بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل‌شناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات وپژوهش دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در طی سال­های متمادی  عفونتهای انگلی، یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی بوده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع شرایط جغرافیایی و تنوع انگلهای مختلف می­باشد. لذا آگاهی از شیوع عفونت­های انگلی می­تواند زمینه­ساز ارتقای بهداشت عمومی شود.
روش بررسی: در این مطالعۀ مقطعی_توصیفی، 300 نمونه مدفوع به­صورت تصادفی از کودکان زیر 15 سالی که به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه کرده بودند، گرفته شد. سپس با استفاده از روش مستقیم و تکنیک تغلیظ فرمالین_ اتیل استات، نمونه­ها مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافته­ها: شیوع کلی عفونت­های انگلی در این مطالعه 5% بود. فراوانی انگلهای بیماری­زا، ژیاردیا لامبلیا 1% و آنتاموبا هیستولیتیکا / دیسپار 1% و انگلهای غیر بیماری­زای، انتاموبا کلی 3/1% و بلاستوسیستیس 7/1% بوده است.
نتیجه­گیری: به­نظر می­رسد که عفونت­های انگلی در مقایسه با مطالعات گذشته کاهش قابل ملاحظه­ای داشته است. مطالعۀ حاضر مؤید اهمیت عفونت­های تک­یاخته­ای روده­ای به­ویژه ژیاردیا لامبلیا و بیانگر آلودگی انگلی در کودکان مراجعه­کننده به بیمارستان ابوذر به­عنوان نمونه­ای از جمعیت مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


 
1-Warunee N, Choomanee L, Sataporn P, Rapeeporn Y, Nuttapong W, Sompong S."et al". Intestinal parasitic infections among school children in Thailand.Tropical. Biomedicine 2007 Dec; 24(2): 83–88.
2-David J, William P. Markell, Voge's.  Medical Parasitoogy. 9th ed. New York, USA: Saunders, Elsevier; 2006.
3-HuongThi L, Inge D B, Hans V, Khan Cong N, Frans J K. Anemia and intestinal parasite infection in school Children in rural Vietnam. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2007; 16 (4): 716-723.
4-Bogitsh BJ, Chenng TC, Human parasitology.7thed. Sandiago: Acadmic press; 1998. P. 85.
5-Egger R J, Hofhuis EH, Bloem MW, Chusilp K, Wedel M, Intarakhao C."et al". Association between intestinal parasite and nutritional status in 3-8 year old children in northeast Thailand .The Journal of Tropical Geographic Medline 1990 Oct; 42(4): 312-23.
6-Persson A  and Rombol L.Intestinal parasites in refugees and asylim seekers entering the Stockholm Area, 1987-88: Evaluation of routine screeing .scand Infect Dis 1994; 26(2): 199-207. 
7-Steven AM, Rosario C, Rojas E, Scorza JV. Intestinal parasitic infection and associated symptoms in children attending day- care- centers in Trujillo Venezuela.Tropical Medicine and International Health 2003 Apr; 8(7): 342-347.
8-Keshavarzyan H and shrefi H. Prevalence of intestinal parasites in children 12-1 years old Kerman in 1370. Daro and Drman 1372; 121: 11-7. [In Persian]
9-Bahmanrkh M, Avalanches occur Abundant types of intestinal parasites in children in the child welfare center in Tehran. Iranian Journal of Public Health 1371; 21(14): 57. [In Persian]
10-Balouty Dehkordy A, Rafiei A,  Alavi SM,  Latifi SM. Prevalence of Cryptosporidium Infection in Immunocompromised patients in south- west of Iran 2009-201. Iranian Journal of Parasitology 2010;5(4): 42-47.
11-Molavi Gh, Mir Ah H, Rezaeian M, Kia A. Abrahemi Daryani  N, Rokni M, Golestan b,"et al" .Relative prevalence of intestinal parasites in areas Khuzestan years 1386-1384. SID, Winter 2008 , V( 12) , Number  4 ; Page(s) 219 - 228. [In Persian]
12-Valizadeh M, Hosseini SA. Assess the prevalence of intestinal parasitic infections among primary school children in urban and rural areas Iran in summer 1389. Proceeding of the 4th congress of laboratory  and clinical; 2011 Dec 21 -23; Tehran, IR, Shahid Behshti university of Medical Sciences..PP.3.p289. [In Persian]
13-TappeKh¸ Mohammadzadeh H¸ Khashareh Sh¸ Rezapour B¸ Barazesh A. Prevalence of intestinal parasitic infection among primary school attending students in Barandooz- chayrurel region of urmia west Azarbaijan province¸ Iran in 2008. African Journal of Microbiology Research 2011 Apr; 5(7): 788-791.
14-Rafiei A, Rashno Z,  Samarbaf Zadeh A,  Khademvatan Sh. Molecular characterization of Cryptosporidium isolates from immunocompromised patients and children, south west of Iran 2011. Jundishapur Journal of Microbiology 2014 April; 7(4): e9183.