برآورد دز مؤثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه فیزیک پزشکی.دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران.

2 مربی گروه رادیولوژی.گروه رادیولوژی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران.

3 دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از مردم معتقدند که چشمه‌های آبگرم در درمان بسیاری از بیماری های پوستی مؤثر هستند، اما آنها از وجود مواد رادیواکتیو طبیعی که ممکن است در این چشمه ها یافت شوند بی اطلاع هستند. مواد رادیواکتیو با گسیل پرتوهای مختلف می توانند میزان دز دریافتی مردم و خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهند. هدف از انجام این مطالعه تخمین دز موثر سالانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در کنار چشمه آبگرم روستای گراب شهرستان بهبهان است.
روش بررسی: برای اندازه‌گیری آهنگ دز گاما، در چشمه آبگرم و اطراف آن شش نقطه در نظر گرفته شد. با استفاده از سرویمتر RDS-31 میزان آهنگ دز در این نقاط در چهار فصل سال اندازه گیری شد. همچنین دزیمتر در دو ارتفاع  cm5 و m 1 قرار داده شد و آهنگ دز در هر نقطه به مدت 10 دقیقه قرائت و ثبت شد.
یافته­ ها: بیشترین و کمترین مقدار آهنگ دز جذبی در فصل تابستان و زمستان به ترتیب    392  و   42  به دست آمد. دز مؤثر سالانه جذب شده در نقطه 1 (مظهر چشمه آبگرم) به طور میانگین  4/0 محاسبه شد. خطر مازاد ابتلا به سرطان نیز در این نقطه با بیشترین مقدار برابر با 3-10×60/1 به دست آمد.
نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان دز مؤثر سالانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در چشمه آبگرم بیش از مقدار میانگین جهانی است اما این مقادیر برای ساکنین روستای گراب کمتر از میزان استاندارد است.

کلیدواژه‌ها


1-Radiation UNSCotEoA. Sources and effects of ionizing radiation: sources: United Nations Publications; 2000.
2-Agency IAE. Protection of the public against exposure indoors due to radon and other natural sources of radiation: International Atomic Energy Agency; 2015.
3-Nollet LM, De Gelder LS. Handbook of water analysis: CRC press; 2000.
4-Wakeford R, Kendall GM, Little MP. The risk of cancer from natural background ionizing radiation. Health physics. 2009;97(6):637-8.
5-Shahbazi-Gahrouei D, Abdolahi M. Investigation of association between high background radiation  exposure with trace element concentrations’ (Copper, Zinc, Iron and Magnesium) of hot springs workers blood in Mahalat. ISMJ. 2014;17(4):8.
6-Al-amairyeen H. Radiation doses due to natural radioactivity in Wadi Bin Hammad, Al-Karak and Jordan2010. 1486-8 p.
7-Jomehzadeh A, Jomehzadeh Z. Gamma Dose Rate Measurement and Dose Rate Calculation for Sensitive Organs in the Vicinity of Hot Springs in Kerman Province. 1387;20-21(5):9.
8-Al-Okour A, Ajlouni A-W, Ajlouni A. Radiation Doses due to Natural Radioactivity in Al Hammah Hot Springs, Jordan. 2013.
9-Alizadeh S, Samvat H, Samadi MT. Environmental Gamma Radiation Rate of Hot Springs of Ghainarjeh, Ilando and Moill in Meshkinshahr 2006-2007. J Ardabil Univ Med Sci. 2008;8(3):7.
10-Ajlouni A-W, Abdelsalam M, Abu Haija O, S. Almasa'efah Y. Radiation doses due to natural radioactivity in the Afra hot springs, Jordan2010.
11-Pourimani R, Gheisari R, Zare MR, Ahangari M. Radioactivity Concentration in Sediment and Water Samples of Hot Springs in Mahallat and Soil Samples of Their Neighboring Environs.
12-Heidari AH, Shabestani Monfared A, Mozdarani H, Mahmoudzadeh A, Razzaghdoust A. Radioprotective Effects of Sulfur-containing Mineral Water of Ramsar Hot Spring with High Natural Background Radiation on Mouse Bone Marrow Cells. J Biomed Phys Eng. 2017 Dec;7(4):347-54. PubMed PMID: 29445712. Pubmed Central PMCID: PMC5809929.
13-Shahbazi-Gahrouei D, Saeb M. Dose assessment and radioactivity of the mineral water resources of Dimeh springs in the Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran. Nukleonika. 2008;53:31-4.
14-Walencik A, Kozłowska B, Dorda J, Szłapa P, Zipper W. Natural radioactivity in underground waters. Polish Journal of Environmental Studies. 2010;19(2):461-5.
15-Saito T, Ueda H, Ohta T, Sato J. Determination of radium concentration in hot-spring waters with cation exchange resin. J Balneol Soc Jpn. 2002;52:3-11.
16-Botezatu E, Iacob O, Aflorei A, Elisei G, Căpitanu O. Natural radioactivity of some mineral waters and population doses. The journal of preventive medicine. 2001;9:3-14.
17-Al-Okour A. Natural Radiation Doses Due to Radioactivity in Northern Part of Jordan. 2014.
18-Hamzah Z, Saat A, Kassim M. Determination of radon activity concentration in hot spring and surface water using gamma spectrometry technique. The Malaysian Journal of Analytical Sciences. 2011;15(2):288-94.
19-No ISS. 115. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. 1996:283.
20-Streffer C. The ICRP 2007 recommendations. Radiation protection dosimetry. 2007;127(1-4):2-7.
21-ICRU RQ. Units. Report 10a, Handbook. 1980;84.
22-Taskin H, Karavus M, Ay P, Topuzoglu A, Hidiroglu S, Karahan G. Radionuclide concentrations in soil and lifetime cancer risk due to gamma radioactivity in Kirklareli, Turkey. Journal of environmental radioactivity. 2009;100(1):49-53.