ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی شا خص عملکرد جنسی مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران.

3 کارشناس دفتر اموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و درمان اموزش پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سلامت جنسی در کیفیت زندگی مردان نقش مهمی دارد و شیوع نسبتاً بالای اختلالات مرتبط با آن زندگی خانوادگی را دچار مشکلاتی نموده است. بنابراین استفاده از ابزارهای معتبر برای شناسایی افراد دچار این اختلالات و تعیین نوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه (MSHQ) Men Sexual Health  Questionnaire  بعنوان شاخص سلامت جنسی مردان است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 388 نفر از مردان واجد شرایط انجام شد. ابتدا پرسشنامه ازطریق تکنیک ترجمه وترجمه مجدد از زبان مبدأ انگلیسی به زبان فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد. مقادیر نسبت و شاخص روایی محتوا بدست آمد و روایی سازه بوسیله تحلیل عاملی اکتشافی با روشPCA ، ارزیابی شد و پایایی ابزار از طریق تخمین توافق درونی با آلفای کرونباخ تعیین شد.
یافته­ها: مقادیر نسبت و شاخص روایی محتوا به ترتیب بیش از 78/0 و 90/0 بود. در تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل نعوظ، انزال، و رضایتمندی، استخراج شد. درصد تغییرات بیان شده سه عامل استخراج شده قبل و بعد از دوران 21/70 است. ضریب آلفای کرونباخ (برای هر یک از ابعاد پرسشنامه MSHQ بیش از 84/0 و نشانگر پایایی ابزار است.
نتیجه­گیری: بنابر یافته های فوق، نسخه فارسی MSHQ یک ابزار پایا و معتبر جهت ارزیابی عملکرد جنسی مردان است و به عنوان ابزارغربالگری می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Nusbaum MR, Gamble G, Skinner B, Heiman J. The high prevalence of sexual concerns among women seeking routine gynecological care. J Fam Pract 2000;49(3):229-32.
2-Jolley S. Taking a sexual history: the role of the nurse. Nurs Times 2002;98(18):39-41.
3-Bernhard LA. Sexuality and sexual health care for women. Clin Obstet Gynecol 2002;45(4):1089-98.
4-Reamy K. Sexual counseling for the nontherapist. Clin Obstet Gynecol 1984;27(3):781-8.
5-Adaikan PG, Chong YS, Chew SSL, Foong LC, Ng SC. Male sexual dysfunction. Current Obstet Gynaecol 2000;10:23–8.
6-Coolen LM, Hull EM. Male sexual function. Physiol Behav 2004;83(2):175–6.
7-O’Donohue WT, Swingen DN, Dopke CA, Regev LG. Psychotherapy for male sexual dysfunction: a review. Clin Psychol Rev 1999;19(5):591–630.
8-Spector IP, Carey MP. Incidence and prevalence of the sexual dysfunctions: a critical review of the empirical literature. Arch Sex Behav 1990;19(4):389–408.
9-Hawton K. Symposium on sexual dysfunction. The behavioral treatment of sexual dysfunction. Br J Psychiatry 1982;140:94–101.
10-Masters WH, Johnson VE. Human sexual inadequacy. Boston: Little/Brown.1970
11-Rosen RC, Leiblum SR. Hypoactive sexual desire. Psychiatr  Clin North Am 1995;18(1):107–21.
12-Blanker MH, Bohnen AM, Groeneveld MJ, et al: Correlates for erectile and ejaculatory dysfunction in older Dutch men: a community-based study. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 436– 442.
13-Dunn KM, Croft PR, Hackett GI. Sexual problems: a study of the prevalence and need for health care in the general population. Fam Pract 1998;15(6):519–24.
14-Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 1994;151(1):54–61.
15-Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999;281(6):537–44.
16-Baniel J, Israilov S, Shmueli J, Segenreich E, Livne PM. Sexual function in 131 patients with benign prostatic hyperplasia before prostatectomy. Eur Urol 2000;38(1):53–8.
17-Rosen R, Altwein J, Boyle P, Kirby RS, Lukacs B, Meuleman E, et al. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male (MSAM-7). Eur Urol 2003;44(6):637–49.
