مقایسة آزمایشگاهی استحکام باند پست‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با رشته‌های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تقاضای رو به افزایش برای درمان‌های ترمیمی زیباتر، منجر به توسعة روز افزون سیستم‌های پست و Core فاقد فلز شده است که پست‌های کامپوزیتی تقویت­شده با رشته‌های فایبر (FRC) یکی از آنهاست‌‌. هدف از این مطالعه، مقایسة استحکام باند پست‌های FRC با سه نوع سمان رزینی مختلف در محیط آزمایشگاه است‌‌.
روش بررسی: در این مطالعة تجربی آزمایشگاهی، تعداد 30 عدد دندان اندو شده  انتخاب شدند. نمونه‌ها به­طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 30 پست‌FRC  به نمونه­ها توسط یکی از سمان‌های رزینی Rely X ARC‌، PANAVIA F2 و Multilink چسبانده شدند‌‌. 8 میلی­متر کرونالی هر پست سیمان شده در کانال ریشه به وسیلة دستگاه برش به سه قسمت مساوی تقسیم شد و قطعات توسط کاغذ سمبادة نرم خیس پرداخت شدند و به ضخامت 2 میلی­متر رسیدند. سپس نیرو به سمت اپیکال در دستگاه mm/min 1 تا زمان تغییر مکان پست وارد شد. برای آنالیز داده­ها از آزمون­های آماری Post hoc-test  و ANOVA  استفاده شد.
یافته­ ها: در بررسی مناطق ریشه با یکدیگر قطعات میانی و کرونالی تمام سمان‌ها فاقد تفاوت قابل ملاحظه آماری با یکدیگر بودند‌، اما در قطعة اپیکالی سمان Rely X ARC استحکام باند قابل ملاحظه بهتری نسبت به Multilink از خود نشان داد‌‌. (032/0P=)
نتیجه­ گیری: نوع سمان رزینی بر استحکام باند پست‌های FRC مؤثر است و سمان‌ رزینی Rely X ARC استحکام باند بیشتری نسبت به سمان Multilink  به خود اختصاص داد، همچنین، استحکام باند در منطقة کرونالی ریشه به­طور قابل ملاحظه­ای بیشتر از ناحیآ اپیکالی است.

کلیدواژه‌ها


1-Wagnild G, Mueller K. Restoration of endodontically treated teeth‌‌. In‌: Choen S, Hargreaves KM, Editor‌‌. Pathways of the pulp. 9th ed‌‌. St. Louis ‌: Mosby Elsevier; 2006. P.786-821.
2-Bateman G, Ricketts DN, Saunders WP. Fiber-based post systems: a review‌‌. Br Dent J 2003;195(1):43-8.
3-Perdigão J, Gomes G, Lee IK. The effect of silane on the bond Strengths of fiber posts‌‌. Dent Mater 2006;22(8):752-8.
4-Freilich MA, Meiers J, Duncan J, Goldberg A. Fiber–reinforced composites in clinical dentistry‌‌. Chicago‌: Quintessence Publishing; 2000‌‌. P. 70-7‌‌.
5-Esclassan Noirrit E, Grégoire G, Cournot M. Morphological study of fiber–reinforced post–bonding system–root dentin interface by evaluation of two bonding systems‌‌. J Dent 2008;36‌(3):204–13‌‌.
6-Zicari F, Couthino E, De Munk J, Poitevin A, Scotti R, Naret I, et al. Bonding effectiveness and sealing ability of fiber-post  bonding. Dent Mater 2008;24(7):967-77.
7-Christensen GJ. Post concepts are changing‌‌. J Am Dent Assoc 2004;135(9)‌:1308 -10‌‌.
8-Kececi AD, Ureyen Kaya B, Adanir N. Micro push-out bond strengths of four fiber-reinforced composite post systems and 2 luting materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;105(1):121-8.
9-Wang V, Chen Y, Yip K, Smales R, Meng Q, Chen L. Effect of two fiber post types and two luting cement systems on regional post retention using the push–out test‌‌. Dent Mater 2008;24(3):372-7‌‌.
10-Bitter  K, Priehn K, Martus P, Kielbassa AM. ln vitro evaluation of Push-out bond strengths of various luting agents to tooth-colored posts. J Prosthet Dent 2006;95(4):302-10.
11-Ohlmann B, Fickenscher F, Dreyhaupt J, Rammelsberg P, Gabbert O, Schmitter M. The effect of two luting agents, pretreatment of the post, and pretreatment of the canal dentin on the retention of fiber-reinforced composite posts. J Dent 2008;36(1):87-92.
12-Kremeier K, Fasen L, Klaiber B, Hofmann N. Influence of endodontic post type (glass fiber, quartz fiber or gold) and luting material on push-out bond strength to dentin in virto. Dent Mater 2008;24(5):660-6.
13-Boschian Pest L, Cavalli G, Bertani P, Gagliani M. Adhesive Post–endodontic restorations with fiber posts‌: push–out tests and SEM observations‌‌. Dent Mater 2002;18‌(8):596-602‌‌.
14-Muniz L, Mathias P. The influence of sodium hypochlorite  and root canal sealers on post retention in different dentin regions. Oper Dent 2005;30(4):533-9.
15-Gaston BA, West LA, Liewehr FR, Fernandes C, Pashley DH. Evaluation of regional bond strength of resin cement to endodontic surfaces. J Endod 2001;27(5):321-4.
16-da Silva LM‌‌, Andrade AM‌‌, Machuca MF, da Silva PM, da Silva RV, Veronezi MC. Influence of different adhesive systems on the Pull–out bond strength of glass fiber posts‌‌. J Appl Oral Sci 2008;16(3)‌:232–5‌‌.