ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد دارای آدنوئید هایپرتروفیک و افراد سالم در دانشکده دندانپزشکی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جندی شاپور اهواز/دانشکده دندانپزشکی

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به ارتباط هایپرتروفی آدنوئید با بیماریهای های مختلف، تشخیص به موقع آن با یک روش ساده، ارزان و کم خطر به جای آندوسکوپی بینی ضروری به نظر می رسد.در تحقیق حاضر ابعاد فضاهای نازوفارنکس ،اوروفارنکس و هیپوفارنکس در دو گروه دارای آدنوئید هایپرتروفیک و گروه فاقد آدنوئیدهایپرتروفیک با رادیوگرافی لترال سفالومتری محاسبه گردید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ،تحلیلی رادیوگرافی های دیجیتال لترال سفالومتری ازآرشیو بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور در سال ۱۳98 انتخاب شدند. همه کلیشه های واجد شرایط از نظر وجود یا عدم وجود آدنوئید هایپرتروفیک بررسی شده و به دو گروه دارای آدنوئیدهایپرتروفیک( ۱۲۷ نفر، ۶۶ پسرو ۶۱ دختر) و فاقد آدنوئیدهایپرتروفیک( ۱۰۲ نفر )تقسیم شدند. ابعاد فضاهای مورد نظر در هردو گروه محاسبه گردیدند. در گروه افراد دارای آدنویید هایپرتروفیک ،اندازه آدنویید و سپس نسبت آدنویید به نازوفارنکس محاسبه گردید.
یافته ها: بین فضاهای مورد بررسی در هر دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت. در افراد دارای آدنوئید هایپرترو فیک،فضاهای هایپوفارنکس ونازوفارنکس از نظر آماری همبستگی مثبت معنی داری با متغیر سن داشتند.ولی با جنسیت افراد ارتباط معنی داری نداشت.بین اندازه آدنویید و سن همبستگی معنی داری وجود داشت ولی پسران و دختران از نظرآدنویید اختلاف معنی داری نداشتند.نسبت آدنوئید به نازوفارنکس در گروههای سنی و جنسی مختلف ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر بیانگر این است که رادیوگرافی لترال سفالومتری به تنهایی قادر به تشخیص افراد آدنوئید هایپرتروفیک نمی باشد ولی می تواند همراه با تاریخچه و علایم بالینی به تشخیص بیماری کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


1-Major MP, Flores-Mir C, Major PW. Assessment of lateral cephalometric diagnosis of adenoid hypertrophy and posterior upper airway obstruction: a systematic review. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 2006 Dec 1;130(6):700-8.
2- Major MP, Saltaji H, El-Hakim H, Witmans M, Major P, Flores-Mir C. The accuracy of diagnostic tests for adenoid hypertrophy: a systematic review. The Journal of the American Dental Association. 2014 Mar 1;145(3):247-54
3-Fujioka M, Young LW, Girdany BR. Radiographic evaluation of adenoidal size in children: adenoidal-nasopharyngeal ratio. American Journal of Roentgenology. 1979 Sep 1;133(3):401-4.
4-Golboei SH, Sharifzadeh G, Talebian S. Adenoid nasopharyngeal ratio in children suffering from otitis media with effusion. Journal of Surgery and Trauma 2018; 6(3):90-95
5-Pereira SC, Beltrão RT, Janson G, Garib DG. Lateral cephalometric radiograph versus lateral nasopharyngeal radiograph for quantitative evaluation of nasopharyngeal airway space. Dental press journal of orthodontics. 2014 Aug;19(4):89-93.
6-Maltais F, Carrier G, Cormier Y, Series F. Cephalometric measurements in snorers, non-snorers, and patients with sleep apnoea. Thorax. 1991 Jun 1;46(6):419-23.
7-Solow B, Skov S, Ovesen J, Norup PW, Wildschiødtz G. Airway dimensions and head posture in obstructive sleep apnoea. The European Journal of Orthodontics. 1996 Jan 1;18(1):571-9.
8-Partinen M, Guilleminault C, Quera-Salva MA, Jamieson A. Obstructive sleep apnea and cephalometric roentgenograms: the role of anatomic upper airway abnormalities in the definition of abnormal breathing during sleep. Chest. 1988 Jun 1;93(6):1199-205.
9-Guttal KS, Burde KN. Cephalometric evaluation of upper airway in healthy adult population: A preliminary study. Journal of Oral and Maxillofacial Radiology. 2013 May 1;1(2):55.
10-Fathi H, Mohammad-Rabei E, Kabiri S, Baghban AA, Soheilifar S, Nouri M. Craniofacial and airway growth in 9–11 years old normal dental occlusion in Iranian adolescents: A longitudinal cephalometric study. Dental Hypotheses. 2017 Jan 1;8(1):8.
11-Min GU, McGrath CP, Wong RW, Hägg U, Yang Y. Cephalometric norms for the upper airway of 12-year-old Chinese children. Head & face medicine. 2014 Dec;10(1):38.
12-Wormald PJ, Prescott CA. Adenoids: comparison of radiological assessment methods with clinical and endoscopic findings.The Journal of Laryngology & Otology.1992 Apr;106(4):342-4.
13-Cho JH, Lee DH, Lee NS, Won YS, Yoon HR, Suh BD. Size assessment of adenoid and nasopharyngeal airway by acoustic rhinometry in children. The Journal of Laryngology & Otology. 1999 Oct;113(10):899-905.
14-Caylakli F, Hizal E, Yilmaz I, Yilmazer C. Correlation between adenoid–nasopharynx ratio and endoscopic examination of adenoid hypertrophy: a blind, prospective clinical study. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2009 Nov 1;73(11):1532-5.
15-Lertsburapa K, Schroeder Jr JW, Sullivan C. Assessment of adenoid size: A comparison of lateral radiographic measurements, radiologist assessment, and nasal endoscopy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2010 Nov 1;74(11):1281-5.
16-Talebian S, Sharifzadeh G, Vakili I, Golboie SH. Comparison of adenoid size in lateral radiographic, pathologic, and endoscopic measurements. Electronic physician. 2018 Jun;10(6):6935.
17-Kolo ES, Ahmed AO, Kazeem MJ, Nwaorgu OG. Plain radiographic evaluation of children with obstructive adenoids. European journal of radiology. 2011 Aug 1;79(2):e38-41.
18-Dali Z, Ruhrabatan P., Uniti MW. The relationship between adenoid hypertrophy and cephalometric angles of the skull base. Dental Journal of Tehran University of Medical Sciences, 2006, 19, 2, p.96-103.
19-Al-Kindy SA, Obaideen AO. The value of radiological examination in the management of adenoidal hypertrophy in a pediatric population. Saudi medical journal. 2003 May;24(5):504-6.
20-Mlynarek A, Tewfik MA, Hagr A, Manoukian JJ, Schloss MD, Tewfik TL, Choi-Rosen J. Lateral neck radiography versus direct video rhinoscopy in assessing adenoid size. Journal of otolaryngology. 2004 Dec 1;33(6):360-5.