18-Braun M, Wassmer G, Klotz T, Reifenrath B, Mathers M, Engelmann U. Epidemiology of erectile dysfunction: results of the 'Cologne Male Survey'. Int J Impot Res 2000;12(6):305–11.
19-Malmsten UG, Milsom I, Molander U, Norlén LJ. Urinary incontinence and lower urinary tract symptoms: an epidemiological study of men aged 45 to 99 years. J Urol 1997;158(5):1733–7.
20-Spangler JG, Summerson JH, Bell RA, Konen JC. Smoking, hypertension, and erectile dysfunction (letter). J Fam Pract 2001;50(1):73.
21-Melman A, Gingell JC. The epidemiology and pathophysiology of erectile dysfunction. J Urol 1999;161(1):5–11.
22-Brookes ST, Donovan JL, Peters TJ, Abrams P, Neal DE. Sexual dysfunction in men after treatment for lower urinary tract symptoms: evidence from randomised controlled trial. BMJ 2002;324(7354):1059–61.
23-Frankel SJ, Donovan JL, Peters TI, Abrams P, Dabhoiwala NF, Osawa D, et al. Sexual dysfunction in men with lower urinary tract symptoms. J Clin Epidemiol 1998;51(8):677–85.
24-Kassabian VS. Sexual function in patients treated for benign prostatic hyperplasia. Lancet 2003;361(9351):60–2.
25-Cappelleri JC, Siegel RL, Osterloh IH, Rosen RC. Relationship between patient self-assessment of erectile function and the erectile function domain of the international index of erectile function. Urology 2000;56(3):477–81.
26- Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J, Mishra A. The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology 1997;49(6):822–30.
27-Rosen RC, Cappelleri JC, Gendrano N 3rd. The International Index of Erectile Function (IIEF): a state-of-the-science review. Int J Impot Res 2002;14(4):226–44.
28-Cappelleri JC, Rosen RC, Smith MD, Mishra A, Osterloh IH. Diagnostic evaluation of the erectile function domain of the International Index of Erectile Function. Urology 1999;54(2):346–51.
29-Rosen RC, Catania J, Pollack L, Althof S, O’Leary M, Seftel AD. Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ): Scale development and psychometric validation. Urology 2004;64 (4):777-82.
30-Burri A, Cherkas L, Spector T. Replication of psychometric properties of the FSFI and validation of a modified version (FSFI-LL) assessing lifelong sexual function in an unselected sample of females. J Sex Med 2010; 7: 3929-39.
31-Hajizadeh E, Asghari M. Statistical methods and analyses in health and biosciences, A research methodological approach. Tehran: Jahad Daneshgahi; 2011. [In Persian]
 32-Ahmad Fakhri, Amir H Pakpour, Andrea Burri, Hadi Morshedi, Isa Mohammadi Zeidi . The Female Sexual Function Index: translation and validation of an Iranian version. Journal of Sexual Medicine  2011; 9(2)
33-Althof SE, Symonds T. Patient reported outcomes used in the assessment of premature ejaculation. Urol Clin North Am 2007;34(4):581-9.
 34-Schumacker RE, Lomax RG. A beginner’s guide to structural equation modeling Second Edition. London: Lawrence Erlbaum Associates; 2004.
35-Guidelines on male sexual dysfunction: erectile dysfunction and premature ejaculation. Available at:  www.uroweb.org  . Eur Urol  2012:4-46.
36-Symonds T, Perelman MA, Althof S, Giuliano F, Martin M, May K, et al. Development and validation of a premature ejaculation diagnostic tool. Eur Urol 2007;52(2):565-73.
37-Arafa M, Shamloul R. Development and evaluation of the Arabic Index of Premature Ejaculation (AIPE). J Sex Med 2007;4(6):1750-6.
38- Rosen RC, McMahon CG, Niederberger C, Broderick GA, Jamieson C, Gagnon DD. Correlates to the clinical diagnosis of premature ejaculation: results from a large observational study of men and their partners. J Urol 2007;177(3):1059-64.
39-Rosen RC, Catania JA, Althof SE, Pollack LM, O’Leary M, Seftel AD, et al. Development and validation of four-item version of Male Sexual Health Questionnaire to assess ejaculatory dysfunction. Urology 2007;69(5):805–9.