تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة ‌پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشکدة ‌پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بررسی­های مختلف در سال­های متمادی، بیانگر آن بوده­اند که یون­های روی نقش مهمی در بیوسنتز، ذخیره­سازی و عملکرد انسولین بر عهده دارند. هدف این مطالعه تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 است.
روش بررسی: نمایة تودة بدنی، سطح سرمی روی و هموگلوبین گلیکوزیله خون 29 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 در ابتدای مطالعه اندازه­گیری شد. سپس بیماران به مدت 3 ماه تحت درمان روزانه با 50 میلی­گرم روی المانته قرار گرفتند و در پایان مدت درمان مجدداً سطح سرمی روی و هموگلوبین گلیکوزیله در آنان بررسی شد.
یافته ­ها: میانگین سطح سرمی روی قبل و پس از درمان با یکدیگر تفاوتی نداشت. اما میانگین سطح هموگلوبین گلیکوزیله خون پس از درمان با روی از 7/0 ± 5/8 درصد به 7/0 ± 1/8 درصد رسیده بود (p< .001). کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله عمدتاً در خانم­های با نمایة تودة بدنی کمتر از 25 و آقایان با نمایة تودة بدنی بیشتر از 25 اتفاق افتاده بود. هرچه نمایة تودة بدنی بیماران بیشتر بود، میزان درصد کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله کمتر بود.
نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه بیان­کنندة آن است که احتمالاً تجویز روی می­تواند بر سطح هموگلوبین گلیکوزیلة خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 مؤثر باشد. گرچه این تأثیر به جنسیت بیماران و نمایة تودة بدنی آنان وابسته است.

کلیدواژه‌ها


1-Nath R, Minocha J, Lyall V, Sunder S, Kumar V, Kapoor S,  et al. Assessment of chromium metabolism in maturity onset and juvenile diabetes using chromium-51 and therapeutic response of chromium administration on plasma lipids, glucose tolerance and insulin levels. Developments in nutrition and metabolism.1979; 2: 213-221.
2-Taylor CG. Zinc, the pancreas, and diabetes: insights from rodent studies and future directions. Biometals 2005;18(4):305-12.
3-Niewoehner CB, Allen JI, Boosalis M, Levine AS, Morley JE. Role of zinc supplementation in type II diabetes mellitus. Am J Med 1986;81(1):63-8.
4-Sun Q, van Dam RM, Willett WC, Hu FB. Prospective study of zinc intake and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care 2009;32(4):629-34. 
5-Soinio M, Marniemi J, Laakso M, Pyörälä K, Lehto S, Rönnemaa T. Serum zinc level and coronary heart disease events in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2007;30(3):523-8.
6-Duzguner V, Kaya S. Effect of zinc on the lipid peroxidation and the antioxidant defense systems of the alloxan-induced diabetic rabbits. Free Radic Biol Med 2007;42(10):1481-6.
7-Cunningham JJ, Fu A, Mearkle PL, Brown RG. Hyperzincuria in individuals with insulin-dependent diabetes mellitus: concurrent zinc status and the effect of high-dose zinc supplementation. Metabolism 1994;43(12):1558-62.
8-de Sena KCM, Arrais RF,  Brito TNS, Almeida MG, Pedrosa FCL. Effect of zinc supplementation on urinary zinc excretion of patients with type 1 diabetes. Arq Bras Endocrinol Metab 2003 (47) 5:572-577.
9-Arquilla ER, Packer S, Tarmas W, Miyamoto S. The effect of zinc on insulin metabolism. Endocrinology 1978;103(4):1440-9.
10-Beletate V, El Dib RP, Atallah AN. Zinc supplementation for the prevention of type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD005525.
11-Niewoehner CB, Allen JI, Boosalis M, Levine AS, Morley JE. Role of zinc supplementation in type II diabetes mellitus. Am J Med 1986;81(1):63-8.
12-Al-Maroof RA, Al-Sharbatti SS. Serum zinc levels in diabetic patients and effect of zinc supplementation on glycemic control of type 2 diabetics. Saudi Med J 2006;27(3):344-50.
13-de Sena KC, Arrais RF, das Graças Almeida M, de Araújo DM, dos Santos MM, de Lima VT, et al. Effects of zinc supplementation in patients with type 1 diabetes. Biol Trace Elem Res 2005;105(1-3):1-9.
14-Raz I, Karsai D, Katz M. The influence of zinc supplementation on glucose homeostasis in NIDDM. Diabetes Res 1989;11(2):73-9.
15-Mateo MC, Bustamante JB, Cantalapiedra MA. Serum, zinc, copper and insulin in diabetes mellitus. Biomedicine 1978;29(2):56-8.
16-Navai L, Zerafati-Shoae N, Assadin H. Serum zinc concentration in obese and non-obese patients with non-insulin dependent diabetes mellitus. J Iran Chem Soc 2009;6(Suppl):S144-50.