نویسنده = علی دهقان احمد آباد
مقایسه بازشناسی همخوا نهای انسدادی فارسی بین دهه های چهارم و پنجم زندگی

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 28-41

10.32598/JSMJ.21.1.2354

علی محمدزاده؛ علی دهقان احمد آباد؛ زهرا شرفی؛ فرزاد حمزه پور