گزارش یک مورد بیماری پمفیگوس ولگاریس با تظاهرات بالینی شبیه آبله مرغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

بیماری پمفیگوس ولگاریس یک بیماری اتوایمیون بالقوه کشنده است که به شکل تاول­های بزرگ و منتشر در سراسر بدن بروز می­کند و اگر درمان نشود، اکثر بیماران در عرض پنج سال فوت می کنند. این بیماری معمولا در دهه پنجم و ششم زندگی بروز می کند. در اینجا ما دختر هفده ساله ای را گزارش می کنیم که دچار پمفیگوس شده است، ولی تظاهرات بالینی آن شبیه به بیماری آبله مرغان بود.
از آنجا که پمفیگوس ولگاریس در موارد خیلی نادر می­تواند شبیه به آبله مرغان باشد و افتراق کلینیکی بین آنها از نظر درمان بسیار مهم است، به ترتیب کورتیکواستروئید در مقابل درمان حمایتی و ضدویروسی، در نتیجه بیوپسی  از موارد غیر معمول آبله مرغان توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


1-Amagai M, Pemphigus, Bolognia J, Jorizzo j, Schaffer j. Dermatology. 3th ed. USA: ELSEVIER sunders; 2012, P. 416-473.
2-Jesse P. Houghton, lonosi-lrimie M, Stacey B, Trooskin, "et al". Unusual Presentation of pemphigus vulgaris. Gastroenterol Hepatol (N Y)  2008 Jan; 4(1): 68-70.
3- javali M A, Heena Z. Pemphigus vulgaris presenting as gingival involvement. Indian Dermatol Online J 2012 ; 3(3): 202-4.
4- Adriano AR, Gomes Neto A, Hamester G A, Nunes D H,  Di Giunta G. Pemphigus vegetans induced by use of enalapril. An Bras Dermatol 2011 Nov-Dec; 86(6): 1197-200.
5-HH Tan,YK Tay. An unusual case of pemphigus vulgaris presenting as bilateral foot ulcers. Clin Eep Dermatol 2000; 25: 224-6.
6- Milgraum SS, Kanzler MH, Waldinger TP, Wong RC. an unusual presentation of pemphigus vulgaris. Arch Dermatol 1985; 121(10): 1328-9.
7- Daneshpazhooh M, Davachi C, Ramezani A, Moinedin F, Rezaei Hemami M.  LAbortive aphtous-like oral lesions :an underreported initial presentation of pemphigus vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23:157-9.
8-Erlich KS. Varicella-Zoster Virus and HIV, 2011. Available at: URL: http//hivinsite. ucsf.edu/InSite?page=kb-05-03-01. Accesed Oct 17, 2014.
9-Hong wu, hea ther A. Brandling – Bennet, and Tere nce j. harris. Non infactious vesiculobullous and vesicaulopustular Disease. Elder E, Elenitsas Rosaliem Johnson Berhttl, Murphy Georg F,  and Xuxiawei. Lever’s histopathology of the skin. 10th  ed. USA: 2009:247.
 10-Goon AT, Tay YK, Tan SH. Pemphigus vulgaris following  varicella infection. Clin Exp Dermatol 2001; 26: 661-3.