مقایسه‌ی طول کانال اندازه‌گیری شده توسط اپکس‌یاب الکترونیکی NSK و رادیوگرافی در دندان‌های شیری نکروز در شرایط In vivo

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

2 گروه رادیولو‍ژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

4 مطب خصوصی

5 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در درمان اندودنتیک دندان­های شیری و دایمی، تعیین طول کانال ریشه­ی دندان یک مرحله قطعی است. روش مرسوم برای تعیین طول کانال، تفسیر رادیوگرافیک از قرار دادن فایل در کانال دندان و اندازه­گیری فاصله­ی بین نوک فایل وارد شده و نوک اپکس رادیوگرافی می­باشد. در این مطالعه به مقایسه­ی روش آپکس­یاب الکتریکی NSK با رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان­های مولر شیری نکروز پرداخته شده است.
روش بررسی: این مطالعه بر روی 60 کانال از20 دندان مولر شیری به روش In vivo انجام گردید. طول کانال توسط دستگاه اپکس­یاب الکتریکی NSK اندازه­گیریشده و سپس با رادیوگرافی مقایسه گردیده است. داده­های جمع­آوری شده تحت برنامه­ی SPSS نسخه­ی 13 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و آزمون مورد استفاده برای مقایسه­ی گروه­ها Paired Samples Test بود.
یافته­ها: میانگین اندازه­ی کانال برای دندان­های D در روش الکتریکی و رادیوگرافی به­ترتیب  mm83/13 و  mm82/13 ؛ (81/0=p) و برای دندان­های E نیز به­ترتیب  mm15 و  mm03/15؛ (57/0=p) به دست آمد که تفاوت آماری معناداری نداشتند. در کل نمونه­ها میانگین اندازه­ی کانال در روش الکتریکی و رادیوگرافی به­ترتیب  mm42/14 و  mm43/14 بود که تفاوت آماری معناداری نداشتند (85/0=p).
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این تحقیق شاید بتوان دستگاه اپکس­یاب الکتریکی را به عنوان جایگزینی برای روش رادیوگرافی در دندان­های شیری معرفی نمود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Mc Donald RE, Avery DR, Dean JE. Dentistry for the child and Adolescent. 8th ed. New York: Mosby; 2006. p.595.
2-Shahrabi M, Seraj B, Heidari A. [Invivo evaluation of the accuracy of an electronic apex locator in root canal length determination in primary teeth]. J of Dent Med 2006;19(1):79-83.
3-Kim E, Marmo M, Lee CY, Oh NS, Kim IK. An in vivo comparison of working length determination by only root-Zx apex locator versus combining root-Zx apex locator with radiographs using a new impression technique. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;105(4):e79-83.
4-Krajczár K, Marada G, Gyulai G, Tóth V. Comparison of radiographic and electronical working length determination on palatal and mesio-buccal root canals of extracted upper molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;106(2):e90-3.
5-Sadeghi SH, Abolghasemi M. A comparison between the ray pex 5 apex locator and conventional radiography for determining working length of straight and curved canals. IEJ 2007;2(3):101-5.
 6-Gordon MP, Chandler NP. Electronic apex locators. Int Endod J 2004;37(7):425-37.
7-Akisue E, Gavini G, de Figueiredo JA. Influence of pulp vitality on length determination by using the Elements Diagnostic Unit And Apex Locator. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;104(4):e129-32.
8-Nekoofar MH, Ghandi MM, Hayes SJ, Dummer PM. The fundamental operating principles of electronic root canal length measurement devices. Int Endod J 2006;39(8):595-609.
9-Martínez‐Lozano M, Forner‐Navarro L, Sánchez‐Cortés JL, Llena‐Puy C. Methodological considerations in the determination of working length. Int Endod J 2001;34(5):371-6.
10-Seltzer S, Endodontdogy-biologic considerations in endodontic procedures. 2nd ed,1988:24-24.
11-Witte RA. Electronic Test Instruments: Analog and Digital Measurements. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall; 2002.
12-Stavrianos C, Vasiliadis L, Stavrianou I, Louloudiadis A. In vitro evaluation of the ability of Ray-Pex 5 to determine the working length in teeth with simulated apical root resorption. Balkan J Stomatol 2009;13(2):96-8.
13-Kaufman AY, Keila S, Yoshpe M. Accuracy of a new apex locator: an in vitro study. Int Endod J 2002;35(2):186-92.
14-Bernardes RA, Duarte MA, Vasconcelos BC, Moraes IG, Bernardineli N, Garcia RB, et al. Evaluation of precision of length determination with 3 electronic apex locators: Root ZX, Elements Diagnostic Unit and Apex Locator, and RomiAPEX D-30. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;104(4):e91-4.
15-Lee SJ, Nam KC, Kim YJ, Kim DW. Clinical accuracy of new apex locator with an automatic compensation circuit. J Endod 2002;28(10):706-9.
16-Herrera M,  Ábalos C, Planas AJ, Llamas R. Influence of apical constriction diameter on Root ZX apex locator precision. J Endod 2007;33(8):995-8.
17-Torabinejad M, Walton ER. [Endodontics principles and practice]. Tehran: Teimorzadeh; 2007. P. 20-35. [In Persian]
18-Bodur H, Odabaş M, Tulunoğlu O, Tinaz AC. Accuracy of two different apex locators in primary teeth with and without root resorption. Clin Oral Investing 2008;12(2):137-41.
19-Martinez-Lozano MA, Forner-Navarro L, Sanchez-Cortes JL, Llena-Puy C. Methodological considerations in the determinationof working length. Int Endod. 2001;  J 34: 371–376.
20-Lucena-Martín C, Robles-Gijón V, Ferrer-Luque CM, de Mondelo JM. In vitro evaluation of the accuracy of three electronic apex locators. J Endod 2004;30(4):231-3.
21-Kaufman AY, Keila S, Yoshpe M. Accuracy of a new apex locator: an in vitro study. Int End J 2002;35(2):186-92.
22-Javidi M, Moradi S, Rashed R, Raziee L. In vitro comparative study of conventional radiography and Root ZX apex locator in determining root canal working length. N Y State Dent J 2009;75(4):48-51.
23-Hoer D, Attin T. The accuracy of electronic working length determination. Int Endod J 2004;37(2):125-31.
24-Subramaniam P, Konde S, Mandanna DK. An in Vitro comparison of root canal measurement in primary teeth. J Indian Soc pedod Prev Dent 2005;23(3):124-5.
25-Vieyra JP, Acosta J, Mondaca JM. Comparison of working length determination with radiographs and two electronic apex locators. Int Endod J 2010;43(1):16-20.
26-Andrian  S, Iovan G, Georgescu  A, Arnăuţeanu C, Stoleriu S. A comparative study on the precision of the radiological and electronic methods for determining root canal working lengths. Int J Med Dent 2012;2(3):172-77.