کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، لرستان، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، واحد علوم تحقیقات، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه عمل قلب باز از شایعترین درمانها برای بیماریهای کرونری قلب است که می تواند عوارض خطرناکی را بدنبال داشته باشد و کیفیت زندگی این بیماران را مختل کند. باتوجه به اهمیت کیفیت زندگی افراد و شیوع روزافزون بیماریهای قلبی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی قبل و بعد جراحی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر در شهر اهواز انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی - تحلیلی که در بیمارستان نفت اهواز (سال 1392) انجام شد، یکصد بیمار کاندید جراحی پیوند عروق کرونر بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF36، روز قبل از جراحی و سه ماه بعد از آن جمع آوری و با نرم افزار SPSS و آزمون های t زوجی و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شدند.  
یافته­ها: کیفیت زندگی این بیماران سه ماه پس از جراحی، بطور معناداری بهبود یافت (001/0>P). علاوه بر این، به جز در بعد سلامت روانی (32/0 P=)، در سایر ابعاد کیفیت زندگی، افزایش معنی داری مشاهده گردید(05/0 P ̛s<).
نتیجه­گیری: علیرغم اینکه جراحی بای پس عروق کرونر تقریبا تأثیر مثبتی بر ابعاد کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر داشته است، با این حال، در بعد روحی و روانی این بیماران تغییرات معنی داری مشاهده نشد که نیاز به بررسی بیشتر جهت شناسایی علل آن و نیز یافتن راه حل اثربخش دارد.

کلیدواژه‌ها


1-Azadi F, Mohammadi E. Effects of Partnership Care Model on Quality of Life of Coronary Artery Disease Patients. Iranian Journal of Nursing Research 2006; 2(1): 23-29. [In Persian]
2-Center of diseases control and prevention (CDC). Atlas heart disease and stroke. Available at: http://cdc.gov/dhdsp/atlas/heartstroke-atlas/Index-html/ Accessed  Dec 13, 2011.
3-World Health Organization (WHO). Cardiovascular disease (CVD). Available at: http://who.int/mediacenter/factsheets/fs 317/Index-html/ Accessed  Dec 13,  2011.
4-Seth HJ, Taylor R, Schell A. A comparison of four quality of life instruments in cardiac patients: SF- 36, QLI, QL, and SEIQoL. Heart Journal 2000 Oct; 84(4): 390-4.
5-Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL. Harrison’s principles of internal medicine. 15th ed. New York: McGraw-Hill; 2001.
6-Montazer Ghaem H, Asar O, Safaei N. Assessing patient's quality of life open heart surgery in Bandar Abbass, Iran. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2011; 15(4):254-9. [In Persian]
7-Brunner LS, Smeltzer SCOC, Bare BG, Janice L. Hinkle PD, Kerry H, "et al". Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-surgical Nursing. Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
8-Asadi Noghabi AA, Shaban M, Faghihzadeh S, Asadi M. Effect of phase 1 cardiac rehabilitation program on the anxiety level of patients undergoing CABG surgery. Hayat J 2008; 14(4): 5-13. [In Persian]
9-Roohafza H, Saeidi M, Sadegi M, Bashtam M, Rabiee K. Effects of a cardiac rehabilitation course on psychological stresses in an Iranian population. Journal of Research in Medical Sciences 2003; 3(8): 97-94. [In Persian]
10-WHOQOL Group. WHOQOL-BREF: Introduction, administration, scoring and generic version of assessment. Geneva :World Health Organization; 1996. P, 5.
11-Matsuo M, Nagasawa J, Yoshino A, Hiramatsu K, Kurashiki K. Effects of Activity Participation of the Elderly on Quality of Life. Yonago Acta medica 2003; 46: 17-24.
12-Ehsani M, Baghaei M, Chehrzad M, Kazemnejad E. Investigating effective factors on sleep quality in Coronary Artery Bypass Graft Patients in Rasht. Holistic nursing and midwifery journal 2002 – 2003; 13(46-47): 5-12. [In Persian]
13-Redeker NS, Ruggiero JS, Hedges C. Sleep is related to Physical Function and Emotional Well-being after Cardiac Surgery. Nurs Res 2004; 53(3): 154-162.
14-Babaee J, Keshavarz M, Haidarnia A, Shayegan M. Effect of a Heath education Program on quality of life in patients undergoing coronary artery bypass surgery. Acta Media Iranica 2007; 45: 69-74. [In Persian]
15-Najmzadeh Z. Quality of life after coronary artery bypasses grafting in woman. The 5th congress of Iranian society cardiac surgeon; 2007; Tehran, Iran. [In Persian]
16-Bradshaw PJ, Jamrozik KD, Gilfillan IS, Thompson PL. Asymptomatic long-term Survivors of coronary artery bypass surgery enjoy a quality of life equal to the general Population. Am Hear J 2006; 151: 537-544.
17-Marwick TH, Zuchowski C, Lauer MS, Secknus MA, Williams J, Lythe BW. Functional status and quality of life in patients with heart failure undergoing Coronary bypass surgery after assessment of myocardial viability. J Am Coll Cardiol 1999; 33: 750-758.
18-Montazeri A, Gashtasbi A, Vahdani-Nia M. Translation, reliability and validity of the SF-36 Persian standard instrument. Payesh J 2005; 5(1): 49-56. [In Persian]
19-Hajiabadi F. Survey on Effect of Coronary Artery Bypass Graft Surgery on Quality of Life of Patients with Coronary Artery Diseases. J Mashhad Nursing and Midwifery Faculty 2008; 19: 58-64. [In Persian]
20-Fayazi S, Sayadi N, Gheybizadeh M. Comparison of quality of life before and after Open Heart Surgery. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2011; 13(7): 1-4. [In Persian]
21-Sandau KE, Lindquist RA, Treat-Jacobson D, Savik K. Health-related quality of life and subjective neurocognitive function three months after coronary artery bypass graft surgery. Heart Lung 2008; 37(3): 161-72.
22-Loponen P, Luther M, Wistbacka JO, Korpilahti K, Laurikka J, Sintonen H, "et al". Quality of life during 18 months after coronary artery bypass grafting. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 32(1): 77-82.
23-Myles PS, Hunt JO, Fletcher H, Solly R, Woodward D, Kelly S. Relation between quality of recovery in hospital and quality of life at 3 months after cardiac surgery. Anesthesiology 2001; 95(4): 862-7.
24-Falcoz PE, Chocron S, Laluc F, Puraveau M, Kaili D, Mercier M, "et al". Gender analysis after elective open heart surgery: a tow-year comparative study of quality of life. ANN Thorac Surg 2006; 81:1637-1643.
25-Kattainen E, Sintonen H, Kettunen R, Meriläinen P. Health-related quality of life of coronary artery bypasses grafting and percutaneous transluminal coronary artery angioplasty patients: 1-year follow-up. Int J Technol Assess Health Care 2005 spring; 21(2): 172-9.