تعیین ارتباط بین سطح فریتین سرم با MRI قلب و کبد در بیماران سیکل سل

نویسندگان

1 استاد گروه خون و سرطان.گروه خون و سرطان، ریاست بیمارستان شفا و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی پزشکی.دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سندرم سیکل سل با یک جهش درژن بتاگلوبین ایجاد می­شود. بایدبه این نکته توجه کرد که تشخیص زودرس افزایش بار آهن و درمان آن به کاهش عوارض و مورتالیتی بیماران وابسته به تراسفوزیون مثل سیکل سل کمک بسیاری می­کند. برای رسیدن به این مهم در این تحقیق، به بررسی ارتباط بین سطح فریتین سرم با MRI  قلب و کبد بیماران سیکل سل استان خوزستان می پردازیم.
روشبررسی: این مطالعه یک مطالعه مقطعی مبتنی بر اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشگاهی و تصویری است. اطلاعات موردنیاز شامل: سن، جنس، سطح فریتین سرم، هموگلوبین، نتایج MRI T2* قلب و کبد می باشد. برای ارتباط سنجی احتمالی پس از برآورد شدت رابطه باتعیین حجم نمونه لازم از روشهای Resampling استفاده شد. بررسی ارتباط بین فریتین یا هموگلوبین و MRI T2* قلب یا کبد درآنمی داسی شکل ازطریق ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.
یافته ها: این مطالعه برروی 80 بیمار مبتلا به آنمی داسی شکل انجام گرفت که شامل39 نفر مرد و 41 نفر زن می باشند. ارتباط بین هموگلوبین و MRI T2* قلب و MRI T2* کبد در بیماران آنمی داسی شکل همراهی معناداری نشان نداد. ولی ارتباط بین فریتین و MRI T2* قلب همراهی معنادار و معکوسی را نشان داد. ارتباط بین فریتین وMRI T2* کبد نیز همراهی معنادار و معکوسی رانشان داد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که بین هموگلوبین و MRI T2*قلب و کبدارتباط معناداری پیدا نشد. ارتباط بین سطح سرمی فریتین و MRI T2* قلب و کبد ارتباط معنادار و معکوسی را در بیماران کم خونی داسی نشان داد. برای ارزیابی مناسب و بهتر میزان اضافه بارآهن قلب و کبد در بیماران کم خونی داسی شکل می­توان روش اندازه گیری فریتین سرم یا MRI T2*  را پیشنهاد داد و می­توانند با ملاحظاتی به جای یکدیگر به کارروند.

کلیدواژه‌ها


1-Flavia P Junqueira et al. Right & left ventricular function & myocardial scarring in adult patients with sickle cell disease: a comprehensive magnetic resonance assessment of hepatic & myocardial iron overload: journal of cardiovascular magnetic resonance .2013;15:831-7
2- Lina B. Karam et al. Liver Biopsy Results in Patients with Sickle Cell Disease on Chronic Transfusions: Pediatr Blood Cancer 2008;50:62–65
3-St Pierre TG et al. Noninvasive measurement and imaging of liver iron concentrations using proton magnetic resonance Blood, 2005, 105:855–861
4- L. J. Anderson et al. Cardiovascular T2-star (T2*) magnetic resonance for the early diagnosis of myocardial iron overload: European Heart Journal 2001; 22, 2171–2179
5-Ersi Voskaridou et al. Magnetic resonance imaging in the evaluation of iron overload in patients with beta thalassaemia and sickle cell disease: British Journal of Haematology.2004;126, 736–742
6- John C. Wood et al. Cardiac Iron Determines Cardiac T2*, T2, and T1 in the Gerbil Model of Iron Cardiomyopathy: NIH 2005 July 26; 112(4): 535–543
7- John C. Wood. History and Current Impact of Cardiac Magnetic Resonance Imaging on the Management of Iron Overload: NIH 2009 November 17; 120(20): 1937–1939
8-John-Paul Carpenter et al. On T2* Magnetic Resonance and Cardiac Iron: NIH 2011 April 12; 123(14): 1519–1528
9-Paul E Sijens. Liver iron content determination by magnetic resonance Imaging: World J Gastroenterol 2010 April 7; 16(13): 1587-1597
10-Govind B. Chavhan et al. Principles, Techniques, and Applications of T2*-based MR Imaging and Its Special Applications: RadioGraphics 2009; 29:1433–1449