneider R H.  Stagger Frank. Alexader Charles. N.  Sheppard Williams.  Rainforth Maxwell. Kondvani Kofi, Smith Sandra. Gaylord king Carolyn. A Rendomized Controlledtrial of Stress Redoction for Hypertension older African American S. Maharishi Univer Sity of management, 2014:  FB1028 Fair Field, A52557-1628.
20-Bagherzadeh A. Aryanfar F. and Arbabi M. Evaluation of cognitive and behavioral intervention on psychological health status in patients with implantable cardiovascular defibrillator. Journal of Medical university, Tehran University Medical Sciences, 2012: 70, 1, 40-32 (Persian).
21-Bayaz M H. effectiveness of brief cognitive-behavioral group intervention on depression, anxiety and stress patients with chronic coronary heart disease. Journal of Mental Health, 2013: 14 (1), 21-110 (Persian).