مقایسة اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر میزان هورمون رشد زنان فعال و غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور تهران، 4697-19395ج.ا.ایران.

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی.مدرس دانشگاه پیام نور ساری، ایران.

3 مربی گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

4 استاد گروه تربیت بدنی.گروه تربیت بدنی دانشگاه تهران، ایران.

5 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی. گروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هورمون رشد علاوه بر اینکه در طول دوران رشد بر تحریک، تقسیم و رشد سلول­های بدن تأثیر دارد، در افراد بالغ آزاد­سازی این هورمون منجر به کاهش میزان استفاده از کربوهیدرات­ها و انتقال چربی­ها به­عنوان منبع انرژی می شود. هدف اجرای این پژوهش، مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر روی هورمون رشد در دو گروه از زنان فعال و غیرفعال  می­باشد.
روش بررسی: پس از تکمیل پرسش­نامة ویژگی­های فردی توسط 100 دانشجوی دختر، 20 نفر از آن­ها به صورت تصادفی در دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم شدند. ابتدا در یک جلسة تمرین قدرتی یک تکرار بیشینة آزمودنی­ها ثبت گردید، سپس در یک پروتکل تمرینی با شدت­های 70،60،50 درصد یک تکرار بیشینه به تمرین پرداختند. نمونه­گیری خونی قبل و بلافاصله بعد از تمرین انجام شد. برای آنالیز داده­ها از آزمون­های آماری t همبسته و مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شده است (05/0P<).
یافته‌ها: تمرین مقاومتی با شدت متوسط، باعث کاهش میزان هورمون رشد زنان فعال نسبت به زمان قبل از تمرین شد، در حالی­که میزان هورمون رشد در زنان غیرفعال نسبت به زمان قبل از تمرین افزایش یافته بود. اختلاف مقادیر هورمون رشد در دو گروه، قبل و بعد از تمرین معنادار نبوده است.
 نتیجه‌گیری: یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط در افزایش یا کاهش میزان هورمون رشد تأثیر معناداری نداشته است، بنابرین افراد فعال و غیرفعال برای بهره­گیری از فواید هورمون رشد بایستی بدانند که تمرینات مقاومتی با شدت متوسط، تمرینات مناسبی برای ترشح میزان مطلوب هورمون رشد نیستند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Karbassian  A. Biochemistry (exercise,health and weghit loss). 2th ed . Esfahan: Jahad daneghahi publications; 2000.
2-Wilmor J, Castile DL. Physiology of sport and physical activity. Trans Moeni Z, Rahmani-Nia F, Rajabi H, Agha Ali-Nejad H, Salami F. Tehran: Mobtakeran publications; 2009.
3-Sandgel H. Human physiology. 2th ed. Yazd: Yazd publication; 1992.
4-Mac-Ardal  WD, Katch F, Katch V. Exercise physiology (1) (Energy , Nutrition and Human Perfformance). Trans Khaled A. Tehran: Samt publications; 2006.
5-Satin JA, Galbo H. Hormones and physical activity. Trans Gaeini AA. Tehran: Department of Physical Education and Ministry of Education Alumni Association and physical education Expert and sport;1995.
6-Marandi SM. Reactions IGFBP, GH and testosterone to an intense exercise session and after adaptation to resistance training and endurance [dissertation]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2004.
7-Eskandari Z. Growth hormone responses to maximal exercise in a session on healthy young adults [dissertation]. Tehran: Al-Zahra University; 2007.
8-Rvasi AA. Effect of aerobic and anaerobic exercise on the levels of testosterone and growth hormones, and body strength in the elderly [dissertation]. Tehran: Tehran University; 1995.
9-Linnamo V, Pakarinen A, Komi PV, Kraemer WJ, Hakkinen K. Acute hormonal responses to submaximal and maximal heavy resistance and explosive exercises in men and women. J Strength Cond Res 2005;19: 566-71.
10-Smilios I, Pilianidis Y, Karamouzis M, Parlavantzas A, Tokmakidis SP. Hormonal response after a strength endurance resistance exercise protocol in young and elderly males. Int J  Sports Med 2007;28:401-6.
11-Raastad T, Bjoro T, Hallen J. Hormonal responses to high-and moderate-intensity strength exercise. Eur J Appl Physiol 2000;82:121-8.
12-Sauro LM, Kanaley JA. The effect of exercise duration and mode on the growth hormone responses in young women on oral contraceptives. Eur J Appl Physiol 2003;90:69-75.
13-Chang FE, Dodds WG, Sallivan M, Kim MH, Malarkey WB. The acute effects of exercise on prolactin and growth hormone secretion: comparison between sedentary women and women runners with normal and abnormal menstrual cycles. J Clin Endocrinol Metab 1986;62:551-6.
14-Gaeni AA. Two sub-maximal exercise and maximal effect on growth hormone response to the students (young) athletes and non athletes [dissertation). Tehran: Tarbiat Modarres University;1996.
15-Hadzovic A, Nakas-Icindic E, Kucukalic-Selimovic E, Avdagic N, Zaciragic A. The level of physical activity and the growth hormone (GH) response to acute physical exercise. Bosn J Basic Med Sci 2004;4:47-9.
16-Chromiak JA, Antonio J. Use of amino acids as growth hormone-releasing agents by athletes. Nutrition 2002;18: 657-61.
17-Sonksen PH. Insulin, growth hormone and sport. J Endocrinol 2001;170:13-25.
18-Sutton JR. Effect of acute hypoxia on the hormonal response to exercise. J Appl Physiol 1997;42:587-92.
19-Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E. Research Methods in Behavioral Sciences.Tehran: Agah; 2007.
20-Goto K, Ishii N, Takamatsa K. Growth hormone response to training regimen with combined highand low- intensity exercise. Int J Sport Health Sci 2004;2:111-8.
21-Clark R, Carlsson LM, Robinson IC. Growth hormone secretary profiles in consciouse female rats. J Endocrinol 1987;114:399-407.
22-Hakkinen K, Pakarinen A. Acute hormonal responses to two different fatiguing heavy-resistance protocols in male athletes. J Appl physiol 1993;74:882-7.
23-Seo DI, Jun TW, Park KS, Chang H, So WY, Song W. 12 weeks of combined exercise is better than aerobic exercise for increasing growth hormone in middle-aged women. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2010;20:21-6.
24-Madarame H, Sasaki K, Ishii N. Endocrine responses to upper-and lower-limb resistance exercises with blood flow restriction. Acta Physiol Hung 2010;97:192-200.
25-Berg U, Bang P. Exercise and circulating insulin-link growth factor I. Horm Res 2004;62:50-8.