بررسی اثر آلبومین در مقایسه با پلاسبو بر روی عملکرد بالینی پس از سکتۀ مغزی ایسکمیک در حوزۀ شریان مغزی میانی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 - گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه نورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سکتۀ مغزی سومین علت مرگ در جهان و شایع ترین علت ناتوانی در افراد مسن می باشد.آلبومین به-عنوان درمان مبتلایان به سکتۀ مغزی استفاده می شود. هدف این مطالعه، بررسی اثر آلبومین بر روند بهبود عملکرد بالینی بیماران سکتۀ حاد ایسکمیک می‌باشد.
روش بررسی: مطالعه به روش دو سوکور انجام شد. 139 بیمار مبتلا به سکتۀ حاد ایسکمیک که حداکثر 5 ساعت از وقوع سکتۀ آنها گذشته بود. یک گروه از بیماران تحت درمان با آلبومین انسانی 20 درصد وریدی و گروه دیگر با پلاسبو در مدت 2 ساعت قرارگرفتند. تمام بیماران در بدو بستری و پایان ماه سوم بر اساس معیارهای M.R.S و Barthel ارزیابی شدند.
یافته­ها: آلبومین تاثیر معنی­داری بر کاهش طول دوره­ی بستری داشت(05/0P<)، اما تفاوت میزان مرگ در دو گروه دارونما و آلبومین  معنادار نبود(05/0P>). در بیماران گروه آلبومین تفاوت قابل توجهی در میانگین رتبه­ها از نظر معیار MRS (6/61 در گروه آلبومین در مقابل 2/78 درگروه دارونما) و تفاوت میانگین معیار Barthel (38 در گروه آلبومین در مقابل 28 در گروه دارونما) نسبت به گروه دارونما مشاهده شد(05/0P<). زمان شروع داروی آلبومین بعد از سکته در میزان بهبود عملکرد بالینی بیماران، نقش مؤثری داشت (05.0P<).
نتیجه­گیری: به­نظر می­رسد درمان با آلبومین جهت بهبود عملکرد بالینی بیماران و کاهش مدت بستری کارآمد است. این دارو در صورت تزریق زودهنگام اثردهی بیشتری خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


1-Adamsadvitors, mauricevhector,allen.H.Reppe, cerebrovascular disease. Principle of  Neurology. 2009; 511-2.
2-Werner H, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidetti,D, Larrue V, et al. Thrombolysis with Alteplase 3 to 4.5 Hours after Acute Ischemic Stroke. N Engl J Med 2008;359:1317- 29:1317-29.
3-Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the barthel index. Md State Med J 1965:14:61-5. 
4-Dziedzic T, Slowik A, Szczudlik A. Serum albumin level as a predictor of ischemic stroke outcome. Stroke 2004 Jun;35(6):e156-8.
5-Dávalos A, Ricart W, Gonzalez-Huix F, Soler S, Marrugat J, Molins A, et al. Effect of malnutrition after acute stroke on clinical outcome. Stroke 1996;27(6):1028–32.
6-Franch-Arcas G. The meaning of hypoalbuminemia in clinical practice. Clin Nutr 2001;20:265–9.
7-Belayev L, Pinard E, Nallet H, Seylaz J, Liu Y, Riyamongkol P, et al. Albumin therapy of transient focal cerebral ischemia: in vivo analysis of dynamic microvascular responses. Stroke 2002;33(4):1077–84.
8-Belayev L, Liu Y, Zhao W, Busto R, Ginsberg MD. Human albumin therapy of acute ischemic stroke: marked neuroprotective efficacy at moderate doses and with a broad therapeutic window. Stroke 2001;32(2):553–60 
9-Reinhart WH, Nagy C. Albumin affects erythrocyte aggregation and sedimentation. Eur J Clin Invest 1995;25(7):523–8.
10-Halliwell B. Albumin--an important extracellular antioxidant? Biochem Pharmacol 1998;37(4):569–71.
11-Hallenbeck JM, Dutka AJ, Tanishima T, Kochanek PM, Kumaroo KK, Thompson CB, et al. Polymorphonuclear leukocyte accumulation in brain regions with low blood flow during the early postischemic period. Stroke 1986;17(2):246–53.
12-Belayev L, Busto R, Zhao W, Clemens JA, Ginsberg MD. Effect of delayed albumin hemodilution on infarction volume and brain edema after transient middle cerebral artery occlusion in rats. J Neurosurg 1997;87(4):595–601
13-Gillum RF, Ingram DD, Makuc DM. Relation between serum albumin concentration and stroke incidence and death: the NHANES I Epidemiologic Follow-up Study. Am J Epidemiol 1994;140(10):876-88.
14-Herrmann FR, Safran C, Levkoff SE, Minaker KL. Serum albumin level on   admission as a predictor of death, length of stay, and read mission. Arch Intern  Med 1992;152(1):125-30.
15-Dziedzic T, Pera J, Slowik A, Gryz-Kurek EA, Szczudlik A. Hypoalbuminemia in acute ischemic stroke patients: frequency and correlates. Eur J Clin Nutr 2007;61(11):1318-22.
16- Famakin B, Weiss P, Hertzberg V, McClellan W, Presley R, Krompf K, et al.  Hypoalbuminemia predicts acute stroke mortality: Paul Coverdell Georgia Stroke Registry. J Stroke Cerebrovasc Dis 2010;19(1):17-22.
17-Belayev L, Liu Y, Zhao W, Busto R, Ginsberg MD. Human albumin therapy of acute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ischemic stroke: marked neuroprotective efficacy at moderat doses and with a broad therapeutic window. Stroke 2001;32(2):553-60.
18-Gillum RF. Assessment of serum albumin concentration as a risk factor for stroke and coronary disease in African Americans and whites. J Natl Med Assoc 2000;92(1):3-9.
19-Cho YM, Choi IS, Bian RX, Kim JH, Han JY, Lee SG. Serum albumin at admission for prediction of functional outcome in  ischemic stroke patients. Neurol Sci 2008;29(6):445–9.