کلیدواژه‌ها = زنان
تاثیر جنسیت و هورمون های جنسی بر روی SARS-COV-2: یک مقاله مروری

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.368210.2979

عرفان ذاکر؛ حسین انصاری نیا؛ فاطمه زارع


مقایسه کیفیت زندگی استفاده کنندگان از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 443-452

نصرت بهرامی؛ زهرا کریمیان؛ سمیه بهرامی؛ مجتبی راجی؛ مهناز نصرت ابادی


رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 341-353

فاطمه صداقت؛ سمیرا ربیعی؛ رضا راست‌منش