بررسی نتایج درمان شکستگی گردن فمور بالغین به روش همی آرتروپلاستی با پروتز مور از سال 1388-1383 در بیمارستان‌های امام خمینی و رازی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات تروما، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، ایران.

2 رزیدنت ارتوپدی.گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات تروما، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شکستگی گردن استخوان فمور یکی از شکستگی­های شایع در افراد مسن است. هدف اولیة درمان، برگشت آنها به کارایی قبل از شکستگی است. روش­های مختلف درمانی مثل ثابت کردن شکستگی با پیچ، پیچ و پلاک و آرتروپلاستی وجود دارد. در این مطالعه، به بررسی نتایج بیماران مسنی که  به­علت شکستگی گردن فمور تحت عمل جراحی با پروتز مور قرار گرفته­اند، می­پردازیم.
روش بررسی: بین سال­های 88-1383، تعداد 126 بیمار (73 زن و 53 مرد) با سن 100-44 سال (میانگین 78 سال) که به­علت شکستگی گردن فمور در بیمارستان­های امام خمینی و رازی اهواز تحت عمل جراحی همی آرتروپلاستی (مور) قرار گرفته بودند را به­مدت متوسط 4 سال (6 الی 1 سال) پیگیری نمودیم و نتایج و عوارض آنها را بررسی کردیم.
یافته­ها: از تعداد 126 بیمار، 35 بیمار 7/27 درصد بین سال اول و دوم بعد از عمل فوت نمودند. 45 بیمار 7/35 درصد از درد هیپ شاکی بودند. 13 بیمار 3/10 درصد دچار عفونت سطحی و عمقی شدند. 2 بیمار 5/1 درصد شکستگی در اطراف استم پروتز پیدا کردند. 2 بیمار 5/1 درصد دچار دررفتگی پروتز شدند. 4 بیمار 17/3  پروتزشان شل شد.
نتیجه­گیری: نتیجة نهائی که ما از این مطالعه گرفتیم نشان می­دهد که درمان شکستگی گردن فمور به­روش آرتروپلاستی در افراد بالغ و مسن با عوارضی مثل دردناک شدن هیپ، شل شدن تنه پروتز، شکستگی در اطراف پروتز، عفونت و در رفتگی پروتز و مرگ و میر همراه است. از عوارض فوق، دردناک شدن هیپ از همه بارزتر است. با این حال، در افرادی که فعالیت  روزانه کمی دارند، به­دلیل ارزان بودن پروتز مور نسبت به پروتزهای پیشرفتة دیگر اغلب از این پروتز استفاده می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-Bhandari M, Devereaux PJ, Tornetta P 3rd, Swiontkowski MF, Berry DJ, Haidukewych G, et al. Operative management of displaced femoral in neck fractures eldery patient. An internatinal survey. J Bone Joint Surg Am 2005;87:2122-30.
2-Barnes R, BrownJT, Garden RS, Nicoll EA. Subcapital fracture of the femur. A prospective review. J Bone Joint Surg Br 1976;58:2-24. 
3-Parker MJ. The management of intracapsular fractures of the proximal femur. J Bone Joint Surg Br 2000;82:937-41.
4-van Vugt AB, Oosterwijk WM, Goris RJ. Osteosyntnesis versus endoprosthesis in the treatment of unstable intracapsular hip fractures in the elderly .A randomized clinical trail. Arch Orthop Trauma Surg 1993;113:39-45.
5-Tidermark J. Quality of life and femoral neck fractures. Acta Orthop Scand Suppl 2003;74:1-42.
6-Rogmark C, Carlsson A, Johnell O, Sernbo I. A prospective randomized trial of internal fixation versus arthroplasty for displaced fractures of the neck of the femur. Functional outcome for 450 patients at two years. J Bone Joint Surg Br 2002;84:183-8.
7-Moore AT. The self-locking metal hip prosthesis. J Bone Joint Surg Am 1957;39-A:811-27.
