بررسی کلینیکوپاتولوژی لنفوم های اولیه ی دستگاه عصبی مرکزی در افراد مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی دانشگاه شهید صدوقی یزد از سال 1389 تا انتهای سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پاتولوژی.گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده

زمینه و هدف: لنفوم اولیه ی سیستم عصبی مرکزی نوعی لنفوم غیرهوچکین مهاجم نادر و اکسترانودال است که معمولا مغز، نخاع ، مننژ و یا چشم را درگیر می کند. در این مطالعه ما به بررسی کلینیکوپاتولوژی این بیماری و میزان بقا در بیماران شهر یزد پرداخته ایم.
روش  بررسی: کلیه نمونه های مربوط به لنفوم های سیستم عصبی مرکزی از ابتدای سال های 1389 تا  پایان 1394 از گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد استخراج و وارد چک لیست از قبل تهیه شده گردید. میزان بقا با مراجعه به مطب پزشکان انکولوژیست و نیز تماس تلفنی با بیمار مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: این مطالعه بر روی 15 بیمار با لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی انجام شد از این تعداد 7 نفر (7/46 %) مرد و 8 نفر (3/53%) زن بودند. بیشتر بیماران با نقایص حرکتی (3/33%)، علایم افزایش فشار داخل مغز (7/26%) و تشنج (20%) مراجعه کرده بودند. در تمامی موارد از نوع لنفوم منتشر سلول B و 3/13% از نوع درجه بالا بود. در بیشتر موارد (80%) ضایعه در یکی از نیمکره های مغزی بود. بیشترین فراوانی مربوط به لوب تمپورال و پریتال بود.
نتیجه ­گیری: لنفوم اولیه ی سیستم عصبی مرکزی نوعی لنفوم غیرهوچکین مهاجم نادر و اکسترانودال هست. وضعیت کلینیکوپاتولوژی این بیماری در مطالعه ی ما، تنها با تفاوت های اندک، مشابه با سایر مطالعات بود. میانگین بقا در بیماران بدون نقص ایمنی، اختلاف معناداری با بیماران مبتلا به نقص ایمنی نداشت.

کلیدواژه‌ها


1-Dalia S, Forsyth P, Chavez J, Price S, Shah B, Bello C, Sokol L, Pan E, Sotomayor E, Lee JH, Fisher K, Jaglal M.Primary B-cell CNS lymphoma clinicopathologic and treatment outcomes in 89 patients from a single tertiary care center.Int J Hematol. 2014 Apr;99(4):450-6
2-Hoang-Xuan K, Bessell E, Bromberg J, Hottinger AF, Preusser M, Rudà R, Schlegel U, Siegal T, Soussain C, Abacioglu U, Cassoux N, Deckert M, Dirven CM, Ferreri AJ, Graus F, Henriksson R, Herrlinger U, Taphoorn M, Soffietti R, Weller M; European Association for Neuro-Oncology Task Force on Primary CNS Lymphoma.Diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma in immunocompetent patients: guidelines from the European Association for Neuro-Oncology.Lancet Oncol. 2015 Jul;16(7):e322-32
3- RamachandranTS , BermanSA.Primary CNS Lymphoma. Medscape,Updated: Dec 11, 201
4-Schäfer N, Glas M, Herrlinger U.Primary CNS lymphoma: a clinician's guide.Expert Rev Neurother. 2012 Oct;12(10):1197-206
5-Phillips EH1, Fox CP, Cwynarski K.Primary CNS lymphoma.CurrHematolMalig Rep. 2014 Sep;9(3):243-53
6- Robbins Stanley L,etal,Basic Pathology.9thedition.W.B Saunders.2013
7- Szczepanek D, Wąsik-Szczepanek E, Stoma F, Sokołowska B, Trojanowski T.Primary central nervous system lymphoma as a neurosurgical problem.NeurolNeurochir Pol. 2017 Jul - Aug;51(4):319-323
8- Schultz CJ, Bovi J.Current management of primary central nervous system lymphoma.Int J RadiatOncolBiol Phys. 2010 Mar 1;76(3):666-78
9-Yun J, Iwamoto FM, Sonabend AM.Primary Central Nervous System Lymphoma: A Critical Review of the Role of Surgery for Resection.Arch Cancer Res. 2016;4(2). pii: 71
10-Korfel A, Weller M, Martus P, Roth P, Klasen HA, Roeth A, Rauch M, Hertenstein B, Fischer T, Hundsberger T, Leithäuser M, Birnbaum T, Kirchen H, Mergenthaler HG, Schubert J, Berdel W, Birkmann J, Hummel M, Thiel E, Fischer L.Prognostic impact of meningeal dissemination in primary CNS lymphoma (PCNSL): experience from the G-PCNSL-SG1 trial.Ann Oncol. 2012 Sep;23(9):2374-80
11-Montserrat E.Primary CNS lymphoma: in search of the evidence.Lancet Haematol. 2015 Jun;2(6):e227-8
12-Ney DE, Reiner AS, Panageas KS, Brown HS, DeAngelis LM, Abrey LE.Characteristics and outcomes of elderly patients with primary central nervous system lymphoma: the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center experience.Cancer. 2010 Oct 1;116(19):4605-12
13-Roth P, Hoang-Xuan K.Challenges in the treatment of elderly patients with primary central nervous system lymphoma.CurrOpin Neurol. 2014 Dec;27(6):697-701
14-Patel B, Chacko G, Nair S, Anandan J, Chacko AG, Rajshekhar V, Turel M.Clinicopathological correlates of primary central nervous system lymphoma: Experience from a tertiary care center in South India. Neurol India. 2015 .NO:63(1).P:77-82.
15-Yi JQ, Lin TY, He YJ, Huang HQ, Xia ZJ, Xia YF, Xu RH, Guo Y, Guan ZZ. Primary central nervous system lymphoma--a report of 32 cases with literature review. Ai Zheng. 2006.NO:25(4).P:476-80
16-Bataille B, Delwail V, Menet E, Vandermarcq P, Ingrand P, Wager M, Guy G, Lapierre F.Primary intracerebral malignant lymphoma: report of 248 cases.J Neurosurg. 2000 Feb;92(2):261-6
17-Abla O, Weitzman S, Blay JY, O'Neill BP, Abrey LE, Neuwelt E, Doolittle ND, Baehring J, Pradhan K, Martin SE, Guerrera M, Shah S, Ghesquieres H, Silver M, Betensky RA, Batchelor T.Primary CNS lymphoma in children and adolescents: a descriptive analysis from the International Primary CNS Lymphoma Collaborative Group (IPCG).Clin Cancer Res. 2011 Jan 15;17(2):346-52