تعیین اثر تغییر فاصله چشمه تا پوست بر درصد دوز عمقی در درمان آیزوسنتریک در پرتودرمانی با فوتون 6MV

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه رادیوتراپی و آنکولوژی.گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه فیزیک پزشکی.گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی.گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی.گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینهوهدف: یک روش محاسبه دوز در پرتودرمانی، استفاده از درصد دوز عمقی (PDD) است. PDD، با افزایش فاصله چشمه تا سطح (SSD) ، با قانون عکس مجذور فاصله تغییر می­کند. در شرایط بالینی، بایدSSD  استاندارد را به مقداری که در عمل به کار می­رود، تبدیل کرد. لذا در این پژوهش یک فاکتور جدید جهت محاسبه PDD وابسته به SSD پیشنهاد می شود.
روشبررسی: از شتاب دهنده الکتا کامپکت برای فوتون­های ایکس6 مگاولتاژی، فانتوم Scanditronix blue با ابعاد 50×50×50cm3 و دو اتاقک یونساز با حجم حساس0.13CC استفاده شد. PDD برای میدان­های 8×8, 10×10، 6.4×6.4 در SSD های 80 و100 سانتیمتر به­طور جداگانه دوزیمتری شد. Ks0 و Ks به ترتیب پراکندگی کلیماتور را برای میدان درSSD استاندارد وSSD جدید به حساب می آورند. نسبت Ks0 و Ks برای اصلاح رابطه ماینورد اعمال شد.
یافته­ها: با اصلاح فاکتور ماینورد، برای میدان­های 8×8, 10×10 ، PDD با دقت بیشتر محاسبه شد. اما برای میدان 6.4×6.4 بهبود محاسبه PDD در عمق های حدود منطقه بیلدآپ مشاهده شد.
نتیجه­گیری: روش فاکتور ماینورد برای میدان­های کوچک که پراکندگی کلیماتور در آنها کم است، قابل استفاده است. اما، برای عمق ها یا SSD های بزرگ، می­توان با به کاربردن روش ماینورد تصحیح شده، دقت محاسبات PDD را برای  SSDهای مختلف افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1-Boles M. Central axis depth dose data for use in radiotherapy. The Radiological Society of North America; 1972.
2-Khan FM, Sewchand W, Lee J, Williamson JF. Revision of tissue‐maximum ratio and scatter‐maximum ratio concepts for cobalt 60 and higher energy x‐ray beams. Medical physics. 1980;7(3):230-7.
3-Cheng CW, Hyun Cho S, Taylor M, Das IJ. Determination of zero‐field size percent depth doses and tissue maximum ratios for stereotactic radiosurgery and IMRT dosimetry: Comparison between experimental measurements and Monte Carlo simulation. Medical physics. 2007;34(8):3149-57.
4-Arjomandy B, Tailor R, Zhao L, Devic S. EBT2 film as a depth‐dose measurement tool for radiotherapy beams over a wide range of energies and modalities. Medical physics. 2012;39(2):912-21.
5-International Commission on Radiation Units and Measurments. Radiation quantities and units.  . Washington,DC:U.S: 1980.
6-Khan FM. The physics of radiation therapy: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
7-Almond PR, Biggs PJ, Coursey BM, Hanson W, Huq MS, Nath R, et al. AAPM's TG‐51 protocol for clinical reference dosimetry of high‐energy photon and electron beams. Medical physics. 1999;26(9):1847-70.
8-Venselaar J, Welleweerd H, Mijnheer B. Tolerances for the accuracy of photon beam dose calculations of treatment planning systems. Radiotherapy and oncology. 2001;60(2):191-201.
9-Fontenla DP, Napoli JJ, Hunt M, Fass D, McCormick B, Kutcher GJ. Effects of beam modifiers and immobilization devices on the dose in the build-up region. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics. 1994;30(1):211-9.
10-Mayneord WV, LF L. A survey of depth dose data. . Br J Radiol. 1944;14:255.
11-Mayneord WV, LF L. A survey of depth dose data. . Br J Radiol. 1941;164:10.
12-Podgorsak E, Pla C, Evans M, Pla M. The influence of phantom size on output, peak scatter factor, and percentage depth dose in large‐field photon irradiation. Medical physics. 1985;12(5):639-45.
13-Deng J, Jiang SB, Kapur A, Li J, Pawlicki T, Ma C. Photon beam characterization and modelling for Monte Carlo treatment planning. Physics in medicine and biology. 2000;45(2):411.
14-Kase KR, Svensson GK, Wolbarst AB, Marks MA. Measurements of dose from secondary radiation outside a treatment field. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics. 1983;9(8):1177-83.
15-Knöös T, Johnsson SA, Ceberg CP, Tomaszewicz A, Nilsson P. Independent checking of the delivered dose for high-energy X-rays using a hand-held PC. Radiotherapy and Oncology. 2001;58(2):201-8.
16Calandrino R, Cattaneo GM, Fiorino C, Longobardi B, Mangili P, Signorotto P. Detection of systematic errors in external radiotherapy before treatment delivery. Radiotherapy and Oncology. 1997;45(3):271-4.