کلیدواژه‌ها = MRI
بررسی دقت ام.آر.آی در تشخیص ندول‌های منفرد ریوی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 47-54

رضا جلی؛ مهسا محمدیان؛ پریسا پیشداد؛ مهسا اخوان


بررسی مقایسه‌ای MRI با دید مستقیم در تشخیص پاتولوژی‌های داخل مفصلی در بیماران با پارگی ACL (یک مطالعۀ گذشته‌نگر)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 713-719

سعید طباطبایی؛ احمد دشت بزرگ؛ محسن خرمی؛ خاطره حسنوند