8-Khan RJK, MacDowell A, Crossman P, keene GS. Cemented or uncemented hemiarthroplasty for displace intracapsular fractures of the hip-a systemic review. Injury Int J Care Injured 2002;33:13-7.
9-Livesley PJ, Srivastiva VM, Needoff M, Prince HG, Moulton AM. Use of a hydroxyapatite–Coated hemiarthroplasty in the management of subcapital fractures of the femur. Injury 1993;24:236-40.
10-Young W, Seigne R, Bright S, Gardner M. Audit of morbidity and mortality following neck of femur fracture using the POSSUM scoring system . N Z Med J 2006;119:U1986.
11-Davison JN, Calder SJ, Anderson GH, Ward G, Jagger C, Harper WM, et al. Treatment for displaced intracapsular fracture of the proximal femur. A prospective, randomised trial in patients aged 65 to 79 years. J Bone Joint Surg Br 2001;83:206-12.
12-White BL, Fisher WD, Laurin CA. Rate of mortality for elderly patients after fracture of the hip in the 1980’s. J Bone Joint Surg Am 1987;69:1335-40.
13-Piirtola M, Vahlberg T, Isoaho R, Aarnio P, Kivelä SL. Incidence of fractures  and  changes over time among the aged in a finnish municipality: a population-based 12-year follow-up. Aging Clin Exp Res 2007;19:269-76.
14-Ahmad I. Mortality and morbidity in elderly patients with fracture neck of femur treated by hemiarthroplasty. J Coll Physicians Surg Pak 2006;16:655-8.
15-Wasikowski A, Korszynski M, Gesich R, Kwiatkowski P. Moore hemiarthroplasty of the hip for treatment of femoral neck  fracture. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 1994;59:15-8. (Article in Polish)
16-Dinesh D. Early results of Austin-Moore Prosthesis in elderly patients with fracture neck femur. J Orthopeadic 2007; 4.
17-Tellisi N, Wahab KH. Re-operations following Austin Moore hemiarthroplasty: a district hospital experience. Injury 2001;32:465-7.
18-Cornell CN, Levine D, O'Doherty J, Lyden J. Unipolar Versus bipolar hemiarthroplasty for treatment of femoral neck fractures in the elderly. Clin Orthop Relat Res 1998;(348):67-71.
19-Wachtl SW, Jakob RP, Gautier E. Ten-year patient and prosthesis survival after  unipolar hip hemiarthroplasty in female patients over 70 years old. J Arthroplasty 2003;18:587-91.
20-Robbins J, Aragaki AK, kooperberg Ch, Watts N, Wactawski-Wende J, Jackson RD, et al. Factor associated with 5-year risk of hip fracture in postmenopusal women. JAMA 2007;298:2389-98.
21-Parker MJ, Gurusamy K. Stockton K. Internal fixation versus arthroplasty for intracapsular proximal femoral fracture in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD001708.
22-Yamangata M, Chao EY, Ilstrup DM, Melton LJ 3rd, Coventry MB, Stauffer RN. Fixed-head and bipolar hip endoprostheses. A retrospective clinical and roentgenographic study. J Arthroplasty 1987;2:327-41.
23-Syed Shahid N, Niaz H, Imran J. Outcome of austin-Moore hemiarthoplasty in elderly patients with fracture neck of femur. The journal of Pakistan Orthopeadic Association 2010;22: 14-9.
24-Raia FJ, Chapman CB, Herrera MF, Schweppe MW, Michelsen CB, Rosenwasser MP. Unbipolar or bipolar hemiarthroplasty for femoral neck fractures in the elderly? Clin Orthop Relat Res 2003;(414):259-63.
25-Norrish AR, Rao J, Parker MJ. Prosthesis survivorship and clinical outcome of the Austin Moore hemiarthroplasty: An 8-year  mean follow-up of a consecutive series of 500 patients. Injury 2006;37:734-9.