شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان دبستانی شهر اهواز در سال 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با تغییر در شیوه­ی زندگی، اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی یکی از مهم­ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز بوده است.
روش بررسی: این مطالعه­ی مقطعی در سال 1389 بر روی 1594 نفر از دانش­آموزان سالم 6 تا 10 ساله مدارس ابتدایی شهر اهواز انجام گردید. وزن و قد برای همه اندازه­گیری و نمایه­ی توده­ی بدنی (BMI) محاسبه شد. صدک  BMI بالاتر از 85 و یا 95 صدک­های استاندارد، به­ترتیب به­عنوان اضافه وزن و چاقی در نظر گرفته شد.
یافته­ها: شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش­آموزان به­ترتیب 8/18 درصد و7/17 درصد بود. توزیع جنسی 38/52 درصد پسر، 62/47 درصد دختر، و توزیع سنی از 6 تا 10 سال به­ترتیب: 0/18 درصد، 3/21 درصد، 9/19 درصد، 2/20 درصد، و 5/20 درصد بود. شانس اضافه وزن 74/21 درصد در مقابل17/16 درصد، و چاقی 08/21 درصد در مقابل 65/14 درصد در دختران در مقایسه با پسران تفاوت معنا­داری را نشان داد (به­ترتیب 001/0>p و 005/0>p).
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان می­دهد که شیوع اضافه وزن و چاقی مخصوصاً در دختران قابل توجه است. افزایش نزدیک به 100 درصدی هر دو مورد اضافه وزن و چاقی در این ناحیه در کمتر از ده سال هشداردهنده است. اجرای برنامه­های مداخله­ای برای جلوگیری از رفتارهای پرخطر اضافه وزن و چاقی در دانش­آموزان ضروری به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


1-World Health Organization. Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Geneva: WHO; 2003. Available at: URL: http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who-fao-expert-report.pdf.
2-Garrow JS. Obesity: Defenition, aetiology and assessment. In: Sadler MJ, Strain JJ, Caballero B, eds. Encyclopedia of human nutrition. San Diego: Academic press; 1999. P.1430-6.
3-Keane V. Assessment of growth. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2011. P. 38.
4-Owen CG, Martin RM, Whincup PH, Davey-Smith G, Gillman MW, Cook DG. The effect of breastfeeding on mean body mass index throughout life: a quantitative review of published and unpublished observational evidence. Am J Clin Nutr 2005;82(6):1298-307.
5-Freedman DS. Clustering of coronary heart disease risk factors among obese children. J Pediatr Endocrinol Metab 2002;15(8):1099-108.
6-Freedman DS, Khan LK, Dietz WH, Srinivasan SR, Berenson GS. Relationship of childhood obesity to coronary heart disease risk factors in adulthood: the Bogalusa Heart Study. Pediatrics 2001;108(3):712-8.
7-Gahagan S. Overweight and Obesity. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2011. P. 179-188.
8-Eisenmann JC. Physical activity and cardiovascular disease, risk factors in children and adolescents: an overview. Can J Cardiol 2004;20(3):295-301.
9-Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, Seidel KD, Dietz WH. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med 1997; 337(13):869-73.
10-World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Geneva: WHO; 2000.
11-Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL, Carroll MD, Curtin LR, Flegal KM. Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999-2002. JAMA 2004;291(23):2847-50.
12-Sondike SB. Overweight and obesity. In: Hoffmann GF, Roth KS. Pediatric endocrinology and Inborn Errors of metabolism. New York: McGraw-Hill Medical; 2009. P. 275-89.
13-Willows ND, Johnson MS, Ball GD. Prevalence estimates of overweight and obesity in Cree preschool children in northern Quebec according to international and US reference criteria. Am J Public Health 2007;97(2):311-6.
14-Maes HH, Neale MC, Eaves LJ. Genetic and environmental factors in relative body weight and human adiposity. Behav Genet 1997;27(4):325-51.
15-Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. Public Health Nutr 2002;5(1A):149-55.
16-Assar S, Asghari S. Prevalence of obesity & overweight among 7-14 year old students in the city of Ahvaz. Jundishapur Sci Med J 2005:4(1):11-20. [In Persian]
17-Tabatabaei M, Dorosty AR, Siassi F, Rahimi A. Using different reference values to determine prevalence of obesity among schoolchildren in Ahvaz. J School Public Health Institute Public Health Res 2004;2(1):1-2. [In Persian]
18-Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, Lamb MM, Flegal KM. Prevalence of high body mass index in US children and adolescents, 2007-2008. JAMA 2010;303(3):242-9.
19-Hanley AJ, Harris SB, Gittelsohn J, Wolever TM, Saksvig B, Zinman B. Overweight among children and adolescents in a Native Canadian community: prevalence and associated factors. Am J Clin Nutr 2000;71(3):693-700.
20-Canning PM, Courage ML, Frizzell LM. Prevalence of overweight and obesity in a provincial population of Canadian preschool children. CMAJ 2004;171(3):240-2.
21-Ogden CL, Carroll MD, Flegal KM. high body mass index for age among US children and adolescents, 2003-2006. JAMA 2008;299(20):2401-5.
22-Haby MM, Markwick A, Peeters A, Shaw J, Vos T. Future predictions of body mass index and overweight prevalence in Australia, 2005-2025. Health Promot Int 2012;27(2):250-60.
23-Malik M, Bakir A. Prevalence of overweight and obesity among children in the United Arab Emirates. Obes Rev 2007;8(1):15-20.
24-Kaur S, Sachdev HP, Dwivedi SN, Lakshmy R, Kapil U. Prevalence of overweight and obesity amongst school children in Delhi, India. Asia Pac J Clin Nutr 2008;17(4):592-6.
25-Hajian KO, Sajadi P, Rezvani SA. [Prevalence of overweight and underweight among primary school children aged 7-12 years (Babol; 2006)]. J Babol Univ Med Sci 2008:10(3):83-91. [In Persian]
26-Akhavan-Karbasi S, Fallah R, Golestan M, Sadr-Bafghi M. Prevalence and risk factors of obesity and overweight among primary school children in Yazd. J  Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2009;16(5):8-13. [In Persian]
27-Khabazkhoob M, Fotouhi A, Moradi A, Mohammadi K. Thinness and obesity based on body mass index in Dezfool schoolchildren in 2004. Iran J Epidemiol 2008:3(3-4):35-43. [In Persian]
28-Houshiar Rad  A, Dorosty AR, Kalantari N, Abdollahi M, Abtahi M. Prevalence of stunting, underweight, wasting and overweight among Iranian under-five-year-old children (2000-2002). Iran J Nutr Sci Food Technol 2008;3(4):49-56. [In Persian]
29-Taheri F, Kazemi T, Taghizadeh B, Najibi G. [Prevalence of Overweight and Obesity in Birjand Adolescents]. Iran J Endocrinol Metab 2009;10(2):121-6. [In Persian]
30-Golmaghani S. Anthropometric indexes and associated socioeconomic factors in Ardebil preschool children [dissertation]. Ardebil:  Ardebil University of Medical Sciences 1388. [In Persian]  
دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 85
مهر و آبان 1392
صفحه 355-3261
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1391
  • تاریخ بازنگری: 10 دی 1391
  • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1391