بررسی نتایج عملکردی بازسازی آرتروسکوپیک ACL با استفاده از گرافت چهارلایه تاندون همسترینگ در بیماران عمل شده در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) طی سال‌های 1391–1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:  ACLیکی از مهمترین لیگامان­های تثبیت­­کنندۀ زانو می­باشد که میزان بروز پارگی آن خصوصاً در ورزشکاران قابل توجه بوده و بازسازی آن بسیار اهمیت دارد. هدف از طراحی این مطالعۀ ارزیابی نتایج درمانی کوتاه­مدت بیماران مراجعه­کننده با پارگی لیگامان صلیبی قدامی است که به روش آرتروسکوپیک با استفاده از تاندون چهار لایۀ همسترینگ عمل شده­اند.
روش بررسی: در این مطالعۀ توصیفی 74 بیمار با پارگی رباط صلیبی قدامی که طی سال­های 1388 -1391 به روش آرتروسکوپیک و با استفاده از تاندون چهار لایۀ همسترینگ عمل شده بودند، تحت ارزیابی با معیار LYSHOLM قرار گرفتند.
یافته­ها: بیماران شامل 70 مرد و 4 زن با میانگین سنی 9/29 سال بودند. در 39 بیمار زانوی چپ و در 35 بیمار زانوی راست درگیر بود. در ارزیابی پس از عمل میانگین نمرۀ LYSHOLM بیماران 69/9± 66/96 بود که 1 بیمار (4/1 درصد) در دسته Poor، 3 بیمار (1/4 درصد) در دستۀFair ، 12 بیمار (2/16 درصد) در دستۀ  Good و 58 بیمار (4/78 درصد)  در دستۀ Excellent قرار گرفتند.
نتیجه­گیری: بازسازی آرتروسکوپیک رباط ACL با استفاده از تاندون چهار لایۀ همسترینگ یک روش مناسب و با خطر کم در درمان پارگی ACL می­باشد که می­تواند تا حدود زیادی پایداری مفصل زانو را پس از پارگی ACL به حالت اولیه برگرداند.

کلیدواژه‌ها


 
1-Kapoor B, Clement DJ, Kirkley A, Maffulli N. Current practice in the management of anterior cruciate ligament injuries in the United Kingdom. British journal of sports medicine 2004 Oct; 38(5): 542-4. PubMed PMID: 15388535. Pubmed Central PMCID: 1724936.
2-Corry IS, Webb JM, Clingeleffer AJ, Pinczewski LA. Arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament. A comparison of patellar tendon autograft and four-strand hamstring tendon autograft. The American journal of sports medicine 1999 Jul-Aug; 27(4): 444-54. PubMed PMID: 10424213.
3-Anderson AF, Snyder RB, Lipscomb AB, Jr. Anterior cruciate ligament reconstruction. A prospective randomized study of three surgical methods. The American journal of sports medicine 2001 May-Jun; 29(3): 272-9. PubMed PMID: 11394593.
4-Feller JA, Webster KE. A randomized comparison of patellar tendon and hamstring tendon anterior cruciate ligament reconstruction. The American journal of sports medicine 2003 Jul-Aug; 31(4): 564-73. PubMed PMID: 12860546.
5-Tis JE, Klemme WR, Kirk KL, Murphy KP, Cunningham B. Braided hamstring tendons for reconstruction of the anterior cruciate ligament. A biomechanical analysis. The American journal of sports medicine 2002 Sep-Oct; 30(5): 684-8. PubMed PMID: 12239002.
6-Salmon LJ, Refshauge KM, Russell VJ, Roe JP, Linklater J, Pinczewski LA. Gender differences in outcome after anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendon autograft. The American journal of sports medicine 2006 Apr; 34(4): 621-9. PubMed PMID: 16382011.
7-Tahmasebi MN, Shahrezaee M, Kaseb MH, Motaghi A. Reconstruction of Anterior Cruciate Ligament rupture: Results of 96 operations. Tehran University Medical Journal. 2009; 67(1): 76-82.
8-El Shawy M T, EL Annani W G. Anterior cruciate reconstruction using quadruple hamstring graft. Pan Arab J. Orth. Truma 2004 jun; 8(1): 41-45.
9-Leiter JR, Gourlay R, McRae S, de Korompay N, MacDonald PB. Long-term follow-up of ACL reconstruction with hamstring autograft. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2014 May; 22(5): 1061-9. PubMed PMID: 23595537.
10-Leys T, Salmon L, Waller A, Linklater J, Pinczewski L. Clinical results and risk factors for reinjury 15 years after anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective study of hamstring and patellar tendon grafts. The American journal of sports medicine 2012 Mar; 40(3): 595-605. PubMed PMID: 22184280.
11-Charlton WP, Randolph DA, Jr., Lemos S, Shields CL, Jr. Clinical outcome of anterior cruciate ligament reconstruction with quadrupled hamstring tendon graft and bioabsorbable interference screw fixation. The American journal of sports medicine 2003 Jul-Aug; 31(4): 518-21. PubMed PMID: 12860538.
12-Madani, A. Reconstruction of Knee’s anterior cruciate ligament using hamstring ligaments, fixative screws and barbed washers. Journal of Iran University of Medical Sciences 1380; 8 (24): 207-213.
13- Shafeei S, Mohama Javadi M, Karimi nasab MM, Shayesteh Azar M, Danesh pour MM, Mohamad pour RA, "et al". Outcomes of surgery for anterior cruciate ligament rupture in the athletes’ knee, in affiliated hospitals to the university medical sciences, Mazandaran, Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 138819(74): 2-7.
14-Beard DJ, Anderson JL, Davies S, Price AJ, Dodd CA. Hamstrings vs. patella tendon for anterior cruciate ligament reconstruction: a randomised controlled trial. The Knee 2001 Mar; 8(1): 45-50. PubMed PMID: 11248568.
15- Liu H, Chen B, Sun R, Yan C, Zhu C, Xie L, Wang Z. MRI study on tendon regeneration after anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendon autografts.Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2011 Sep; 25(9): 1090-3.
16-Jansson KA, Linko E, Sandelin J, Harilainen A. A prospectiverandomized study of patellar versus hamstring tendon autografts foranterior cruciate ligament reconstruction.Am J Sports Med 2003Jan; 31(1): 12-8.