بررسی اثر روغن فرار برگ و سرشاخه های گلدار رزماری برحافظه اجتنابی غیر فعال در موش های سفید کوچک پیر وجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکترای حرفه ای داروسازی.

3 گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در این مطالعه، اثر اسانس رزماری، به عنوان گیاهی سرشار از آنتی اکسیدان­های مختلف، روی حافظه موش­های سفیدکوچک پیر و جوان، با استفاده از دستگاه اجتنابی غیر فعال مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه 5 گروه موش جوان و پیر به­طور مجزا انتخاب شدند (n = 8). موش­ها به مدت 7 روز متوالی بصورت زیر تحت تزریق داخل صفاقی قرار گرفتند: گروه­های 1 تا 4 به ترتیب200،400،600 و800 میلی­گرم بر کیلوگرم اسانس رزماری و گروه 5 مقدار 10 میلی لیتر بر کیلوگرم آب مقطر دریافت نمودند.
یافته­ها: میانگین زمان تاخیر قدم­گذاری حیوانات هر گروه در روز چهارم در مقایسه با روز دوم همان گروه، در تمامی گروه­های جوان و پیر به صورت معنی­داری (P<0.05) طولانی­تر شد. از طرف دیگر میانگین زمان تاخیر قدم­گذاری در روز چهارم در تمام گروه­های جوان و پیر دریافت­کننده دوزهای مختلف اسانس نسبت به گروه کنترل خودشان به صورت معنی­داری(P<0.05) افزایش یافت. همچنین میانگین زمان تاخیر قدم­گذاری در روز چهارم گروه­های پیر دریافت­کننده دوزهای مختلف اسانس نسبت به گروه جوان دریافت­کننده دوزهای مختلف اسانس به صورت معنی داری(P<0.05) افزایش پیدا نمود.
نتیجه­گیری: نتایج حاصل نشان داد که مصرف اسانس رزماری در تمامی گروه­های
پیر و جوان باعث تقویت حافظه شده که این اثر در موش­های پیر مشهودتر بود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Karami Nouri R. Pharmacology of learning and memory. 1st ed. Tehran: Samt; 2003: P. 1081-2.
2-Guyton A, Hall J. Medical Physiology. Translated by Shadan F. 2nd ed. Tehran: Chehr; 2000 Vol. 2:  P. 226-32.
3-Zargari A. Medicinal plant. 4th ed. Tehran: Tehran Univercity Prss; 1969: P.71-76
4-Dermarderosian A. The Review of NaturalProducts. 1 st ed. Missouri: Wolters Kluwer Co; 2001, p. 512-13.
5-De Feo V, Senatore F. Medicinal plants and phytotherapy in the Amalfitan coast, Salerno province, Campania, Southern Italy. J Ethnopharmacol 1993 May; 39(1) : 39-51.
6-Martinez-Lirola MJ, Gonzalez-Tejero MR, Molero-Mesa J. Ethanobotanical resources in the province of Almeria, Spain: Campos De Nijar. Econ  Bot 1996 Jan-March; 50(1): 40-56.
7-Chandler F. Memory stimulat: herbal medicine. Can  Pharm  J 1995; 28: 40-53.
8-Ozcan M. Antioxidant activities of rosemary, sage, and sumac extracts and their combinations on stability of natural peanut oil. J Med Food 2003; 6: 267-70.
9-Kosaka K, Yokoi T. Carnosic acid, acomponent of rosemary (Rosmarinus officinalisL.), promotes synthesis of nerve growth factorin T98G human glioblastoma cells. Biol Pharm Bull 2003Nov; 26(11): 1620-2.
10-Hossein zadeh H, Nourbakhsh M. Effect of Rosmarinus officinalis L. aerial parts extract on morphine with drawal syndrome in mice. Phytother. Res. 2003; 17: 938-41.
11-Sotelo-Felix JI, Martinez-Fong D, Muriel P, Santillan RL, Castillo D, Yahuaca P. Evaluation of the effectiveness of Rosmarinus officinalis(Lamiaceae) in the alleviation of carbon tetrachloride-induced acute hepatotoxicity in the rat. J Ethnopharmacol 2002; 81: 145-54.
12-Sudha S, Lakshmana MK, Paradhan N. Chronic phenytoin induced impairment of learning and memory with associated changes in brain acetylcholine esterase activity and monoamine levels. Pharmacol  Biochem Behav 1995; 52: 119-24.
13-Chung YK, Heo HJ, Kim EK, Kim HK, Huh TL, Lim Y, Kim SK. Inhibitory effect ofursolic acid purified from Organium majoranalon the acetylcholinesterase. Mol Cells 2001 Apr; 11: 137-143.
14-Anonymous. Quick Access ProfessionalGuide to Conditions, Herbs and Supplements. 1 st ed. Newton: Integrative medicinecommunications 2000; 78.
15-Buccafusco JJ, Terry AV. Multiple centralnervous system targets for eliciting beneficialeffects on memory and cognition. J Pharmacol  Exp Ther 2000 Nov; 295: 438-446.
16-Perry EK. Medicinal plants and Alzheimer’sdisease: intergrating ethnobutanical andcontemporary scientific evidence. J Altern complement Med 1998; 4(4): 419-427.
17-Fawcett JR, Bordago EZ, Jackson K, Liu H, Peterson J, Suitak A, "et al" .Inactivation of the human brain muscarinic acetylcholinereceptor by oxidative damage. Catalyzed by a low molecular weight endogenous inhibitorfrom Alzheimer’s brain is prevented by pyrophosphate analogos, bioflavonoids andother antioxidant. Brain Res 2002; 950: 10-20.