بررسی خشم و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری

نویسندگان

گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بیمار­ی­های قلبی عروقی مهمترین علت مرگ در کشورهای توسعه یافته است و عوامل خطر متفاوتی نیز برای این بیمار­ی ها مطرح است که از آن میان عوامل فشارزای روان شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و استمرار این اختلالات دارند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی تفاوت بین بیماران عروق کرونر (مورد) و افراد سالم (شاهد)، از نظر خشم و کیفیت زندگی انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع مورد- شاهدی بوده است. جمعیت مورد مطالعه، بیماران مراجعه کننده به کلنیک تخصصی بیمارستان گلستان اهواز بودند، که 40 بیمار مرد و 40 بیمار زن کرونری بر اساس تشخیص پزشک متخصص و همچنین 40 مرد و 40 زن مراجعه کننده به درمانگاه که به تشخیص پزشک سالم بودند، به عنوان گروه شاهد، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.  برای هر چهار گروه آزمون سیاهه بروز خشم - صفت اسپیلبرگر(STAXI-2) و پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به سلامت (SF-36) انجام شد و نتایج آن با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) مورد مقایسه آماری قرار گرفت.
یافته­ها: اثر تعاملی عوامل خشم و کیفیت زندگی در گروه­های آزمودنی بیمار و شاهد (51/16137F=) در سطح (001/0P<) معنی­دار می­باشد، مقایسه میانگین­ها نشان داد که میزان خشم مردان و زنان بیمار در کیفیت زندگی مطلوب، تاحدودی مطلوب و نامطلوب، از مردان و زنان گروه شاهد بیشتر است.
نتیجه­گیری: بطوریکه در مطالعه اخیر مشاهده شد خشم و سبک زندگی نامطلوب می تواند بستر ساز ابتلا به بیماری ها قلبی عروقی باشد. لذا افزایش آگاهی می تواند از عوامل موثر در پیشگیری ابتلا به بیماری ها قلبی عروقی و از طرفی با آموزش های افرادی بیمار در کنترل خشم و داشتن زندگی سالم سلامتی آنها ارتقاع خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


