ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه(س) در زمستان 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران

2 متخصص زنان، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم ایران

3 فوق تخصص قلب اطفال دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران

4 رزیدنت رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

5 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران

6 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران

7 گروه قلب اطفال استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

زمینه و هدف: اکوکاردیوگرافی جنینی یک تکنیک تصویربرداری برای تشخیص آنومالی قلبی جنین است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه (س)در زمستان 1396 انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی بود. در این مطالعه اطلاعات 230 زن باردار وارد چک لیست شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: شایع ترین اندیکاسیون ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی، شک به CHD در سونوگرافی(نقایص قلبی)(21.7%)با غالبیت فوکوس اکوژن و کمترین فراوانی مربوط به بیماریهای مادر(2.2%) بود. 91.7% تشخیص های بعد از اکوکاردیوگرافی نرمال و 8.3% غیرنرمال گزارش شد. بین ریتم قلب جنین و نرمال یا غیر نرمال بودن تشخیص بعد از اکوکاردیوگرافی ارتباط معناداری وجود داشت(p=0.02). بین متغیرهای سن مادر(p=0.22)، نوبت حاملگی(p=0.97)، سن جنین(هفته)(p=0.76)، جنسیت جنین(p=0.30)، تعداد ضربان قلب جنین(p=0.08)، سایز NT(p=0.24)، دیابت مادر(p=0.98)، وضعیت جفت(p=0.93)، سابقه بیماری مادرزادی در خانواده(p=0.13) و بیماری خاص در مادر(p=0.98) با تشخیص بعد از اکوکاردیوگرافی ارتباطی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اکوکاردیوگرافی جنینی یک روش غیرتهاجمی مناسب برای تشخیص زودهنگام بیماریهای مادرزادی قلب می باشد که انجام آن نه تنها در باردارهای های پرخطر بلکه حتی در بارداری های کم خطر نیز مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


 
1-Garne E, Stoll C, Clementi M. Evaluation of prenatal diagnosis of congenital heart diseases by ultrasound: experience from 20 European registries. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2001;17(5):386-91.
2-Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. Journal of the American college of cardiology. 2002;39(12):1890-900.
3-Allan L, Benacerraf B, Copel J, Carvalho J, Chaoui R, Eik-Nes S, et al. Isolated major congenital heart disease. Ultrasound in obstetrics & gynecology: the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2001;17(5):370.
4-Lee W, Allan L, Carvalho J, Chaoui R, Copel J, Devore G, et al. ISUOG consensus statement: what constitutes a fetal echocardiogram? 2008.
5-Mohan UR, Kleinman CS, Kern JH. Fetal echocardiography and its evolving impact 1992 to 2002. The American journal of cardiology. 2005;96(1):134-6.
6-Soongswang J, Thitadilok W, Sunsaneevithayakul P, Sutanthavibul A, Ruangvutilert P, Wansanit K. Efficacy of fetal echocardiography and an evaluation of indications. J Med Assoc Thai. 2005;88(8):S215-20.
7-Mirza FG, Bauer ST, Williams IA, Simpson LL. Early fetal echocardiography: ready for prime time? American journal of perinatology. 2012;29(04):313-8.
8-Bonnet D, Coltri A, Butera G, Fermont L, Le Bidois Jrm, Kachaner J, et al. Detection of transposition of the great arteries in fetuses reduces neonatal morbidity and mortality. Circulation. 1999;99(7):916-8.
9-Tworetzky W, McElhinney DB, Reddy VM, Brook MM, Hanley FL, Silverman NH. Improved surgical outcome after fetal diagnosis of hypoplastic left heart syndrome. Circulation. 2001;103(9):1269-73.
10-Small M, Copel J. Indications for fetal echocardiography. Pediatric cardiology. 2004;25(3):210-22.
11-Rychik J, Ayres N, Cuneo B, Gotteiner N, Hornberger L, Spevak PJ, et al. American Society of Echocardiography guidelines and standards for performance of the fetal echocardiogram. Journal of the American Society of Echocardiography. 2004;17(7):803-10.
12-Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF. Moss & Adams' heart disease in infants, children, and adolescents: including the fetus and young adult: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
13-Friedberg MK, Silverman NH. Changing indications for fetal echocardiography in a University Center population. Prenatal Diagnosis: Published in Affiliation With the International Society for Prenatal Diagnosis. 2004;24(10):781-6.
14- Fetal ETF, Committee AIoUiMCS. AIUM practice guideline for the performance of fetal echocardiography. Journal of ultrasound in medicine: official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine. 2011;30(1):127.
15- Nair A, Radhakrishnan S. Evaluation of referral pattern for fetal echocardiography at a tertiary care center in Northern India and its implications. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India. 2016;66(1):258-62.
16-Arjmandnia M, Besharati M, Rezvan S. Studying the determinant factors leading  to congenital heart disease in newborns. J Educ Health Promot. 2018 Apr 3;7:53. doi: 10.4103/jehp.jehp_146_17. eCollection 2018.