تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری و سلامت جنین، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه زنان و زایمان، بیمارستان تأمین اجتماعی بروجرد، ایران.

چکیده

زمینهوهدف: سالیانه هزاران عمل سزارین انتخابی انجام می­شود که ترس از درد زایمان اصلی­ترین علت آن است. روش­های مختلفی برای کاهش درد زایمان معرفی شده است. یکی از عوارض بعضی از روش­های زایمان بدون درد، طولانی شدن مراحل زایمان است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر استنشاق انتونوکس به عنوان یکی از روش­های زایمان بدون درد، بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان است.
روش بررسی: این تحقیق یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 200 زن باردار بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز انجام شد. زنان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 100 نفره مورد و کنترل تقسیم شدند. به گروه مورد از ابتدای فاز فعال زایمان ماسک انتونوکس داده شد و در گروه کنترل، زایمان بدون دریافت انتونوکس انجام شد.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد که طول مرحلة اول زایمان در گروه دریافت­کنندة انتونوکس به­طور معنادار کوتاه­تر از گروه کنترل) 1/2±07/4 ساعت در گروه مطالعه در مقایسه 06/2±12/5 ساعت در گروه کنترل ) بود. استفاده از انتونوکس علاوه بر اینکه باعث کاهش درد زایمان و افزایش رضایت­مندی مادران شد در آپگار نوزادان نیز تأثیری نداشت.
نتیجه­ گیری: با توجه به یافته­های تحقیق به نظر می­رسد که استفاده از گاز انتونوکس برای تسکین درد زایمان روشی مؤثر و ایمن بوده و علاوه بر کاهش طول مدت فاز فعال زایمان با افزایش رضایت­مندی مادران همراه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 
1-Cunningham FG, Donald C. Williams obstetrics. 23nd ed. USA: Appleton and Langce; 2009.
2-Dayan J, Creveuil C, Herlicoviez M. Role of anxiety and depression in the onset of spontaneous preterm labor. Am J Epidemiol 2002; 155(4): 293-301.
3-Hobel C, Culhance J. Role of psychosocial and nutritional stress on poor pregnancy outcome. J Nutr 2003; 133(5): 709-17.
4-Hamzegardeshi Z, Nemati N, Kashiri A. Painless delivery. Shahrod Proceedings of the Fifth National Congress of Medical Sciences. Shahrod: young researchers club; 2006. [Persian]
5-Johnson RC, Salade P. Obstetric complications and anxiety during pregnancy: Is there a relationship?. J Psychosom Dbstet Gyn 2003; 24: 1-14.
6-Miller RD. Textbook of Anesthesia. Philadelphia: Churchill livingstone Co; 2000. P 2024.
7-Wee M. Analgesia in labour: inhalational and parenteval anaesthesia & intensive care medicine 2003; 5(7): 233-4.
8-Rosen MA. Nitrous oxide for relief of labor pain: a systematic review. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: S110-260.
9-Noroozi Nia Sh, Noroozi Nia H, Mahoori AR, Jamshidi K, Kakay Afshar M, Tahoori R. The effects of continuous in halation of entonox on labor pain relief. J Iranian Sol Anaesth Intensive Care 2005; 27(51): 57-62.
10-Aram S, Atari M. Comparison of labor pain with or without inhalation entonox. J Esfahan University Med Sci 1998; 16(53): 27-32.
11-Ji X, Qi H, Liu A. Clinical study on labor pain relief using the combined spinal-epidural analgesia and inhaling nitrous oxide. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2002; 37(7): 398-401.
12-Chia YT, Arulkumaran S, Chua S, Ratnam SS. Effectiveness of transcutaneons electric nerve stimulator for pain relief in labor. Asia Oceania J Obs Gyn 1990; 16(2): 145-51.
13-Su F, Wei X, Chen X, Hu Z, Xu H. Clinical study on efficacy and safety of labor analgesia with in halation of nitrous oxide in oxygen. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2002; 37(10): 584-7.
14-Carstoniu J , Levytam S, Norman P, Daley D, Katz Y, Sandler An. Nitrous Oxide in early labor. Safety and analgesic efficacy assessed by a double- blind, placebo- controlled study. Anesthesiology 1994; 80(1): 30-5.
15-Noroozi Nia Sh, Noroozi Nia H, Mahoori AR, Jamshidi K, Kakay Afshar M, Tahoori R. Effects of constant entonox inhale on pain lessness of delieveries. Jour of Anesthesiology and Intensive Care 2005; 51(2): 54-62.
16-Jahani soohrab N, Mirzakhani K, Hassanzadeh M. Effect of entonox on labor pain in women referred to Torbat Heidarieh maternity ward in 2004. Jour of Sabzawar University of Med Sciences 2004; 12(1): 27-31.
17-Yazdi Moghaddam H, Rahnamai Rahsepar F, Heydari A. Studying the effect of entonox gas on the APGAR of the neonates. Rafsenjan University Med. Sci 2011; 10(3) :165-174.
18-Dunen I , Rooks J. Use of nitrous oxide in midwifery practice – complementary, synergistic, and needed in the united states. Journal of Midwifery & Women's Health 2007; 52(3): 186-9.