ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جندی شاپور اهواز دانشکده دندانپزشکی

2 استادیار، عضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار،گروه جراحی فک و صورت،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،ایران

چکیده

زمینه و هدف: فضاهای هوایی فوقانی از مهمترین عناصری هستند که در تنفس دخیلند. بین اندازه فضای راه هوایی و مورفولوژی صورت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عمق راه هوایی فوقانی توسط رادیوگرافی سفالومتری در افراد با کلاسهای اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت می باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت گذشته نگر و با استفاده از تصاویر لترال سفالومتری دیجیتال موجود در آرشیو بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی اهواز انجام گرفت. 105 نمونه رادیوگرافی در ابعاد ساژیتال و عمودی بررسی شدند و عمق نازوفارنژیال، اوروفارنژیال و هایپوفارنژیال در هر بعد اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS ویرایش22 بررسی شد و نتایج با استفاده از آزمون واریانس و Tukey HSD تعیین گردید.
یافته ها: در بعد ساژیتال، در بررسی عمق نازوفارنکس بین کلاسهای I وIII اسکلتال و نیز در عمق اوروفارنکس بین کلاسهای II و III تفاوت معنادار آماری وجود دارد. در مقایسه بین کلاسهای I و II و کلاسهای II و III، میانگین عمق هایپوفارنکس دارای اختلاف معنادار میباشد. (P<0/05) در بعد عمودی هیچ گونه اختلاف معنادار آماری در بین افراد متفاوت یافت نشد. (P>0/05) با توجه به نتایج، دیپ بایت اسکلتال، عمق نازوفارنکس و اپن بایت اسکلتال، عمق اوروفارنکس و هایپوفارنکس را افزایش می دهد.
نتیجه گیری: در بعد ساژیتال در افراد کلاس I عمق نازوفارنکس و در کلاس III عمق اوروفارنکس و هایپوفارنکس افزایش می یابد. در بعد عمودی در افراد دیپ بایت اسکلتال عمق نازوفارنکس و در افراد اپن بایت اسکلتال عمق اوروفارنکس و هایپوفارنکس افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


1-Ealamian L, Badiee M, Yousefi Nia S, Kharazi Fard M. Radiographic Assessment of Upper Airway Size in Skeletal Sagittal and Vertical Jaw Discrepancies. Journal of Islamic Dental Association of IRAN. 2014;26(1):23-28.
2-Uçar F, Uysal T. Orofacial airway dimensions in subjects with Class I malocclusion and different growth patterns. Angle Orthod. 2011 Feb 7; 81(3):4608.
3-Naseh R, Azami N, Tofangchiha M, Sabzevaripour P, Shirazi M. Cephalometric Analysis of Upper Airways in Class I Malocclusion in Adults in Qazvin. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016 Jul 15; 26(138):55-65.
4-Varshousaz M, Eslamian L, Bassiri N, Amin Tavakoli M. Radiographic evaluation of upper airway spaces in patients with skeletal anteroposterior and vertical malocclusions. Beheshti Univ. Dent. J. 2003;21(2):290-297.
5-Flores-Blancas AP, Carruitero MJ, Flores-Mir C. Comparison of airway dimensions in skeletal Class I malocclusion subjects with different vertical facial patterns. Dental Press J Orthod. 2017 Nov; 22(6):35-42.
6-Soheilifar S, Soheilifar S, Soheilifar S. Upper Airway Dimensions in Patients With Class II and Class I Skeletal Pattern. Avicenna J  Dent Res . 2014 ; 6 (2).
7-Majeed O ,Quadear TA ,Habib M ,Jawaid M , Mujahid R . Evaluation of upper and lower pharyngeal Airways in normodivergent Class I and II Malocclusions in a Group of Pakistani Patients . J Pak Dent Assoc 2017 ; 26 (1) :22-25.