تأثیر مشاوره با زنان در سه ماهة سوم بارداری بر پیامد حاملگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی.گروه مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه ریاضی.گروه ریاضی، دانشکدة ریاضی و آمار، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی­که ترس از ناشناخته­های دوران بارداری و زایمان سبب افزایش مداخلات پزشکی می­شود و روز به روز شاهد افزایش این مداخلات به­خصوص در زمان زایمان هستیم، این پژوهش با هدف "تعیین تأثیر مشاوره با زنان اول­زا بر پیامد حاملگی" انجام شد.
روش بررسی: این مطالعة نیمه تجربی در مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد بر روی 64 زن باردار با داشتن شرایط اول­زا بودن، قرار داشتن در سه ماهة سوم و نداشتن سابقة سقط صورت گرفت. مادران به­طور تصادفی در دو گروه مشاوره و بدون مشاوره قرار گرفته و در گروه اول با هر مراجعه دربارة علایم شروع زایمان، مشکلات ناشی از زود بستری شدن، فواید زایمان طبیعی و مضرات سزارین و آشنایی با مراحل زایمان با مادر مشاوره شد. گروه دوم در این مدت مراقبت­های معمول را دریافت کرده و سپس پیامد حاملگی در مادر و نوزاد پس از زایمان ثبت گردید. تحلیل اطلاعات با نرم­افزار SPSS (نسخة 16) انجام و میزان 05/0 P< معنادار تلقی شد.
یافته­ها: تفاوت معناداری بین دو گروه مشاوره شده و بدون مشاوره در سن حاملگی بر اساس LMP (01/0P=)، سونوگرافی(03/0P=) و معاینة فیزیکی نوزاد (008/0P=)، پذیرش با شروع دردهای زایمانی (04/0P=)، میزان دیلاتاسیون سرویکس در هنگام پذیرش (01/0P=)، دریافت اکسی­توسین (04/0P=)، طول مدت مرحلة اول زایمان (04/0P=) و نوع زایمان (01/0P=) وجود داشت. وزن، قد، دور سر و آپگار نوزاد در دو گروه  از تفاوت معناداری برخوردار نبود.
نتیجه­گیری: مشاوره با زنان اول­زا سبب بهبود پیامد مادری و جنینی می­شود. این اقدام جهت خانم­های باردار اول­زا در سه ماهة سوم حاملگی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


1-Hemminki E, Long Q, Zhang WH, Wu Z, Raven J, Tao F, et al. Impact of Financial and Educational Interventions on Maternity Care: Results of Cluster Randomized Trials in Rural China, CHIMACA. Matern Child Health J. 2012.
2-Todorova K, Mazneĭkova V, Ivanov S. [Can education duning pregnancy improve the perinatal outcome in diabetic   pregnancies?]Akush Ginekol (Sofiia) 2004;43(3):21-7. [Article in Bulgarian]
4-Escott D, Slade P, Spiby H, Fraser RB. Preliminary evaluation of a coping strategy enhancement method of preparation for labour. Midwifery 2005;21(3):278-91.
5-Lashgari MH, Delavari S, Markazi Moghadam N, Gorouhi  F . [Effects of training programs of pregnant women on their delivery type selection: A single blind, randomized control trial]. Journal of Army University of Medical Sciences of the I.R. IRAN 2005,3(4):679-84. [Article in Persian]
6-Jones HE, Berkman ND, Kline TL, Ellerson RM, Browne FA, Poulton W, Wechsberg WM. Initial feasibility of a woman-focused intervention for pregnant african-american women. Int J Pediatr 2011;2011:389285. 7-Nerum H, Halvorsen L, Sørlie T, Oian P. Maternal request for cesarean section due to fear of birth: can it be changed through crisis-oriented counseling? Birth 2006;33(3):221–8.
8-Maimburg RD, Vaeth M, Dürr J, Hvidman L, Olsen J. Randomised trial of structured antenatal training sessions to improve the birth process. BJOG 2010;117(8):921-8.
9-Orejuela FJ, Garcia T, Green C, Kilpatrick C, Guzman S, Blackwell S. Exploring factors influencing patient request for epidural analgesia on admission to labor and delivery in a predominantly Latino population. J Immigr Minor Health 2012;14(2):287-91.
10-Gareen IF, Morgenstern H, Greenland S, Gifford DS. Explaining the association of maternal age with Cesarean delivery for nulliparous and parous women. J Clin Epidemiol 2003;56(11):1100-10.
11-Bell JS, Campbell DM, Graham WJ, Penney GC, Ryan M, Hall MH. Do obstetric complications explain high caesarean section rates among women over 30? A retrospective analysis. BMJ 2001;322(7291):894-5.
12-Holmes P, Oppenheimer LW, Wen SW. The relationship between cervical dilatation at initial presentation in labour and subsequent intervention. BJOG 2001;108(11):1120-4.
13-Delaram M, Hasanpoor A, Noorian K, Kazemian A. [Impact of early admission in labor on maternal and neonatal   
     outcomes in Hajar health-care center of Shahr-e-Kord, Iran]. Journal of Birjand University of Medical   
     Sciences 2007;14(3): 61-66.  [Article in Persian]
   
   
14-Consonni EB, Calderon IM, Consonni M, De Conti MH, Prevedel TTs, Rudge MV. A multidisciplinary program of preparation for childbirth and motherhood: maternal anxiety and perinatal outcomes. Reprod Health 2010;7:28.
15-Mehdizadeh A, Roosta F, Chaichian S, Alaghehbandan R. Evaluation of the impact of birth preparation courses on the health of the mother and the newborn. Am J Perinatol 2005;22(1):7-9.
16-Haakstad LA, Bø K. Exercise in pregnant women and birth weight: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2011;11:66.
17-Tiembré I, Bi JV, Aké-Tano O, Dagnan S, Ekra D, Dogou-Wawayou B, et al. [Evaluation of the quality of  renatal consultations in the health district of Grand Bassam, Côte d'Ivoire]. Sante Publique 2010;22(2):221-8. [Article in French]
18-Potter JE, Berquó E, Perpétuo IH, Leal OF, Hopkins K, Souza MR, et al. Unwanted caesarean sections among public and private patients in Brazil: prospective study. BMJ 2001;323(7322):1155-8.