بررسی شیوع آلرژن‌های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمنی‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 گروه آموزش بهداشت، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.

4 مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.

5 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آلرژی­های تنفسی از بیماری­های شایع بوده و امروزه موجب مشکلات بهداشتی زیادی در انسان­ها شده­اند. آلرژن­های مختلف علت اصلی بروز علایم آلرژی می­باشند. شناسایی آلرژن­ها در هر منطقه برای پیش­گیری و درمان بیمارهای آلرژیک ضروری است. هدف این مطالعه، بررسی شیوع آلرژن­های تنفسی با استفاده از آزمون پوستی پریک می­باشد.    
روش بررسی: در یک مطالعة مقطعی 410 بیمار مبتلا به آلرژی در شهر اهواز بررسی شدند. همة بیماران با استفاده از 24 عصارة شایع آلرژی­زا مورد آزمون پوستی پریک قرار گرفتند. در نهایت، داده­ها توسط نسخة 18 نرم­افزار SPSS و آزمون­های مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.  
یافته­ها: از 410 بیمار مورد مطالعه 354 نفر (3/86 درصد) دارای آزمون پوستی مثبت برای حداقل یکی از آلرژن­های مورد بررسی بودند. شیوع آلرژن­های خارج منزل (6/65 درصد) بالاتر از آلرژن­های داخل منزل (6/42 درصد) بود. از بین آلرژنهای خارج منزل علف­های هرز با فراوانی 3/62 درصد شایع­ترین آلرژنها بودند. همچنین در میان علف­های هرز، عف علف شور (Salsola kali) و تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) به ترتیب بافراوانی2/72 درصد و 7/70 درصد بیشترین و Lolium perenne  با فراوانی 4/34 درصد کمترین میزان شیوع را داشتند. میزان متوسط غلظت IgE  تام سرم در بیماران با واکنش مثبت IU/ml  176 بود.
نتیجه­گیری: حساسیت به گردة گیاهان، شایع­ترین علت ایجاد آلرژی تنفسی در اهواز می­باشد. با شناسایی و تعیین آلرژن­های شایع در منطقه می­توان با ارائة توصیه­های لازم به بیماران گامی مهم در کنترل و پیش­گیری بیماری برداشت. 

کلیدواژه‌ها


1-Busse W. The role of allergy in disease. Immunological Reviews 2011; 242: 5–9
2-Pawankar R. Allergic Rhinitis and asthma: are they manifestations of one syndrome? Clin Exp Allergy 2006; 36: 1–4. 
3-Farhoudi A, Razavi A, Chavoshzadeh Z, Heidarzadeh M, Bahmanian MH, Nabavi M. Descriptive study of 226 patients with allergic rhinitis and asthma. Iran J Allergy Asthma Immunol 2005; 4(2):99-101.
4-Mackay IR, Rosen FS; Allergy and allergic diseases .N Engl J Med 2001;334(1):30-37
5-Nabavi(M, GhorbaniR, Bemanian(M, RezaieR, Nabavi M; Prevalence of mold allergy in patients with allergic rhinitis referred to Semnan clinic of allergy.Koomesh 2009;11(1):27
6-Mari A, Schneider P, Wally V, Breitenbach M. and Simon-Nobbe B. Sensitization to fungi: epidemiology, comparative skin tests, and IgE reactivity of fungal extracts. Clin Exp Allergy 2003; 33: 1429-1438
7-Bidad K, Nicknam MH, Farid R; Review of Allergy and Allergen Specific Immunotherapy.   Iran J Allergy Asthma Immunol 2011; 10(1): 1-9.
8-Chan EY, Dundas I, Bridge PD, Healy MJ, Mckenzie SA. Skin-prick testing as a diagnostic aid for childhood asthma. Pediatr Pulmonol. 2005; 39(6): 558-62.
9-Ahmadiafshar A, Sepehri S, Moosavinasab SN, Torabi SZ; Recognition and Frequency Determination of Common Allergens in Allergic Patients of Zanjan City by Skin Prick Test Zanjan University of Medical Sciences Journal, 2008; 16 (64) :47-56.
10-Krouse JH,Sadrazodi K, Kerswill K; Sensitivity and specificity of prick and intradermal testing in predicting response to nasal provocation with timothy gross antigen. Otolarygol Head Neck Surg 2004; 131:215-19
11-Choi IS, Koh YI, Koh JS, Lee MG. Sensitivity of the skin prick test and specificity of the serum-specific IgE test for airway responsiveness to house dust mites in asthma J Asthma. 2005; 42(3):197-202.
12-Akbary H, Rezaei A; Skin test assay in allergic patients of Esfahan city. Research Med Sci. 2000: 5(7); 68-77.
13-Gendeh BS, Mujahid SH, Murad S, Rizal M. Atopic sensitization of children with rhinitis in Malaysia. Med J Malaysia. 2004; 59(4): 522-9.
14-Kashef S, Kashef MA, Eghtedari F. Prevalence of Aeroallergens in Allergic Rhinitis in Shiraz. Iran J Allergy Asthma Immunol 2003; 2(4): 185-188.
15-Arshi S,  Zarrinfard R,  Fereshtehnejad SM,  Poorsattar  Bejeh Mir A,  Javahertarash N; Determination of the Prevalence of Allergy to Autumn Pollens in Allergic Rhinitis Patients Referred to the Immunology-Allergy Clinic of Hazrat Rasool-e-Akram Hospital in Tehran during 2005-06. Razi Journal of Medical Science. 17;75:59-67
16-Movahedie M, Moin M, Farhoudi A. A comparison between diagnostic clinical tests and herbal geography in allergic patients in Tehran and Karaj cities. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2000: 1(1); 29-31.
17-Fereidounia M, Farid Hossinia R, Jabbari Azada F,  Assarezadegan M, Varasteha A; Skin prick test reactivity to common aeroallergens among allergic rhinitis patients in Iran. Allergol et Immunopathol. 2009;37(2):73-9
18-Ghaffari J, Khademloo M, Saffar M, Rafie A, Masiha F; Hypersensitivity to House Dust Mite and Cockroach Is the Most Common Allergy in North of Iran . Iran J  Immunol. 2010; 7(4):23-29
19-Nabavi M, Ghorbani R, Bemannian M; Prevalence of Mold Allergy in Asthmatic Patients of Less than 18 Years Old in Semnan. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2010; 17(4): 328-336
20-Benzarti M, Mezghani S, Jarray M, Garrouche A, Khirouni S, Klabi N. Skin test reactivity to seven aeroallergens in a Sousse area population sample. Tunis Med 2002; 80(8): 450-4.
21-Arbes SJ Jr, Gergen PJ, Elliott L, Zeldin DC. Prevalences of positive skin test responses to 10 common allergens in the US population: results from the third National Health and Nutrition Examination Survey. J Allergy Clin Immunol  2005;116:377-83