مقایسه کیفیت زندگی استفاده کنندگان از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مامایی ،گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

2 دانشجوی دکترای بهداشت باروری ، گروه بهداشت باروری، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشجوی کارشناس آمار.دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی پرستاری. کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی.دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: انتخاب، پذیرش و رضایت از روش­های مختلف جلوگیری از بارداری می­تواند کیفیت زندگی زنان را متأثر سازد .این مطالعه با هدف مقایسۀ کیفیت زندگی زنان استفاده­کننده از روش­های مختلف پیشگیری از بارداری مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی دزفول در سال 1393 انجام شد.
روش بررسی: این مطالعۀ توصیفی- مقطعی بر روی 525 زن مراجعه­کننده به 8 مرکز بهداشتی درمانی که به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند، انجام شد. کیفیت زندگی با پرسش­نامۀ استاندارد 26 سؤالی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی (WHQOL–BREF) سازمان جهانی بهداشت تعیین گردید. معیارهای ورود به مطالعه شامل زنان گروه سنی 16-50 سال، عدم منع طبی استفاده از روش پیشگیری از بارداری و فاقد هر گونه بیماری طبی یا روحی شناخته­شده در فرد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده­­ها از نسخۀ 20 نرم­افزار آماری  SPSS و روش­های آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید.
یافته­ها:یافته­های مطالعه نشان داد که بیشترین سطح کیفیت زندگی در بین زنان استفاده­کننده از روش طبیعی (9/29 درصد) و کاندوم (3/26 درصد) بودند و کمترین کیفیت زندگی به­ترتیب مربوط به توبکتومی (2/4 درصد) و آمپول­های تزریقی (9/4 درصد) بود. بین میزان کیفیت زندگی و نوع روش پیشگیری از بارداری ارتباط معناداری وجود داشت (034/0P=). همچنین افرادی که تعداد فرزندان بیشتری داشتند، کیفیت زندگی بالاتری را گزارش کردند (23/0r=، 001/0P=). کیفیت زندگی با وضعیت اقتصادی ارتباط مستقیم داشت (41/0r=، 001/0P=).
نتیجه­گیری:یافته­های حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که  زنان استفاده کننده از روش­های طبیعی و کاندوم بالاترین سطح کیفیت زندگی را دارند و لذا نیاز به آموزش توسط مشاوران تنظیم خانواده  درباره این روشها پیشنهاد می­شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


2-Molina RC, Roca CG, Zamorano JS, Araya EG. Family planning and adolescent pregnancy. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynecology 2010; 24: 209–22.
3-Williams SL, Parisi SM, Hess R, Schwarz EB. Associations between recent contraceptive use and quality of life among women. Contraception 2012 March; 85(3): 282–7.
4-Zhao J, Li Y, Wu Y, Zhou J, Ba Lei, Gu X, et al. Impact of different contraceptive methods on quality of life in rural women of the Jiangsu province in China. Contraception 2009; 80: 180–6.
5-Ioannidis G, Gordon M, Adachi JD. Quality of life in osteoporosis. Nurs Clin North Am 2001; 36(3): 481-9.
6-Bahrami N, Simbar M, Bahrami S. The effect of prenatal education on mother’s quality of life during first year postpartum among Iranian women: a randomized controlled trial. Int J Fertil Steril 2013; 7(3): 177-82.
7-Stromberg M, Olsen Sh. Instruments for Clinical Health-Care Research. Boston: Jones and Bartlett Pubilsher. 2004; 23-40.
8-Sammarco A. Perceived social support, uncertainty and quality of life of younger breast cancer survivors. Cancer Nursing 2001; 24(3): 212-9.
9-Kallner HK, Thunell L, Brynhildsen J, Lindeberg M, Gemzell Danielsson K. Use of Contraception and Attitudes towards Contraceptive Use in Swedish Women - A Nationwide Survey. PLoS ONE 2015; 10(5): e0125990. Doi: 10.1371/journal. pone.0125990   
10-Lia RHW, Lo SST, Teh DKG, Tong NC, Tsui MHY, Cheung KB, et al. Impact of common contraceptive methods on quality of life and sexual function in Hong Kong Chinese women.  Contraception 2004; 70: 474–82
11-Avasarala K. Quality-of-life Assessment of Family Planning Adopters through User Perspectives in the District of Karimnagar. Indian Journal of Community Medicine 2009; 34(1): 24-8.
12-Li RH, Lo SS, Teh DK. Impact of common contraceptive methods on quality of life and sexual function in Hong Kong Chinese women. Contraception  2004; 70(6):474–82.
13-Nedjat S, Montazeri A, Holakouie K, Mohammad K, Majdzadeh R. Psychometric properties of the Iranian interview-administered version of the World Health Organization’s Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF): a population-based study. BMC Health Serv Res 2008; 8: 61.
14-Bahrami N, Karimian Z, Bahrami S, Bolbolhaghighi N. Comparing the postpartum quality of life between six to eight weeks and twelve to fourteen weeks after delivery in Iran. Iran Red Crescent Med J 2014 Jul; 16(7).
15-Skrzypulec V, Drosdzol A. Evaluation of Quality of Life and Sexual Functioning of Women Using Levonorgestrel-Releasing Intrauterine Contraceptive System – Mirena. Collegium Antropologicum 2008; 4:1059–68.
16-Gulum M, Yeni E, Sahin MA, Savas M, Ciftci H. Sexual functions and quality of life in women with tubal sterilization. Int J Impot Res  2010; 22:267–71.
17-Auslander BA, Rosenthal SL, Fortenberry JD, Biro FM, Bernstein DI, Zimet GD. Predictors of sexual satisfaction in an adolescent and college population. J Pediatr Adolesc Gynecol 2007 Feb; 20(1):25-8.
18-Matsumoto Y, Yamabe S, Ideta K, Kawabata M. Impact of use of combined oral contraceptive pill on the quality of life of Japanese women. J Obste Gynaecol Res  2007; 33(4): 529–35.
19-Caruso S1, Cianci S, Malandrino C, Cicero C, Lo Presti L, Cianci A. Quality of sexual life of women using the contraceptive vaginal ring in extended cycles: preliminary report. Eur J Contracept Reprod Health Care  2014; 19(4):307-14.
20-Di Carlo C1, Sansone A, De Rosa N, Gargano V, Tommaselli GA, Nappi C. Impact of an implantable steroid contraceptive (etonogestrel-releasing implant) on quality of life and sexual function: a preliminary study. Bifulco GGynecol Endocrinol. 2014 Jan; 30(1):53-6.