مقایسة نگرش نسبت به خودکشی و پیش‌گیری از آن در دانشجویان پزشکی قبل و بعد از دورة کارآموزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌پزشکی.گروه روان‌پزشکی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دبیر آموزش و پرورش فارس.گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌-شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکترای روانشناسی.گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدة روان‌-شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نگرش در زمینة خودکشی و پیش­گیری از آن در نحوة ارتباط پزشک با بیمار تأثیر به­سزایی دارد. هدف این پژوهش مقایسة نگرش نسبت به خودکشی، قبل و بعد از دورة کارآموزی در دانشجویان پزشکی، بود.
روش بررسی: در این تحقیق 94 دانشجوی رشتة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  اهواز که 44 نفر قبل و 50 نفر بعد از اتمام دورة کارآموزی، با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به خودکشی از پرسش­نامة ATTS استفاده شد. گویه­های این پرسش­نامه: نگرش، باور فرد نسبت به خودکشی و پیش­گیری از خودکشی را نشان می­دهد. همچنین این مقیاس شامل شش مؤلفة: آسان­گیری، قابلیت پیش­گیری، غیرقابل فهم بودن، اجتناب از صحبت کردن، غیرقابل پیش­بینی بودن و تنهایی و التماس می­باشد.
یافته­ها: دانشجویان رشتة پزشکی که دورة کارآموزی را گذرانده بودند در مقایسه با دانشجویانی که این دوره را نگذرانده بودند در مؤلفه­های آسان­گیری، و قابلیت پیش­گیری تفاوت معناداری دارند، اما در مؤلفه­های غیرقابل فهم بودن، اجتناب از صحبت کردن، غیر قابل پیش­بینی بودن و تنهایی و التماس تفاوت معنا­دار نشد. با بررسی تک­تک سؤالات مشخص شد که دانشجویان در اکثر پرسش­ها تفاوت معناداری با یک­دیگر نداشتند. تنها در 8 سؤال تفاوت معنادار شد.
نتیجه­گیری: دیدگاه کل دانشجویان نسبت به پیش­گیری از خودکشی و برقراری روابط با بیماران دارای افکار خودکشی مثبت است. دیدگاه دانشجویانی که این دوره را گذرانده بودند، نسبت به گروه دیگر منفی­تر است. بنابراین ممکن است این آموزش در نگرش دانشجویانی که دورة کارآموزی را گذرانده­اند، تأثیر مثبتی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


 
1-world Health Organization. Suicide rates. 2003. Available at: URL: http://www.who. int/mental_health/ prevention/suicide/suiciderates/en/.  Accessed  in 2008.
2-Ghoreishi SA, Mousavinasab N. [Systematic review of researches on suicide and suicide attempt in Iran]. Iran J Psychiatr Clin Psychol  2008;14(2):115-21. [In Persian]
3-Panaghi L, Ahmadabadi Z, Peiravi H, Abolmasoomi FZ. [Suicide Trend in University Students during 2003 to 2008]. Iran J Psychiatr Clin psychol 2009;16(2):87-98. [In Persian]
4-Moradi A, Akbari Zardkhaneh S, Cheraghi F, Foladvand Kh. [An investigation on the role of family and social factors on suicide of university students]. J Family Res 2009;5(4):487-502. [In Persian]
5-Meshkini A, Meshkini MA. [A case report of suicide attempt in adolescent with exceptional technique]. Tabriz univ Med Sci 2005;51: 89-94. [In Persian]
6-Khalkhali MR, Najafi K, Jahanbakhsh J, Hasani H. [Contact with physicians prior to suicide attempt]. Hakim Med J 2007;9 (4):17-23. [In Persian]
7-Brent DA. The aftercares of adolescents with deliberate self-harm. J Child Psychol Psychiatry 1997;38(3):277-86.
8-Anderson M. Waiting for harm: deliberate self-harm and suicide in young people--a review of the literature. J Psychiatr Men Health Nurs 1999;6(2):91-100.
9-Lindeman S, Läärä E, Vuori E, Lönnqvist J. Suicides among physicians, engineers and teachers: the prevalence of reported depression, admission to hospital and contributory causes of death. Acta Psychiatr Scand 1997;96(1):68–71.
10-Tyssen R, Vaglum P, Gronvold NT, Ekeberg O. Suicidal ideation among medical students and young physicians: a nationwide and prospective study of prevalence and predictors. J Affect Disord 2001;64(1):69–79.
11-Wallin U, Runeson B. Attitudes towards suicide and suicidal patients among medical students.  Eur Psychiatry 2003;18(7):329–33.
12-Arnautovska U, Grad OT. Attitudes towards suicide in the adolescent population. Crisis 2010;31(1):22-9.
13-Farrow R, Arensman E, Corcoran E, Williamson, P, Perry IJ. Irish coroners' attitudes towards suicide and its prevention. Ir J Med Sci 2009; 178(1):61–7.
14-Renberg ES, Jacobsson L .Development of a questionnaire on attitudes towards suicide (ATTS) and its application in a Swedish population. Suicide Life Threat Behav 2003;33(1):52–64.
15-Kodaka M, Postuvan V, Inagaki M, Yamada M. A systematic review of scales that measure attitude toward suicide. Int J Soc Psychiatry 2011;57(4):338-61
 16-Mofidi N. Ghazinour M, Salander-Renberg E, Richter J. Attitudes towards suicide among Kurdish people in Iran. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43(4):291–8.
17-Anderson M. Nurses' attitudes towards suicidal behavior--a comparative study of community mental health nurses and nurses working in an accident and emergency department. J Adv Nurs 1997;25(6):1283-91.
18-Wallin U, Runeson B. Attitudes towards suicide and suicidal patients among medical students. Eur Psychiatry 2003;18(7):329-33.
19-Anderson M, Standen P, Nazir S, Noon JP. Nurses' and doctors' attitudes towards suicidal behavior in young people. Int J Nurs Stud 2000;37(1):1-11.
20-Burgess P, Pirkis J, Morton J, Croke E. Lessons from a comprehensive clinical audit of user of psychiatric services who committed suicide. Psychiatr Serv 2000;51(12):1555-60.