اثر 8 هفته تمرینات نروفیدبک و پیلاتس بر تعادل کودکان مبتلا به سندروم داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه ازاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره آموزش نروفیدبک و پیلاتس بر تعادل کودکان مبتلا به سندروم داون می باشد.
روش بررسی: نمونه آماری تحقیق حاضر را 20 نفر از کودکانی که مبتلا به سندروم داون (با میانگین سنی 12 سال) بودند تشکیل می دادند که در مدرسه استثنایی کرمانشاه مشغول به تحصیل بودند. آزمودنی ها بصورت تصادفی در دو گروه نروفیدبک و پیلاتس تقسیم شدند. گروه اول تحت آموزش نروفیدبک به مدت 8 هفته و گروه دوم نیز تحت تمرینات منتخب پیلاتس قرار گرفتند. از دستگاه نروفیدبک پروکامپ 8 کاناله جهت اجرای آموزش نروفیدبک استفاده شد. از آزمون تعادلی برگ در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه استفاده شد. جهت مقایسه دو گروه از آزمون آماری t وابسته در سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو نوع آموزش بطور معنی داری باعث بهبود تعادل کودکان بیمار شد، اما مقایسه بین دو گروه نشان داد که گروه تمرینات پیلاتس نسبت به آموزش نروفیدبک تأثیر بیشتری بر میزان تعادل کودکان داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان پیشنهاد کرد که مراکز کودکان استثنایی و والدین می توانند از هر دو نوع آموزش جهت بهبود تعادل کودکان استفاده کنند.  

کلیدواژه‌ها


1-Steinberg M, Othmer S. (2004). The 20 hour solution:training minds to concentrate andself-regulate naturally without medication.3th ed. Robert D Reed;.P.48-92.
2-Rydeard R, Leger A, Smith D. (2006). "Pilates – based therapeutic exercise:effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functionaldisability". J orthop sports PhysTher, 36(7): PP: 472-84.
3-Anderson BD, Spector A. (2000). "Introduction to Pilates – basedrehabilitation". Ortho PhystherclinNorth . 9. PP: 395-410.
4-Jacobs EH.(2006).Neurofeedback Treatment of Two Children with Learning, Attention, Mood, Social, and Developmental Deficits.J Neurotherapy. 9(4):55-70.
5-Hammond D. (2006).Cowpat is neurofeedback?J Neurotherapy.10:25-36.
6-Meneghetti, CHZ. Blascovi- Assis SM, Deloroso, FT. Rodrigues GM. (2009). "Static balance assessment among children and adolescents with Down syndrome.Rev".Bras Fisioter.13 (3). PP: 230-5.
7-Polastri, PF. Barela, JA. (2005). "Perception – action coupling in infants with Down syndrome: effects of experience and practice". Adapt Phys. Activ Q. 22 (1). PP: 39-58.
8-Gali, M. Rigoldi, Ch. Mainardi, L. Tenore N, Onorati, P. Alebrtini, G. (2008). "Postural control in patients with Down syndrome".Disability and Rehabilitation.30 (17). PP: 1274-1278.
9-Carmeli, E. Merrick, J. Kessel, S. Bar – Chad, S. (2004). "A comparison between older persons with Down syndrome and a control group: clinical characteristics, funtional status and sensorimotor function". Down syndrome research and practice. 9. PP: 17-24.
10-Najafian J, AkhavanTabib A. (2011).Comparison of the effect of relaxation and biofeedback- assisted relaxation on stress and anxiety score in patient with mild hypertention. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 9(17): 8-12. [In Persian]
11-Alizadeh MH, Gharakhanloo R, DaneshmandiH. (2004). Correction and therapeutic exercise, allame tabatabaiTehran,.p 36-45(in Persian).
12-Najafian J, AkhavanTabib A. (2011).Comparison of the effect of relaxation and biofeedback- assisted relaxation on stress and anxiety score in patient with mild hypertention. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 9(17): 8-12. [In Persian]
13-Riemann, B. J. (2002). Sensorimotor system measurment techniques. Journal of Athletic Train, 37, 78-85.
14-EbrahimiTakamjani, E, MR Noorbakhsh and SH Basiri.(2000). Effect of Sensory Information on Balance Control in Standing Position at Different Ages."Iranian Journal of Medical Sciences 7, no. 21: 171-6.