مقایسه اثر متیل ارگونوین عضلانی، اکسی توسین وریدی و میزوپروستول زیر زبانی درکنترل فعال مرحله سوم زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زنان و مامایی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: خونریزی بعد از زایمان از عوارض شایع زایمانی و یکی از علل اصلی مرگ و میر مادر می‌باشد. برای جلوگیری از خونریزی غیر معمول بعد از زایمان، از داروهای یوتروتونیک استفاده می شود. داروهای یوتروتونیک شناخته شده متیل ارگونوین، اکسی توسین و پروستاگلاندین می‌باشد. این مطالعه در جهت  مقایسه بین سه داروی یوتروتونیک ذکر شده در جلوگیری از خونریزی غیر معمول بعد از زایمان انجام شده‌است.
روش بررسی: این کار آزمایی بالینی تصادفی بر روی 150 بیمار حامله، با حاملگی تک قلو، جنین زنده و بدون سابقه بیماری در سال1389 انجام شد. مادران به صورت تصادفی به سه گروه 50 نفره تقسیم شدند. به  گروه اول gµ 400 میزوپروستول زیر زبانی ,به  گروه دوم mg2/0 متیل ارگونوین عضلانی وبه  گروه سوم 20 واحد اکسی توسین وریدی به صورت انفوزیون داخل وریدی در یک لیتر سرم رینگر بلافاصله بعد از زایمان شانه قدامی نوزاد داده شد. از آمار‌توصیفی ‌جهت ‌ارائه ‌شاخص‌ها ‌(میانگین،انحراف‌معیار) ‌و ‌نمودارها‌ و ‌از‌ آزمون‌t‌ و‌آنالیز ‌واریانس ‌جهت ‌مقایسه ‌میانگین‌ها‌استفاده‌‌گردید.
یافته‌ها: در این سه گروه طول مدت مرحله سوم زایمان , میزان افت هموگلوبین 24 ساعت بعد از زایمان و میزان خونریزی مرحله سوم و چهارم زایمان مقایسه شد که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود نداشت (05/0<p).از نظر ایجاد عوارض، در گروه  مصرف کننده میزوپروستول 2 نفر دچار تب  با درجه پایین (c ْ 38)  شدند که با تجویز مایعات ظرف 3-2 ساعت تب قطع شد. در سایر گروه‌ها عارضه‌ای دیده نشد.
نتیجه­گیری: این مطالعه نشان داد که برای جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان اکسی توسین،متیل ارگونوین و میزوپروستول به یک اندازه موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


1-Dash J. Obstetrical complication. In: Cunnigham F, leveno K, Bloom S, Hauth S, Rouse J, Spong C. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw Hill, Medical; 2010. P. 823-7.
2- Singh G, Radhakrishnan G, Guleria K. Comparison of sublingual misoprostol, intravenous oxytocin, and intravenous methylergometrin in active management of third stage of labor. Int J Gynaecol Obstet 2009;107(2):130-4
 3-Joy SD, Sanchez-Ramos L, Kaunitz AM. Misoprostol use during the third stage of labor. Int J Gynecol Obstet 2003;82(2):143-52.
4-Selo-Ojeme DO. Primary postpartum haemorrhage. J Obstet Gynaecol 2002;22(5):463-9.
5-Schuurmans N, Mackinon C, Lane C. Prevention and management of postpartum haemorrhage. SOGC Clinical Practice Guidenlines. J SOC Obstet Gynaecol 2000;22(4):271-81.
6-James DK, Street PJ. Post partum hemorrhage and other problems of the third stage. In: James DK. High risk pregnaney. 2nded. London: W.B. Saunders; 2000. P. 124-234.
7-Spong C, Labor and delivery. In: Cunningham F, leveno K, Bloom S, Hauth S, Rouse J, Spong C. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw Hill; 2010. P. 398-400.
8-Langenbach C. Misoprostol in preventing postpartum hemorrhage: a meta-analysis. Int J Gynaecol Obstet 2006;92(1):10-8.
9- Fawole AO, Sotiloye OS, Hunyinbo KI, Umezulike AC, Okunlola MA, Adekanle DA, et al. A double–blind, randomized, placebo-controlled trial of misoprostol and routine uterotonics for the prevention of post partum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet 2011;112(2):107-11.
10-Tang OS, Vekasco A, Faundes AF. Misoprostol for the termination of pregnancy  up to 12 completed weeks of pregnancy. Int J Gnecol Obstet 2007;99 Suppl 2:S172-7.
11-Garg P, Batra S, Gandhi G. Oral misoporstol versus injectable methylergometrine in management of third stage of labor. Int J Gynaecol Obstet 2005;91(2):160-1.
12-Arvind V, Vatsla D, Suneeta M. A randomized controlled trial of prophylactic sublingual misoprostol versus intramuscular methyl ergometrine versus intramuscular 15-methyl PGF2 in active management of third stage of labor. Arch Gynecol Obstet 2009;18:1007-10.
13-Beigi A, Tabarestani H, Moini A, Zarrinkoub F, Kazempour M, Hadian Amree A. Sublingual misoprostol versus intravenous oxytocin in the management of postpartum hemorrhage]. J Tehran Med Univ 2009;67(8):556-61. [In Persian]