کلیدواژه‌ها = ستون فقرات گردنی
بررسی روایی و پایایی ارزیابی از راه دور پاسچر سر و گردن و شانه بیماران با گردن درد مزمن

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 59-68

10.22118/jsmj.2022.336083.2813

زینب رویین تن؛ مریم سعادت؛ معصومه حسام؛ امین بهداروندان؛ مینا جهانگیری؛ علی دیناروند