1-Hadaegh F, Harati H, Ghanbarian A, Azizi F. Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran Lipid and Glucose Study. East Mediter Health J 2009; 15 (1):157-66.
2-Shepherd CW, While AE. Cardiac rehabilitation and quality of life: a systematic review. Int J Nurs Stud 2012; 49 (6):755-71.
3-Kasper DL, Fauci A, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JJ, et al. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York: Mac Grow-Hill; 2005. P. 1425-34.
4-Masoudnia E. [Hostility, anger and risk of coronary artery atherosclerosis]. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2011;18(6):540-51. [In Persian]
5-Csef H, Hefner J. [Stress and myocardial infarction]. MMW Fortschr Med2005;147(13):33-5. [In German]
6-Sarafino O, Edward P. Health Psychology. 5th ed. New York: John Wiley & Snos; 2005; 147 (13): 33-35.
7-Kubzansky LD, Kawachi I. Going to the heart of the matter: do negative emotions cause coronary heart disease? J Psychosom Res 2000;48(4-5):323-37.
8-Yarcheski A, Mahon NE, Yarcheski TJ. Anger in early adolescent boys and girls with health manifestations. Nurs Res 2002;51(4):229-36.
9-Calamari E, Pini M. Dissociative experiences and anger proneness in late adolescent females with different attachment styles. Adolescence 2003;38(150):287-303.
10-Bleil ME, McCaffery JM, Muldoon MF, Sutton-Tyrrell K, Manuck SB. Anger-related personality traits and carotid artery atherosclerosis in untreated hypertensive men. Psychosom Med 2004;66(5):633–9.
11-Eng PM, Fitzmaurice G, Kubzansky LD, Rimm EB, Kawachi I. Anger expression and risk of stork and coronary heart disease among male health professionals. Psychosom Med 2003;65(1):100-10.
12-Zipes DP, Libby P, Bonow R, Braunwald E. Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005. P. 1345-51.
13-Abdolahian E, Mokhber N, Kafaee Razavi Z. [The comparison of coping response and important life events on Coronary Heart disease patients]. Quart J Fund Ment Health 2006; 8(29-30):37-42. [In Persian]
14-Cepeda-Valery B, Cheong AP, Lee A, Yan BP. Measuring health related quality of life in coronary heart disease: the importance of feeling well. Int J Cardiol 2011;149(1):4–9.
15-Merkouris A, Apostolakis E, Pistolas D, Papagiannaki V, Diakomopoulou E, Patiraki E. Quality of life after coronary artery bypass graft surgery in the elderly. Eur J of Cardiovasc Nurs 2009;8(1):74–81.
16-Jabalameli S, NeshatDoost HT, Moulavi H. [Efficacy of cognitive-behavioral stress management intervention on quality of life and blood pressure in female patients with hypertension]. Sci J Kordestan Univ Med Sci 2010;15(2):88-97. [In Persian] 
17-Stewart S, Blue L. Improving outcomes in chronic heart failure: a practical guide to specialist nurse intervention. London: BMJ; 2001.
18-Behrouzifar S, Zenouzi S, Nezafati MH, Esmaili HA. [Factors affecting the patients’ quality of life after coronary artery bypass graft]. Nurs Midwifery Faculty Iran Univ Med Sci J 2009;21(57):31-41. [ In Persian]
19-HasanPour Dehkordi A, Delaram M, Forozande N, Ganji F, Asadi Noghabi AA, Bakhsha F, et al. [A survey on quality of life in patients with myocard infarction, referred to Shahrekord Hagar hospital in 2005]. ShareKord Univ Med Sci J 2004;9(3):78-84. [ In Press]  
20-Ahmadi F, GhofraniPour F, Arefi H, Abedi H, Faghihzade S. [The effect of conselling on quality of life of coronary heart disease patients]. J Psychol 2000:4 (2):97-102. [ In Persian]
21-Li R, Yan BP, Dong M, Zhang Q, Yip GW, Chan C, et al. Quality of life after percutaneous coronary intervention in the elderly with acute coronary syndrome. Int J Cardiol 2012;155(1):90-6.
22-Spielberger CD. State-Trait Anger Expression Inventory-2TM (STAXI-2TM). Professional manual. Odessa: Psychological Assessment Resources; 1996.
23-Asghari Moghadam M A, Hakimirad E, Rezazade T. [Reliability and standardize of State and Trait Anger Expression Inventory]. Daneshvar (Raftar) 2008;15(28):21-35. [In Persian]
24-Montazeri A, Goshtasbi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the iranian version. Qual Life Res 2005;5(1):49-56. [ in Persian]
 25-Dehdari T, Heidarnia AR, Ramezankhani A, Sadeghian S, GhofraniPour FA, Babaei Rouchi GH, et al. Effects of phase III cardiac rehabilitation programs on anxiety and quality of life in anxious patients after Coronary Artery Bypass Surgery. J Tehran Univ Heart Center 2007;2(4):207-12.
26-Williams JE, Nieto FJ, Sanford CP, Tyroler HA. Effects of an angry temperament on coronary heart disease risk: The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Am J Epidemiol 2001;154(3):230-5.
27-Matthews KA, Owens JF, Kuller LH, Sutton-Tyrrell K, Jansen- McWilliams L. Are hostility and anxiety associated with carotid atherosclerosis in healthy postmenopausal women? Psychosom Med 1998;60(5):633-8.
28-Matsumoto Y, Uyama O, Shimizu S, Michishita H, Mori R, Owada T, et al. Do anger and aggression affect carotid atherosclerosis? Stroke 1993;24(7):983-6.
29-van Jaarsveld CH, Sanderman R, Ranchor AV, Ormel J, van Veldhuisen DJ, Kempen GI. Gender-specific changes in quality of life following cardiovascular disease: a prospective study. J Clin Epidemiol 2002;55(11):1105-12.
30-Vila G, Hayder R, Bertrand C, Falissard B, De Blic J, Mouren-Simeoni MC, et al. Psychopathology and quality of life for adolescents with asthma and their parents. Psychosomatics 2003;44(4): 319-28