تعیین حداقل داده ضروری جهت ثبت در پرونده بیماران مبتلا به اختلالات کلسیم و پوکی استخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه غدد.گروه غدد، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه غدد.گروه غدد، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص و درمان اختلالات کلسیم (هیپوکلسمی، هیپرکلسمی) و استئوپورز به عنوان مهمترین بیماری متابولیک استخوان اهمیت زیادی در طب داخلی و غدد دارد. تاکنون فرم هایی برای پرونده بیمار جهت تشخیص، درمان و پیگیری در منابع داخلی و خارجی تهیه نشده است. این پروژه با هدف طراحی حداقل داده های ضروری پرونده بیمار صورت گرفت.
روش بررسی: با استفاده از مطالعات ایرانی و خارجی  فرم اولیه تهیه شد و با تکنیک دلفی نظر سنجی شد. در مرحله اول با نظر25 متخصص داخلی و 25 فوق تخصص غدد عناصری که75 درصد یا بیشتر گزینه زیاد را برای سوال انتخاب کرده بودند، به عنوان عنصر اصلی در پرونده گنجانده شد. عناصری که 50 درصد-75  درصد گزینه زیاد و متوسط را برای آنها انتخاب کرده بودند وارد مرحله دوم شد وتوسط 10 فوق تخصص غدد ارزیابی و پس از آنالیز عنصری که بیشتر و مساوی50 درصد گزینه ی زیاد را انتخاب کرده بودند به چک لیست نهایی اضافه شد.
یافته ­ها: عناصر اصلی انتخاب شده به صورت چک لیست بیماری ارائه گردید و حداقل داده ضروری در هفت کلاس دموگرافیک، تاریخچه، علائم، نشانه­ها، یافته آزمایشگاهی، روش درمانی مدیکال و جراحی و پیگیری بیماری ارائه شد. 82 از 140 آیتم هیپوکلسمی، 85 از 158 آیتم هیپرکلسمی و 158 از 187 آیتم استئوپورز امتیاز را بدست آوردند.
نتیجه­ گیری: داده­های مطالعه که به عنوان عناصر نهایی جهت ثبت در پرونده و در قالب الگوی کاربردی ارائه گردیدند و شامل مهمترین داده های مطالعات منتشر شده قبلی بودند.

کلیدواژه‌ها


1-Karimi S, Saghaeiannejed IS, Farzandipour M, Esamaeili GM. Comparative study of minimum data sets of health nformation management of organ transplantation in selected countries and presenting appropriate solution for Iran. 2011
2-Wilczynski C, Camacho P. Calcium use in the management of osteoporosis: continuing questions and controversies. Current osteoporosis reports. 2014 Dec;12(4):396-402. PubMed PMID: 25228457. Epub 2014/09/18
3-Goff JP. Calcium and magnesium disorders. The Veterinary clinics of North America Food animal practice. 2014 Jul;30(2):359-81, vi. PubMed PMID: 24980727. Epub 2014/07/02
4-Hagstrom E, Hellman P, Larsson TE, Ingelsson E, Berglund L, Sundstrom J, et al. Plasma parathyroid hormone and the risk of cardiovascular mortality in the community. Circulation. 2009 Jun 2;119(21):2765-71. PubMed PMID: 19451355. Epub 2009/05/20
5-Vestergaard P, Thomsen S. Medical treatment of primary, secondary, and tertiary hyperparathyroidism. Curr Drug Saf. 2011 Apr;6(2):108-13. PubMed PMID: 21524244. Epub 2011/04/29. Eng
6-Clarke BL. Bone disease in hypoparathyroidism. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2014 Jul;58(5):545-52. PubMed PMID: 25166046. Epub 2014/08/29
7-Rachner TD, Khosla S, Hofbauer LC. Osteoporosis: now and the future. Lancet (London, England) 09;377(9773):1276-87. PubMed PMID: 21450337. Pubmed Central PMCID: PMC3555696. Epub 2011/04/01. Eng
8-Miller PD. Management of severe osteoporosis. Expert opinion on pharmacotherapy. 2016;17(4):473-88. PubMed PMID: 26605922. Epub 2015/11/26
9-Ahmadi M, Mohammadi A, Chraghbaigi R, Fathi T, Shojaee Baghini M. Developing a minimum data set of the information management system for orthopedic injuries in iran. Iran Red Crescent Med J. 2014 Jul;16(7):e17020
10-Silverman SL, Komm BS, Mirkin S. Use of FRAX(R)-based fracture risk assessments to identify patients who will benefit from osteoporosis therapy. Maturitas. 2014 Nov;79(3):241-7. PubMed PMID: 25124532. Epub 2014
11-Greutelaers B, Kullen K, Kollias J, Bochner M, Roberts A, Wittert G, et al. Pasieka Illness Questionnaire: its value in primary hyperparathyroidism. ANZ J Surg. 2004 Mar;74(3):112-5. PubMed PMID: 14996155. Epub 2004/03/05.
12-Darabi M, Delpisheh A, Gholami Parizad E, Nematollahi M, Sharifian R. Designing the Minimum Data Set for Iranian Children’ Health Records. sjimu. 2016; 24 (1) :114-125
13-Brandi ML, Bilezikian JP, Shoback D, Bouillon R, Clarke BL, Thakker RV, et al. Management of Hypoparathyroidism: Summary Statement and Guidelines. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2016;101(6):2273-83
14-Shah KH, Bhat S, Shetty S, Umakanth S. Hypoparathyroidism in pregnancy. BMJ Case Rep. 2015;2015 16.Krysiak R, Handzlik-Orlik G, Kedzia A, Machnik G, Okopien B. [Hypoparathyroidism: the present state of art]. Wiad Lek. 2013;66(1):18-29
15-Maeda SS, Fortes EM, Oliveira UM, Borba VCZ, Lazaretti-Castro M. Hypoparathyroidism and pseudohypoparathyroidism. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. 2006;50:664-73.
16-Kobayahi T, Sugimoto T, Chihara K. Clinical and Biochemical Presentation of Primary Hyperparathyroidism in Kansai District of Japan. Endocrine Journal. 1997;44(4):595-601.
17-Chan AK, Duh Q-Y, Katz MH, Slperstein AE, Clark OH. Clinical Manifestations of Primary Hyperparathyroidism Before and After Parathyroidectomy A Case-Control Study. Annals of Surgery. 1995;222(3):402.