کلیدواژه‌ها = اریتراسما
اریتراسما در استان خوزستان، یک مطالعه 11 ساله (1393-1382)

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 69-76

10.22118/jsmj.2023.363219.2952

عبداله رفیعی؛ شریف مراغی؛ نسرین امیررجب؛ صادق تهرانی؛ مهدی براجعه