مقایسه تاثیر دو روش جراحی هموروئیدکتومی با استاپلر و هموروئیدکتومی با روش مرسوم بر پیامدهای بالینی بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جراحی، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران

2 گروه آموزشی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران

3 گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری هموروئید در کلیه جوامع از شیوع بالایی برخوردار است و همواره نیاز به روش های درمان کم عارضه تر در این بیماران احساس می شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه روش هموروئیدوپکسی با استاپلر با روش جراحی مرسوم هموروییدکتومی طراحی و اجرا گردید.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 40 بیماران 18 تا 60 ساله مبتلا به بیماری هموروئید، دربیمارستان رازی اهواز انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول (20نفر) به روش استاپلر و گروه دوم (20نفر) با هموروئیدکتومی به روش مرسوم تحت درمان قرار گرفتند. نهایتا پیامدهای درمان در دو گروه باهم مقایسه شدند.
یافته ها: آنالیزهای آماری نشان داد که بین دو گروه استپلرو جراحی مرسوم اختلاف معناداری در تون اسفنگتر آنال در حالت استراحت و فشار دادن، قبل و بعد از عمل وجود نداشت (0.32=P-value). همچنین بین میانگین نمرات درد دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت ( P-valueبه ترتیب 0.32و 0.23 و 0.19) اما از دست دادن خون، نیاز به مسکن و بازگشت به کار در گروه استاپلر به طور معنی داری کمتر از گروه جراحی مرسوم بود (P < .001).
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که هموروئیدکتومی با استاپلر یک درمان جایگزین و موثر است که می تواند در گروه سنی بزرگسالان به منظور کاهش درد بیماران و زمان بازگشت به کار مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1-Basdanis G, Papadopoulos VN, Michalopoulos A, Apostolidis S, Harlaftis N. Randomized clinical trial of Stapler hemorrhoidectomy vs open with Ligasure for prolapsed piles. Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques. 2005;19(2):235-9.
2-Arroyo A, Perez F, Miranda E, Serrano P, Candela F, Lacueva J, et al. Open versus closed day-case haemorrhoidectomy: is there any difference? International journal of colorectal disease. 2004;19(4):370-3.
3-Cheetham MJ, Phillips RKS. Evidenceâ€گbased practice in haemorrhoidectomy. Colorectal Disease. 2001;3(2):126-34.
4-Johanson JF, Sonnenberg A. The prevalence of hemorrhoids and chronic constipation. An epidemiologic study. Gastroenterology 1990; 98:380.
5-Thomson WH. The nature of haemorrhoids. Br J Surg 1975; 62:542.
6-Misra SP, Dwivedi M, Misra V. Prevalence and factors influencing hemorrhoids, anorectal varices, and colopathy in patients with portal hypertension. Endoscopy 1996; 28:340.
7-Morinaga K, Hasuda K, Ikeda T. A novel therapy for internal hemorrhoids: ligation of the hemorrhoidal artery with a newly devised instrument (Moricorn) in conjunction with a Doppler flowmeter. Am J Gastroenterol 1995; 90:610.
8-Kluiber RM, Wolff BG. Evaluation of anemia caused by hemorrhoidal bleeding. Dis Colon Rectum 1994; 37:1006.
9-Sneider EB, Maykel JA. Diagnosis and management of symptomatic hemorrhoids. Surg Clin North Am 2010; 90:17.
10-Linares Santiago E, Gómez Parra M, Mendoza Olivares FJ, et al. Effectiveness of hemorrhoidal treatment by rubber band ligation and infrared photocoagulation. Rev Esp Enferm Dig 2001; 93:238.
11-Chand M, Nash GF, Dabbas N. The management of haemorrhoids. Br J Hosp Med (Lond) 2008; 69:35.
12-Rivadeneira DE, Steele SR, Ternent C, et al. Practice parameters for the management of hemorrhoids (revised 2010). Dis Colon Rectum 2011; 54:1059.
13-Cima RR, Pemberton JH. Stapled hemorrhoidopexy, ACS Surgery, 2004; Corman ML, Barnes L. Colon and rectal surgery. 2005.
14-Longo A, editor. Treatment of hemorrhoids disease by reduction of mucosa and hemorrhoidal prolapse with a circular Stapler suturing device: a new procedure. Proceeding of the 6th world Congress of Endoscopic Surgery; 1998
15-Ebrahimifard F, Setayesh A, Kalbasi H. Report of Hemorrhoidopexy with Stapler in 47 Patients with Prolapsed Hemorrhoid. Iranian Journal of Surgury. 2007;15(2):41-46
16-Walfisch S, Ohana N, Charuzi E. [Nd:YAG laser for anorectal surgery: initial experience in Israel]. Harefuah. 1994 Jan 2; 126(1): 1-4, 5
17-Gravie JF, Lehur P-A, Huten N, Papillon M, Fantoli M, Descottes B, et al. Stapled hemorrhoidopexy versus milligan-morgan hemorrhoidectomy: a prospective, randomized, multicenter trial with 2-year postoperative followup. Annals of surgery. 2005;242(1):29.
18-Nisar PJ, Acheson AG, Neal KR, Scholefield JH. Stapled hemorrhoidopexy compared with conventional hemorrhoidectomy: systematic review of randomized, controlled trials. Diseases of the colon & rectum. 2004;47(11):1837-45.
19-Mehigan BJ, Monson JRT, Hartley JE. Stapling procedure for haemorrhoids versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. The Lancet. 2000;355(9206):782-5.
20-Bikhchandani J, Agarwal PN, Kant R, Malik VK. Randomized controlled trial to compare the early and mid-term results of Stapled versus open hemorrhoidectomy. The American journal of surgery. 2005;189(1):56-60.