بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خوراکی در مزارع سبزی‌کاری شهرستان رامهرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد انگل‌ شناسی. گروه قارچ شناسی و انگل‌شناسی دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه قارچ شناسی و انگل‌ شناسی. گروه قارچ شناسی و انگل شناسی دانشکدة پزشکی، مرکز بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گروه نسبتاً وسیعی از آلودگی­های انگلی روده­ای، از طریق آب و خاک و مواد غذایی نظیر سبزیجات به انسان منتقل می­شوند. خوردن سبزیجات خوراکی خام به همراه غذا که در اغلب جوامع ایرانی از عادات رایج تغذیه­ای می­باشد، ضمن ﺗﺄمین درصد قابل توجهی از ویتامین­ها و مواد ضروری برای بدن همواره احتمال خطر آلوده نمودن افراد به انواع آلودگی­های انگلی را در صورت عدم کفایت در ضدعفونی کردن، به­دنبال دارد. هدف این مطالعه پی­بردن به وضعیت و نوع آلودگی سبزیجات در مزارع سبزی­کاری شهرستان رامهرمز    می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعة توصیفی- مقطعی، 20 مزرعه از مزارع کشت سبزی در 5 نقطة شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز شهرستان رامهرمز، انتخاب شد. نمونه­ها با استفاده از سانتریفیوژ با روش تغلیظی- رسوبی همراه با شویندة آنیونی، آزمایش شدند. تعداد کل نمونه­ها 140 مورد می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS استفاده شد. 
یافته­ها: نتایج نشان داد که 49درصد از نمونه سبزیجات به انواع انگل­های بیماری­زا و غیربیماری­زا، آلوده هستند. بیشترین میزان آلودگی مربوط به لارو نماتودها (44 درصد) و کمترین میزان آلودگی مربوط به همینولپیس نانا (8/1 درصد) و تریکواسترونژیلوس (8/1درصد) می­باشد.
نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان می­دهد که منبع اصلی آلودگی انگلی سبزیجات، کودهای انسانی می­باشد. آموزش نحوة شستشوی سبزیجات خوراکی روزانه در مناطقی که آلودگی وجود دارد، می­تواند در ارتقای بهداشتی جامعه و کنترل بیماری­های انگلی مؤثر باشد و بایستی از استفاده از کودهای انسانی در کشاورزی پرهیز گردد.

کلیدواژه‌ها


1-Markell EK, Voge M, John DJ. Medical Parasitology. 7thed. Philadelphia: Saunders; 1992. P. 14-21.
2-Masoud J. Importance of Helminth disease in Iran. In: Proceedings of the 2nd National Parasitic Diseases Congress in Iran; 1997; Tehran, Iran.  p.41. [In Persian]
3-Malakoutian M, Hosseini M, Bahrami H. [Parasitic contamination of consuming vegetables in Kerman City Iran]. Hormozgan Med J 2009;13(1):55-62. [In Persian]
4- Davami MH, Mahdavipour A, Mosayebi M, Khazaii MR. Survey of parasitic contamination in vegetables in Arak. In: Proceeding of the 3rd national congress of medical parasitology; 2001 Feb 27- March 1; Sari, Iran. P. 177. [In Persian]
5-Adamu NB, Adamu JY, Mohammed D. Prevalence of helminth parasites found on vegetables sold in Maiduguri, Northeastern Nigeria. Food Control 2012;25(1):23-6.
6-Homayouni MM, Khalagi N. Parasitic infestation of consumed vegetables in Tehran in 1383. J Army Univ Med Sci OF THE I.R. IRAN  2007;4(4):1053-6.
7-Izadi Sh, Abedi S, Ahmadian S, Mahmoodi M. [Study of the current parasitic contamination of the edible vegetables in Isfahan in order to identify preventive measures].Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2006;11(2):51-8. [In Persian]
8-Ranjbar-Bahadori S, Estiri HR, Kashefinejad M. [Comparing the vegetable infection before and after washing, disinfecting and packaging vegetable processing farms in Sabzevar, Iran]. J Sabzevar Univ Med Sci 2010;16(4):234-9. [In Persian]
9-Belyani S, Saeidi-Asl MR. Survey of Parasitic contamination of vegetables in Tehran province ( before and after washing). J Food Sci Technol 2009;1(1):15-24.
10-Nazemi S, Raei M, Amiri M, Chaman R. Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Shahroud; 2011.  Zahedan J Res Med Sci 2011;13(3):20-24.
11-Al-Binali AM, Bello CS, El-Shewy K and Abdulla SE. The prevalence of parasites in commonly used leafy vegetables in South Western, Saudi Arabia. Saudi Med J 2006;27(5):613–6.
12-Robertson LJ, Gjerde B. Occurrence of parasites on fruits and vegetables in Norway. J Food Prot 2001;64(11):1793-8.
13-Robertson LJ, Greig JD, Gjerde B, Fazil A. The potential for acquiring cryptosporidiosis or giardiosis from consumption of mung bean sprouts in Norway: a preliminary step-wise risk assessment.Int J Food Microbiol 2005;98(3):291-300.
14-Markell EK, Voge M, John DJ. [Medical Parasitology]. Trans by Mahbod A, Rezaeeian M. Tehran: Tabib; 2001. P. 374. [In Persian]
15-Sahebani N, Foladvand M, Dalimi AH, Rahbar A, Ghafarian H. Intestinal parasites contamination of vegetables in Bushehr port. Iranian SouthMed J 1998;1(2): 62-59. [In Persian] .
16-Shahnazi M, Sharifi M, Kalantari Z, Alipour Heidari M, Mirkarimi N. [The study of consumed vegetable parasitic infections in Qazvin]. J Qazvin Univ Med Sci Health Serv. 2009; 12 (4): 83-89. [In Persian].
17-Dehghani A, Azizi M,Anvari M. Parasitic contamination in the distribution of prepared vegetables in Yazd. Journal of Toloe-E- Behdasht. 2003;2(1):11-15. [In Persian]
18-Rokni  M. B. The present status of human helminthic diseases in Iran. Ann Trop Med Parasitol 2008;102(4):283–95.
19-Zohour A, Molazadeh P. Prevalence of pathogenic parasites in Jiroft table vegetables. Sci J Birjand Univ Med Sci. 2001;8(1):10-12. [In Persian]