بررسی اسیب شناسی و بالینی ضایعات خوش خیم و بدخیم آنوس در طی سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۵ در بیمارستان شهید صدوقی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید صدوقی یزد

2 پاتولوژی-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهید صدوقی یزد-پردیس بین الملل

چکیده

مقدمه: درگیری آنوس و پوست اطراف آن یکی از شکایت های معمول در درمانگاه گوارش می باشد و با این حال نئوپلاسم های کانال مقعد و پوست غیر معمول است. این مطالعه با هدف بررسی کلینیکوپاتولوژی ضایعات خوش خیم و بدخیم آنوس انجام گرفت.
روش بررسی: کلیه بیمارانى که در طى سال هاى ١٣٨٥ الى ١٣٩٥ با تشخیص اولیه ضایعه آنال تحت بیوپسى و یا اکسیزیون قرار گرفته بودند و به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، جنس، علائم بالینی و تشخیص هیستوپاتولوژیک وارد چک لیست از قبل تهیه شده گردیدند. سپس توسط نرم افزار اماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفتند.موارد pv کمتر از ۰.۰۵ ار لحاظ اماری معنی دار تلقی شدند.
یافته ها : از کل1662 بیمار 934 نفر مرد (56.2%) و 728 نفر (43.8%) زن بودند. میانگین سنی بیماران 42.4 با انحراف معیار 15.7 سال و دامنه تغییرات 15 تا 87 سال بود. شایعترین تومور بدخیم ناحیه آنوس آدنوکارسینوما (76.5%) و سپس ملانوم بدخیم (17.6%) بود. فراوانی تومورهای بدخیم در مردان بیشتر از زنان بوده است. شایعترین علامت در بیماران مبتلا به تومورهای بدخیم، خونریزی بود. شایعترین ضایعه خوش خیم هموروئید (66.5%) بود. اکثریت ضایعات خوش خیم در سنین زیر 50 سال بوده اند و شایعترین علامت بالینی در تومورهای خوش خیم احساس توده (63.3%) بوده است.
نتیجه‌گیری:در این مطالعه بر خلاف سایر مطالعات ادنوکارسینوم انوس شایع ترین تومور بوده که فراوانی ان در جنس مذکر بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


1-AbdullGaffar BKeloth TAl-Hattawi MAl Marzouqi MElTayeb Y. Benign anal and perianal polypoid neoplasms and tumor-like lesions.Pathol Res Pract. 2012 Dec 15;208(12):719-25. doi: 10.1016/j.prp.2012.09.004.
2- He X, Huang J, Yao J, Chen Z, Lian L, Li S, et al. Routine histopathologic examination of "benign" anal lesions: is it necessary? Surg Today. 2015 Apr;45(4):416-21. doi: 10.1007/s00595-014-1090-2
3-Lee PCHu YWHung MHChen CCLin HCLee FY, et al. The risk of cancer in patients with benign anal lesions: a nationwide population-based study.Am J Med. 2013 Dec;126(12):1143.e9-18. doi: 10.1016/j.amjmed.2013.05.016.
4-Karaitianos IGArchondakis SKKorkolis DKoundouris CXenitidis MDaskalopoulou Det al. The role of cytology in the diagnosis of benign and malignant anal lesions. Acta Chir Iugosl. 2006;53(2):39-42.
5-Shiels MS, Kreimer AR,  Coghill AEDarragh TMDevesa. SS. Anal Cancer Incidence inthe United States, 1977-2011: Distinct Patterns by Histology and Behavior. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015 Oct;24(10):1548-56. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0044.
6-Surabhi VRMenias COAmer AMElshikh MKatabathina VSHara AK, et al. Tumors and Tumorlike Conditions of the Anal Canal and Perianal Region: MR Imaging Findings.Radiographics. 2016 Sep-Oct;36(5):1339-53. doi: 10.1148/rg.2016150209.
7-Leonard DBeddy DDozois EJ. Neoplasms of Anal Canal and Perianal Skin. Clin Colon Rectal Surg. 2011 Mar; 24(1): 54–63.doi: 10.1055/s-0031-1272824
8-Sun Z, Migaly J. Review of Hemorrhoid Disease: Presentation and Management. Clin Colon Rectal Surg. 2016 Mar; 29(1): 22–29. doi:  10.1055/s-0035-1568144
9-Frisch M, Melbye M. Anal Cancer. In: Schottenfeld D, Fraumeni JF Jr, editors. Cancer Epidemiology and Prevention. 3. New York, NY: Oxford University Press; 2006. pp. 830–40.
10-Riss S, Weiser FA, Schwameis K, Riss T, Mittlböck M, Steiner G, Stift A. The prevalence of hemorrhoids in adults. International journal of colorectal disease. 2012 Feb 1;27(2):215-20.
11-Clark SJ. Benign anal disease. Journal of the American Academy of PAs. 2016 Nov 1;29(11):23-9.