بررسی تنوعات مورفولوژی کام نرم در تصاویر لترال سفالومتری دیجیتال در بیماران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت.بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری.دانشجوی دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، اهواز، ایران.

3 دکترای دندانپزشکی.بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تنوعات مورفولوژیک ساختارهای آناتومیک از نژادی به نژاد دیگر  متفاوت است.  آگاهی از  این  تنوعات  به  تشخیص و  درمان  اختلالات مرتبط  کمک می­کند. هدف از این مطالعه  بررسی تنوعات  مورفولوژیک کام نرم در  تصاویر لترال سفالومتری  بیماران  ایرانی  بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 385  تصویر سفالومتری  لترال  دیجیتال بیماران ایرانی در چندین شهر ایران بررسی شد. اطلاعات دموگرافیک یادداشت شد.  یک  طبقه بندی  شامل  6 گروه  برگی شکل، دم موشی شکل،  بشکه ای شکل، خط مستقیم، کج و معوج و قلابی شکل استفاده  شد. مورفولوژی کام نرم در هر تصویر تعیین شد. مورفولوژی کام نرم در تصاویر لترال سفالومتری دیجیتال بیماران توسط  یک  رادیولوژیست دهان، فک و صورت تعیین  گردید. داده ها در نرم افزار آماریSPSS  20  for Windows, SPSS  Inc.,  Chicago,  IL)) وارد شد. مورفولوژی  کام نرم در دو جنس و گروه­های سنی مختلف با آزمون آماری Chi-square و ANOVA   مقایسه شد (05/0= α).
یافته ­ها:شایع­ترین مورفولوژی کام نرم برگی شکل(8/46درصد) و نادرترین  مورفولوژی  کام نرم  قلابی شکل (6/3 درصد) بود.  بین مورفولوژی کام نرم در دو  جنس و گروه­های سنی مختلف تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (05/0 P- >).
نتیجه­ گیری: کام نرم برگی  شکل  شایعترین  مورفولوژی در نژاد ایرانی بود. مورفولوژی کام نرم در  زنان و مردان  ایرانی تفاوت آماری معناداری  نداشت. مورفولوژی کام نرم در زنان و مردان ایرانی تفاوت آماری معناداری نداشت. مورفولوژی کام نرم در گروه های سنی مختلف تفاوت آماری معناداری  نداشت.

کلیدواژه‌ها


1-Samdani  D,  Saigal  A,  Garg  E.  Correlation  of  morphological  variants  of  soft  palate  and  types  of  malocclusion:  A  digital  lateral  cephalometric  study.  J  Indian  Acad  Oral  Med  Radiol. 2015; 27(3): 366-71.
2-Kumar  D,  Saraswathi  Gopal  k.  Morphological  variants of soft palate In normal Individuals: A Digital  cephalometric  study.  J  Clin  Diag  Res. 2011; 5(6): 1310-3.
3-Pradhuman  V,  Kanika  Gupta  V,  Kikkeri  lakshminarayana  K,  Suman  B,  Suresh  K,  Sachdeva,  Suruchi   Juneja.  Correlation  of  morphological  variants  of  the  soft  palate  and  Need’ s  ratio  in  normal  individuals:  A  digital  cephalometric  study.  Imaging  Sci  Dent. 2014; 44(3): 193-8.
4-BN  Praveen,  Sunita  Amrutesh,  Sumona  Pal,  Shubhasini  AR,  Syed  Vaseemuddin.  Various  shapes  of  soft  palate:  A  Lateral  cephalometric  study.  World  J  Dent.  2011; 2(3): 207-10.
5-Banhiran  W,  Wanichakorntrakul  P,  Metheetrairut  C,  Chiewvit  P,  Planuphap  W.  Lateral  cephalometric  analysis  the  risks  of  moderate  to  severe  obstructive  sleep-disordered  breathing  in  thai  patients.  Sleep  Breath. 2013; 17(4): 1249-55.
6-Taylor  M,  Hans  MG,  Strohl  KP,  Nelson  S,  Broadbent  BH.  Soft  tissue  growth  of  the  oropharynx.  Angle  Orthod. 1996;  66(5):  393-400.
7-Pepin  JL,  Veale  D,  Ferretti  GR,  Mayer  P,  Levy  PA.  Obstructive  sleep  apnea  syndrome:  hooked  appearance  of  the  soft  palate  in  awake  patients:  cephalometric  and  CT  findings. Radiology. 1999; 210(1): 163-70.
8-Sakakibara  H,  Tong  M,  Matsushita  K,  Hirata  M,  Konishi  Y,  Suetsugu  S.  Cephalometric  abnormalities  in  nonobese  and  obese  patients  with  obstructive  sleep  apnoea.  Eur  Respir  J  . 1999; 13(2): 403-10.
9-Guttal  S,  Breh  R,  Bhat  R,  Brade  K,  et  al.  Diverse  Morphologies  of  soft palate  in  Normal  Individuals:  A  cephalometric  perspective.  J  Indian  Acad  Oral  Med  Radiol. 2012; 24(1): 15-29.
10-M  You,  X  Li,  H  Wang,  J  Zhang,  H  Wu,  Y  Liu,  J  Miao,  Z  Zhu.  Morphological  variety  of  the  soft  palate  in  normal  individuals:  A  digital  cephalometric  study.  Dentomaxillofac  Radiol.  2008; 37: 344-49.
11-Ghafari  R, Azarbayjani  S,  Noobakhsh  S.  Morphological  variations  of  the  soft  palate  in  digital  cephalometry.  Esfahan  dental  college. 1391; 8(4): 356-64.