مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex )با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، متخصص بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

2 استادیار، گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی مقطع دکترای حرفه ای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش PH بزاق و ظرفیت بافری در پیشگیری از پوسیدگی دندان، این مطالعه بمنظور مقایسه اثر دهانشویه جفتکس با پرسیکا بر میزان PH و ظرفیت بافری بزاق انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی دو گروه 20 نفره انجام گرفته است. به Aگروه دهانشویه پرسیکا و به گروه B دهانشویه جفتکس داده شد. در دقایق٥، ١٠، ١٥، ٢٠ و ٣٠ بعد ازاستفاده از دهانشویه ها، مجددا نمونه بزاق جمع آوری و میزان PH و درجه ظرفیت بافری نمونه ها اندازه گیری شد. پس از 72 ساعت دوره Washout به هر دو گروه ، به گروهA جفتکس و به گروه B پرسیکا داده شد و نمونه ها ی بزاق در دقایق گفته شده مجددا جمع آوری و میزان PH و درجه ظرفیت بافریشان تعیین گردید. نتایج با آزمون اندازه های تکراری آنالیز شدند.
یافته ها: در این مطالعه میانگین PH بزاق در زمان های قبل و بعد از ٥، ١٠، ١٥، ٢٠ و ٣٠ دقیقه به ترتیب ٠٥/٧، ٧٨/٦، ٧٦/٦، ٧٤/٦، ٦٥/٦، ٨٢/٦ و دهانشویه جفتکس به ترتیب ٩٩/٦، ٣٠/٧، ٦٩/٦، ٦٦/٦، ٦٧/٦، ٩٩/٦ بوده است و اختلاف PH بین ٥ دقیقه اول بعد و قبل از مصرف دهانشویه های پرسیکا و جفتکس بطور چشمگیری متفاوت و معنی دار بود (٠٥/٠>P). نتایج مطالعه تاثیری در افزایش ظرفیت بافری بزاق در دو گروه را نشان نداد .
نتیجه گیری : استفاده از جفتکس بعنوان یک دهانشویه گیاهی در پیشگیری ازپوسیدگی دندان، موثر میباشد و در افراد با ریسک پوسیدگی بالا توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها


1-Farsi N. Dental caries in relation to salivary factors in Saudi population groups. J Contemp Dent pract. 2008; 9 (3): 16-23.
2-McDonald R, Avery DR:  Dentistry for child and adolescent. 8th ed. London: Mosby; 2004: p. 205-7.
3-Gurket LW, Greenberg MS, Glick MS. Burket’s oral medicine. 12th ed. Hamiltan: BC Decker; 2015:  P. 224-5.
4-Rindom Schiott C, löe  H, Börglum Jensen  S, Kilian  M, Davies R, Glavind K. The effect of chlorhxidine mouthrinses on the human oral flora. Journal of perriodontal research. 1970; 5(2): 84-9.
5-Abbasi F, Haghgoo R. Effect of Persica and Irsha mouth rinses on pH of saliva. Journal of Shahed University. 2011; 93:79-84.
6-Salehi P.  Comparison of the antibacterial effects of persica mouthwash with Chlorhexidine on streptococcus mutans in orthodontic patients. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2006; 14(4):178-82.
7-Babadi F, Mirzaee Poodeh R. Comparison of the effect of Salvizan gel with Teriadent in patients with minor aphthous ulcers. World Family Medicine / Middle East Journal of Family Medicine. 2017; 15(6):113-7.
8-Babadi F, Hemmati AA, Kordian A. Effects of saliva officinal is Extract on Salivary Flow Rate in Rats. International Journal of Tropical Medicine 2016; 11(6): 232-5.
9-Falahzadeh H, Moein TA, Foruzanmehr MJ. Clinical comparison of Persica and Chlorhexidine mouth rinses using Meta-analysis technique. J Islamic Dent Assoc 2006; 18: 62-72. 
10-Babadi E. Bamzadeh Z, Babadi F. Comparison of Antibacterial effects Chlorhexidine mouthwash with Jaftex mouthwash on some common oral Microorganisms (an in vitro study). World Family Medicine / Middle East Journal of Family Medicine. 2017; 15(9): 113-7.
11-Babadi F, Amin M, Sharafi N, Sakki M.Comparison of the antibacterial effects of Jaftex herbal mouthwash Matrica and Persica on Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, Streptococcus salivaris and Lactobacillus casei. J Res Med Sci. 2018; 6(5): 349-354
12-Lopez-Jorent P, Bermejo-fenoll A, Bagan- Sebastin V and Pascual Gommes E. Comparison of  a new testfor the measurment of resting whole saliva with the draining and swab techniges. Brazilian Dental Journal. 1996; 7(2): 81-6.
13-Ahmadi-Motamayel F, Falsafi P, Goodarzi MT, Poorolajal J. Comparison of Salivary PH, Buffering Capacity and Alkaline Phosphatase in Smokers and Healthy Non-Smokers: Retrospective cohort study. Sultan Qaboos Univ Med J2016; 16: e317e321.
14-Singh SH, Anuradha p, Sahana S, Narayan M, Agarwal S. Comparative evaluation of mouth rinsing with plain water and an antibacterial mouth rinse on salivary PH: A randomized clinical trial. Journal of Indian Association of Public Health Dentistry 2017; 15(4): 302- 305.
15-Southern EN, Mccombs GB, Tolle SL, Marinak K. The comparative effects of o.12% chlorhexidine and herbal oral rinse on dental plaque- induced gingivitis. J Dent Hyg 2006; 8: 1-3.
16-Babadi F, Akbarnezhad M, Amin M, Saebi KH. Effect of Jaftex and chlorhexidine mouthwashes on oral microorganism: A comparative study. J Res Med Sci 2019; 7(2): 20-24.
17-Takahashi N. Microbial ecosystem in the oral cavity: Metabolic diversity in an acological nich and it’s relationship with oral disease. International Congress Series 1284. 2005; 103–112.
18- Baliga Muglikar S, kale R, Salivary Ph: A diagnostic biomarker. Journal of Indian society of periodontology. 2013; 17(4): 461-465.
19-Belardinelli PA, Morelatto RA, Benavidez TE, Baruzzi AM, Lopez de Blanc SA. Effect of two mouthwashes on salivary PH. Acta Odontologica Latinoamericana. 2014; 27(2):66-71.
20-Machado, Lacefieldw, Catledge A. Human enamel nanohardness, elastyic modulus and surface integrity after beverge cantact. Braz Dent J. 2008; 19(1): 68-72.
21-Paknezhad M, Jafarzadeh KT, Shamlou AM. Comparison of the efficacy of Matrica and %o.2 Chlorhexidine mouthwashes on 3-6 mm pockets in patients with chronic periodontitis. J Islamic Dent Assoc. 2006; 18: 92-97.
22-Almas K, Skaug N, Ahmad I. An in vitro antimicrobial comparisiom of miswak extracts with commercially available non-alcohol mouthrinses. Int J Dent Hyg. 2005; 3: 18-24.