بررسی نقش تزریق آلبومین بر عملکرد بالینی و عوارض ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نورولوژی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 پزشک عمومی.

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه به بررسی تأثیرات استفاده از آلبومین تزریقی در بهبود عملکرد بالینی بیماران دچار خونریزی حاد مغزی پرداخته است.
روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور می­باشد. بیماران سکته­ی مغزی هموراژیک که حداکثر 24 ساعت از وقوع آن گذشته وارد مطالعه شدند. بیماران به دو گروه تقسیم شدند، گروهی آلبومین را طی 7 روز، روزانه 2 ساعت به صورت وریدی و گروه دیگر نرمال­سالین دریافت کردند. سرانجام بیماران در بدو بستری و روز هشتم و ماه سوم بر اساس معیار NIHSS ارزیابی شدند و در نهایت تحلیل آماری و ارزیابی میزان تأثیر مداخله در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته­ها: 60 بیمار بررسی شدند، 30 بیمار آلبومین و 30 بیمار دارونما دریافت کردند. بیماران دو گروه از نظر سن، جنس و ریسک­فاکتورها همسان بودند، در سایر بررسی­ها میزان مرگ ومیر دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند (353/0P=). همچنین بین دو گروه روزهای بستری در بیمارستان تفاوت معناداری نداشت (343/0P=) و در بررسی حجم هماتوم قبل (596/0P=) و بعد از درمان (483/0P=) هم تفاوت معنا­داری دیده نشد. در روز اول بستری (474/0 P=) و سه ماه بعد از درمان (095/0P=) برحسب نتایج به دست آمده دیده شد که بین NIHSS دو گروه تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد. نتایج مربوط به روز هشتم بعد از درمان نشان داد که تفاوت  NIHSS میان دوگروه از لحاظ آماری معنادار می­باشد (025/0P=).
نتیجه­گیری: بررسی این مطاله نشان داد که استفاده از آلبومین تزریقی در بیماران سکته­ی مغزی خونریزی­دهنده در هفته­های نخست باعث بهبود در عملکرد بالینی بیماران شود، ولی در طولانی مدت اثرات آن کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


1-Jose Biller, Betsy B. Love, and Michael J. Schneck. In:Bradley's Neurology in Clinical Practice. 5th ed. Philadelphia: Butterworth-Heinemann/Elsevier; 2008
2-Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidetti D, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. New Eng J Med 2008;359(13):1317-29.
3-Sacco RL. chapter 41. In: Rowland LP, editor. 11th ed. Merritt's neurology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
4-Kidwell CH, Menon R, Burgess R. Albumin for intracerebral hemorrhage intervention (ACHIEVE). Available at: URL: http://www. clinical trials.gov; identifires.gov; identifier number : NCT00990509
5-Norrving, B. Cerebral hemorrhage. In: Ginsberg M, Bogousslavsky J, eds. Cerebrovascular disease: pathophysiology, diagnosis, and management. Malden: Blackwell Science; 1998
6-Fogelholm R, Nuutila M, Vuorela AL. Primary intracerebral haemorrhage in the Jyväskylä region, central Finland, 1985-89: incidence, case fatality rate, and functional outcome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992;55(7):546–52
7-Belayev L, Alonso OF, Huh PW, Zhao W, Busto R, Ginsberg MD. Posttreatmentwith high-dose albumin reduces histopathological damage and improves neurological deficit following fluid percussion brain injury in rats. J Neurotrauma 1999;16(6):445–53.
8-Giroud M, Gras P, Chadan N, Beuriat P, Milan C, Arveux P, et al. Cerebral haemorrhage in a French prospective population study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991;54(7):595-8.
9-Thrift AG, McNeil JJ, Forbes A, Donnan GA. Three important subgroups of hypertensive persons at greater risk of intracerebral hemorrhage. Melbourne Risk Factor Study Group. Hypertension 1998;31(6):1223-9.
10-Belayev L, Pinard E, Nallet H, Seylaz J, Liu Y, Riyamongkol P, et al. Albumin therapy of transient focal cerebral ischemia: in vivo analysis of dynamic microvascular responses. Stroke 2002;33(4):1077–84.
11-Dziedzic T, Pera J, Slowik A, Gryz-Kurek EA, Szczudlik A. Hypoalbuminemia in acute ischemic stroke patients: frequency and correlates. Eur J Clin Nutr 2007;61(11):1318-22.
12-Famakin B, Weiss P, Hertzberg V, McClellan W, Presley R, Krompf K, et al.  Hypoalbuminemia predicts acute stroke mortality: Paul Coverdell Georgia Stroke Registry. J Stroke Cerebrovasc Dis 2010;19(1):17-22.
13-Belayev L, Liu Y, Zhao W, Busto R, Ginsberg MD. Human albumin therapy of acute ischemic stroke: marked neuroprotective efficacy at moderate doses and with a broad therapeutic window. Stroke 2001;32(2):553- 60.
14-Suarez JI, Shannon L, Zaidat OO, Suri MF, Singh G, Lynch G, et al. Effect of human albumin administration on clinical outcome and hospital lost in paitents with subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2004;100(4):585-90.
15-Belayev L, Saul I, Busto R, Danielyan K, Vigdorchik A, Khoutorova L, et al. Albumin treatment reduces neurological deficit and protect blood brain barrier integrity after acute intracortical hematoma in the rat. Stroke 2005;36(2):326-31.