ساخت نانوپودر هیدروکسی‌آپاتیت به‌‌ روش سل- ژل احتراقی و بررسی کاربرد آن در ترمیم ضایعات استخوان پاریتال موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ علوم، گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 گروه پریودنتولوژی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز، ایران.

3 گروه تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان کاربرد نانوذرات هیدروکسی­آپاتیت در ترمیم ضایعات استخوان فک می­باشد.
روش بررسی: در این تحقیق، نانوذرات هیدروکسی­آپاتیت با فرمول ­شیمیایی Ca10(PO4)6(OH)2، به ­روش سل- ژل احتراقی در حضور اسید ­سیتریک به­عنوان سوخت تهیه شدند. بدین منظور، از نیترات ­کلسیم 4 آبه، اسید سیتریک و فسفات دی­هیدروژن آمونیوم با استوکیومتری مناسب و آب یون­زدایی شده استفاده شد. نانوذرات تولید­ شده به­وسیلة TG/DTA، XRD،,FT-IR  SEM و TEM مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نمونه­ها به­وسیلة XRD ساختار هگزاگونال ذرات را تأیید کردند. تصاویر SEM و TEM، ریخت­شناسی و اندازة­ میانگین ذرات را نشان دادند. هم­چنین به­منظور شناسایی گروه­های مختلف موجود در ساختار بلوری هیدروکسی­آپاتیت، روش طیف­سنجی مادون ­قرمز تبدیل ­فوریه ­(FT-IR­) مورد استفاده قرار گرفت. پس از ساخت پودر نانو هیدروکسی­آپاتیت، مادة حاصله بر روی ترمیم استخوان پاریتال موش­های صحرایی نر بالغ نژادSprauge Dawly به­کار برده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که ماده­ی ساخته شده ساختار هگزاگونال داشته و طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه ی نانومتریک دارد.
نتیجه ­گیری: پودر نانوهیدروکسی آپاتیت ساخته شده به روش سل-ژل احتراقی دارای خاصیت استئوکنداکتیو مشابه Bio Oss می باشد و التهاب بافتی مختصری ایجاد می­کند.

کلیدواژه‌ها


1-Bogdanoviciene I, Beganskiene A, Tõnsuaadu K, Glaser J, Meyer H J, Kareiva A. Calcium hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2 ceramics prepared by aqueous sol–gel processing. Mater Res Bull 2006; 41(9):1754–62.
2-Shojai MS. Hydroxyapatite. Tehran: Iranian Students Book Agency; 2010. p. 45-6. [In Persian]
3-Rhee SH. Synthesis of hydroxyapatite via mechanochemical treatment. Biomaterials 2002; 23(4):1147–52. 
4-Han Y, Li S, Wang X, Chen X. Synthesis and sintering of nanocrystalline hydroxyapatite powders by citric acid sol–gel combustion method. Mater Res Bull 2004; 39(1):25–32.
5-Hwang K, Lim Y. Chemical and structural changes of hydroxyapatite films by using a sol–gel method. Surf Coat Tech 1999;115(2):172–5.
6-Goloshchapov DL, Kashkarov VM, Rumyantseva NA, Seredin PV, Lenshin AS, Agapov BL, et al. Synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite by precipitation using Hen's eggshell. Ceram Int 2013; 39(4):4539-49.
7-Yuan-yuan Z, Jie T, Ying-chun P, Wei W, Tao W. Electrochemical deposition of hydroxyapatite coatings on titanium. Trans Nonferrous Met SOC China 2006;16(1):633-7.
8-Nathanael AJ, Arul NS, Ponpandian N, Mangalaraj D, Chen PC. Nanostructured leaf like hydroxyapatite/TiO2 composite coatings by simple sol–gel method. Thin Solid Films 2010; 518(24):7333–8.
10-Saha SK, Banerjee A, Banerjee S, Bose S. Synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite using surfactant template systems: Role of templates in controlling morphology. Mat Sci Eng 2009; 29(7):2294–301. 
11-Kumar GS, Girija EK, Thamizhavel A, Yokogawa Y, Kalkura SN. ­Synthesis and characterization of bioactive hydroxyapatite–calcite nanocomposite for biomedical applications. J Colloid Interface Sci 2010; 349(1):56–62.
12-Guo X, Xiao P. Effects of solvents on properties of nanocrystalline hydroxyapatite produced from hydrothermal process. J Eur Ceram Soc 2006; 26(15):3383–91.
13-Milev A, Kannangara GSK, Ben-Nissan­ B. Morphological stability of hydroxyapatite precursor. Mater Lett 2003;57(13-14):1960–5.
14-Islam M, Mishra PC, Patel R. ­Physicochemical characterization of hydroxyapatite and its application towards removal of nitrate from water. J Environ Manage 2010; 91(9):1883–91.