مقایسه میانگین بسامد پایه‌ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه‌ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی دانشکدة توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: زیروبمی صدا هر شخص با جنس، سن و حتی جثه‌ی بدنی و موقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و زبانی مرتبط است. با در نظر گرفتن اینکه شهر اهواز، در بردارنده زبانها و فرهنگهای مختلفی از جمله زبان عربی بوده و با توجه به تعداد روزافزون افراد مبتلا به اختلالات صدا، که زبان عربی، زبان اول یا دوم آنها بوده و به خدمات گفتار،زبان و شنوایی نیاز خواهند داشت، مشخص کردن تفاوت­های اکوستیکی افراد دو زبانه می­تواند منجر به ارزیابی و درمان موثرتر اختلالات صدا گردد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه میانگین بسامد پایه صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه عرب - فارس است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و نمونه­گیری به صورت تصادفی انجام گردید .تعداد نمونه­های مورد نیاز برای این تحقیق60نفر بود(30نفر تک زبانه،30نفر دو زبانه). تکلیف ها شامل کشش واکه‌های /a-u-i/ بود. نمونه‌های صدا توسط برنامه­ی absolute sound recorderضبط شد و سپس جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار praat وارد شدند . برای تعیین تفاوت‌های احتمالی بین دو گروه از آزمون آماری T مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون T برای مقایسه میانگین بسامد پایه صدا در تکلیف کشیدن واکه /a/و/u/ در افراد فارسی زبان و دو زبانه عرب - فارس زبان، تفاوت معناداری از نظر آماری نشان داد (pvalue=0/000).همچنین درتکلیف کشیدن واکه /i/، مقایسه میانگین فرکانس پایه صدا در افراد فارسی زبان و دو زبانه تفاوت معناداری از نظر آماری نشان داد  ( pvalue=0/004).  
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر تفاوتهای آکوستیکی در تولید واکه­های /a/،/u/و/i/ را در افراد دوزبانه و افراد تک زبانه نشان داد. 

کلیدواژه‌ها


1-Khoramshi H,Mohammadalipour F.[Comparing mean of fundamental frequency between male and female student in ahvaz jundishapour university of medical science].[In Persian]
2-Murry M. The singer's voice. San Diago: Plural publishing; 2008.
3-Natour YS, Wingate JM. Fundamental Frequency Characteristics of Jordanian Arabic Speakers. J Voice 2009;23(5):560-6.
4-Cheang HS, Pell MD. Acoustic markers of sarcasm in Cantonese and English. J Acoust Soc Am 2009;126(3):1394-405.
5-Ting HN, Chia SY, Abdul Hamid B, Mukari SZ.. Acoustic characteristics of vowels by normal Malaysian Malay young adults. J voice 2011;25(6): e305-9.
6-Ting HN, Chia SY, Kim KS, Sim SL, Abdul Hamid B. Vocal fundamental frequency and perturbation measurements of vowels by normal Malaysian Chinese adults. J voice 2011;25(6):e311-7.
7-Chen SH. The effects of tones on speaking frequency and intensity ranges in Mandarin and Min dialects. J Acoust Soc Am 2005;117(5):3225-30.
8-Nakamura H, Gilbert H, Robb M. A comparative study of vocal fundamental frequency in the speech of Japanese and American hearing-impaired children. Logoped Phoniatr Vocol 2007;32(1):17-22.
9-Altenberg EP, Ferrand CT. Fundamental frequency in monolingual English, bilingual English/Russian, and bilingual English/Cantonese young adult women. J voice 2006;20(1):89-96.
10-Bernthal JE, Bankson NW, Flipsen P Jr. Articulation and phonological disorders: speech sound disorders in children. 6th ed.  Boston: Pearson/ Allyn Bacon; 2009.
11-Amir O, Wolf M, Amir M. A clinical comparison between two acoustic analysis softwares: MDVP and Praat.      Biomedical Signal Processing and Control 2009; 4(3): 202-5.