توانایی تشخیصیCone-beam Computed Tomography در ارزیابی تحلیل خارجی ریشه

نویسندگان

1 گروه دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین توانایی تشخیصی Cone-beam Computed Tomography، درارزیابی تحلیل خارجی ریشه بود.
روش بررسی: در 60 دندان انسیزور فک پایین کشیده شده، تحلیل خارجی ریشه در اندازه­ها و در مکان­های مختلف بازسازی شد. نقایص ایجاد شده در سه اندازه کوچک (mm6/0 * mm3/0)، متوسط (mm2/1 * mm6/0) و بزرگ (mm8/1 * mm9/0) در یک­سوم­های سرویکال، میانی و اپیکال ریشه ایجاد شدند. دندان­ها به گروه­های تصادفی تقسیم و در مخلوط آکریل و استخوان پودر شده جمجمه­ی خشک گوسفند مانت شدند. سپس از بلوک­های آکریلی اسکن­های CBCT و تصاویر  PSP تهیه شد و در مجموع 180 یک­سوم ریشه توسط دو مشاهده کننده که در جریان کار نبودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ها:در تشخیص نقایص تحلیل ریشه 89درصد و ویژگی آن CBCT آنالیز داده­ها نشان داد که حساسیت در تشخیص نقایص در ناحیه­ی مدیال و کمترین میزان حساسیت آن در 99درصد CBCT بود. بیشترین حساسیت ناحیه اپیکال بود. درصد نقایص با اندازه کوچک تشخیص داده شده 80 درصد بود.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که CBCT یک روش بسیار خوب برای بررسی تحلیل خارجی ریشه با  حساسیت بالا و ویژگی عالی است  CBCT. قادر است ضایعاتی به کوچکی . mm 0/3  را شناسایی کند.

کلیدواژه‌ها


1-Andreasen JO, Andreasen FM. Essentials of traumatic injuries to the teeth: a step-by-step treatment guide. 2nd ed. Copenhagen: Munksgard; 2000. P. 188.
2-Gunraj MN. Dental root resorption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;88(6):647-53.
3-Ne RE, Witherspoon DE, Gutmann JL. Tooth resorption. Quintessence Int 1999;30(1):9-25.
4-Bakland LK. Root resorption. Dent Clin North Am 1992;36(2):491-507.
5-Harris EF, Kineret SE, Tolley EA. A heritable component for external apical root resorption in patients treated or thodontically. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1997;111(3):301-9.
6-Hendrix I, Carels C, kuijpers- Jagtman AM, Van 'T Hof M. A radiographic study of posterior apical root resorption in orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994;105(4):345-9.
7-Nance RS, Tyndall D, Levin LG, Trope M. Diagnosis of external root resorption using TACT(tuned-aperture computed tomography). Endod Dent Traumatol 2000;16(1):24-8.
8-Goldberg F, De Silvio A, Dreyer C. Radiographic assessment of simulated external root resorption cavities in maxillary incisors. Endod Dent Traumatol 1998;14(3):133-6.
9-Borg E, Källqvist A, Gröndahl K, Gröndahl HG. Film and digital radiography for detection of simulated root resorption cavities. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;86(1):110-4.
10-White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. 6th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2009. P. 225-33.
11-Patel S, Dawood A, Wilson R, Horner K, Mannocci F. The detection and management of root resorption lesions using intraoral radiography and cone beam computed tomography - an in vivo investigation. Int Endod J 2009;42(9):831-8.
12-Eraso FE, Parks ET, Roberts WE, Hohlt WF, Ofner S. Density value means in the evaluation of external apical root resorption: an in vitro study for early detection in orthodontic case simulations. Dentomaxillofac Radiol 2007;36(3):130-7.
13-Alqerban A, Jacobs R, Souza PC, Willems G. In-vitro comparison of 2 cone-beam computed tomography systems and panoramic imaging for detecting simulated canine impaction-induced external root resorption in maxillary lateral incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009;136(6):764.e1-11.
14-Dudic A, Giannopoulou C, Leuzinger M, Kiliaridis S. Detection of apical root resorption after orthodontic treatment by using panoramic radiography and cone-beam computed tomography of super-high resolution. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009;135(4):434-7.
15-Westphalen VP, Gomes de Moraes I, Westphalen FH, Martins WD, Souza PH. Conventional and digital radiographic methods in the detection of simulated external root resorptions: a comparative study. Dentomaxillofac Radiol 2004;33(4):233-5.
16-Sameshima GT, Asgarifar KO. Assessment of root resorption and root shape: periapical vs panoramic films. Angle Orthod 2001;71(3):185-9.
17-Nance RS, Tyndall D, Levin LG, Trope M. Diagnosis of external root resorption using TACT (tuned-aperture computed tomography). Endod Dent Traumatol 2000;16(1):24-8.
18-Dudic A,Giannopoulou C, Martinez M et al. Diagnostic accuracy of digitized periapical radiography validated against micro-computed tomography scanning in evaluating orthodontically induced apical root resorption.Eur J Oral sci;2008 oct;116(5):72-467.
19-Follin ME, Lindvall AM. Detection of lingual root resorption in the intraoral radiographs. An experimental study. Swed Dent J 2005;29(1):35-42.
20- Liedke GS, Silveira HE, Silveira HL et al. Influence of voxel size in the diagnostic ability of cone beam computed tomography to evaluate simulated external root resorption. J of Endod 2009;2:233-235
دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 85
مهر و آبان 1392
صفحه 419-428
  • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1391
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1391
  • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1392