بررسی آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی و عوارض حاد آن در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قلب کودکان، دانشکدۀپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه کودکان، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی رشتۀ پزشکی،دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: کاتتریزاسیون قلبی یکی از مهمترین ابزار تشخیصی اختلالات قلبی عروقی است. هدف از این مطالعه بررسی کاتتریزاسیون و عوارض آن در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب می­باشد.
روش بررسی: این مطالعۀ اپیدمیولوژیک توصیفی از 304 بیمار مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی که در سال 1391 در بیمارستان گلستان اهواز جهت آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی بستری شده و تحت آنژیوگرافی تشخیصی یا اینترونشنال قرار گرفته­اند می­باشد. اطلاعات لازم بر اساس سوابق درج شده بیماران در پرونده­ها و گزارش­های آنژیوگرافی بیماران در مدت زمان قید شده جمع­آوری گردید. بعدازبه دست آوردن اطلاعات برای توصیف داده­ها و برای تحلیل داده­ها از نسخۀ 17نرم­افزار SPSS استفاده می­شود.
یافته­ها: میانگین سنی بیماران1/5±37/4 سال و میانگین وزنی آنها 32/12 ± 98/14 کیلوگرم بوده است که 148 نفر (7/48%) مذکر و 156 نفر (3/51%) مؤنث بودند. از کل کاتتریزاسیون انجام شده 285 مورد (8/93%) تشخیصی و 19 مورد (2/6%) مداخله­ای بود. در طی کاتتریسم حدود 12 بیمار (9/3%) دچار آریتمی گشتند که همگی با درمان در طی کاتتریزاسیون برطرف شد و 7 بیمار (3/2%) دچار عوارض عروقی شدند. 28 بیمار (2/9%) دچار تب بعد از آنژیوگرافی شدند.
نتیجه­گیری: آنژیوگرافی و کاتتریسم قلبی به­عنوان روشی تهاجمی در تشخیص و درمان کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب در صورت امکانات مناسب شامل نیروی انسانی ماهر و تجهیزات به روز می­تواند به­صورت ایمن در کودکان انجام شود.

کلیدواژه‌ها


1-Kliegman RM, Behrman RE, Jenson H, Stanton BF.Nelson  textbook of pediatric. 19th ed. Philadelphia: Elsevier, Saunder; 2011. P.1976-77.
2-Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF. Moss and Adam's heart disease in infants, children, and adolescencents. 7th ed. London: Lippincott Williams &wilkins; 2008. P. 208-237.
 
3-Timothy F, Emile B, Robert H, John P. Cheatham, FJ. Feinstein JA,"et al".Indication for catheterization and intervention in pediatric cardiac disease. Circulation 2011; 123: 2607-2652.
4-Warvnes CA, Williams RG, Bashore TM, "et al".ACC/AHA guidelines for the management of adults with congenital heart disease. J Am Coll Cardiol 2008; 52(23): 143-263.
5- Lange R, Hillis D. Diagnostic cardiac catheterization. Circulation 2003; 107: 111-113.
6-Davidson CJ, Mark DB, Pieper KS, "et al". Thrombotic and cardiovascular complications related to non-ionic contrast media during cardiac catheterization: analysis of 8517 patients. Am J Cardiol 1990; 65: 1481-1484.
7-Simovitch S, Hohn A, Wagner H, Vlad peter, Lambert E. percutaneous right and left catheterization in children experience in 1000 patients. Circulation 1970; 41: 513-517.
8-Mori Y, Takahashi K, Nakanishi T. complication of cardiac catheterization in adults and children with congenital heart disease in the current era. Heart vessels 2013May; 28(3): 494-499.
9-Mehboob S, Asif M, Maad U, Nadeem S, Khurram A, Hajira A. cardiac catheterization in grown-up patients with congenital heart diseases- indications and complications. Pak Heart J 2012; 45(3) : 174-179.
10-Noori N, Mahjoobifard M, Nikbakht F. Incidence of cardiac catheterization complication in patients with congenital heart disease. Circulation 2006; 116: 98-105.
11-Agnoletti G, Marini D, Bordese R, Villar AM, Gabbarini F. Interventional catheterization of stenotic or occluded systemic veins in children with or without congenital heart disease. EuroIntervention 2012; 7(11) : 1317-25.
12-Bergersen L, Marshall A, Gauvreau K, Beekman R, Hirsh R, Foester S,"et al". Adverse event rates in congenital cardiac catheterization—a multi-center experience. Catheter Cardiovasc Interv 2010; 75: 389–400.
13-Vitiello R, Mccrindle BW, FRCP, Nykanen D, Freedom RM, "et al". Complications associated with pediatric cardiac catheterization. J Am Coll Cardiol. 1999; 32(5): 1433-40.
14-Casidy SC, Schmidt KG, VanHar GF, Stanger P, Teitel DF. Complications of pediatric Cardiac catheterization: A 3-year study. J Am Coll Cardiol 1992; 19: 1285-93.
15-Ho CS, Krovetz JL, Rowe RD. Major complications of cardiac catheterization and angiocardiography in infant and children. Hopkins Med J 1972; 131: 247-58.
16-Ino T, Benson LN, Freedom RM, Barker GA, Aipursky A, Rowe RD. Thrombolytic therapy for femoral artery thrombosis after pediatric cardiac catheterization. Am Heart J 1998; 115(3): 633-639.