تهیة پودر لیوفلیزه ماست به منظور دستیابی به یک قرص مکمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فارماسیوتیکس، دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه داروسازی بالینی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ناپایداری و فساد برخی داروها، ویتامین­ها، یا لبنیات پرچرب در فاز مایع یکی از مشکلات نگهداری به خصوص در موارد پرحجمی آنها می­باشد. از طرفی پودر حاصل از این مواد نیز ممکن است تراکم­پذیری لازم را با هدف تهیة قرص از آنها نداشته و نیازمند اصلاحات فنی لازم باشند. در مطالعة حاضر از ماست به عنوان یک مدل مناسب برای تبدیل به قرص استفاده شده است.
روش بررسی: ماست تازه در شرایط دمایی 40- درجة سانتی­گراد و 03/0 واحد تور (Tor) فشار، آب­گیری و خشک گردید. آزمایش­های لازم جهت تعیین شاخص کار، نسبت هاسنر، زاویة سکون، به منظور بررسی جریان­یابی و روایی پودر در مسیر دستگاه و پس از یک­نواخت نمودن آن با عبور از یک الک 12 مش به انجام رسید. نحوة تغییر شکل­پذیری ذرات پودر در خلال اعمال فشار به آن، با محاسبة شاخص بازیافت الاستیکی تعیین گردید.
یافته­ها: درصد شاخص کار و نسبت هاسنر به­ترتیب 15 و 94/0 محاسبه شدند. محدودة زاویة سکون بین 20-19 درجه به­دست آمد. بازیافت الاستیکی مقدار 60 درصد را نشان داد. از آنجایی که سختی قرص­ها با کاهش سرعت تراکم­پذیری افزایش پیدا می­نمود، می­توان دریافت که شکل­پذیری ذرات ممکن است از نوع پلاستیکی باشد.
نتیجه­گیری: با توجه به انتخاب شرایط و روش خشک­کنی مناسب (فرآیند لیوفلیزاسیون) و همچنین به استناد شاخص­های مورد سنجش مثل دانسیته، میزان خلل و فرج و در نهایت تراکم­پذیری پودر، تهیة یک قرص جامد از ماست مایع جهت مصارف درمانی و غذایی امکان­پذیر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Kolars Jc, Levitt MD, Aouji M, Savaiano DA. Yogurt- an auto-digesting source of lactose. New Engl J Med 1984;310:1-3.
2-Beniwal RS, Arena VC, Thomas L, Narla S, Imperiale TF, Chaudhry RA, et al. A randomized trial of yogurt for prevention of antibiotic-associated diarrhea. Dig Dis Sci 2003;48(10):2077-82.
4-Zeml MB, Richards J, Mathis S, Milstead A, Gebhardt L, Silva E. Dairy augmentation of total and central fat loss in obese subjects. Int J Obes (Lond) 2005;29(4):391-7.
5-Bagda MJ. Tablet compression, Encyclopedia of pharmaceutical technology. New York: Marcel Dekker; 2002. P. 2669.
6-Duberg M, Nystrom C. Studies on direct compression of tablets. XVII. Porosity–pressure curves for the characterization of volume reduction mechanisms in powder compression. Powder Technol 1986;46(1):67–75.
7-Tory DB. Remington: The science and practice of pharmacy. 21st ed. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins; 2006.
8-Carr RL. Evaluation of flow properties of solids. Chem Eng (1965);72:163-8.
9-Moghbel A, Abbaspour H. A study on the factors affecting the compressibility of green tea leaves powder to make a herbal tablet. Med Res J Ahvaz Jundishapur Univ Med Sci 2010;8(4):463-78.
10-De Boer AH, Bolhuis GK, Lerk CF. Bonding characteristics by scanning electron microscopy of powders mixed with magnesium stearate. Powder Technol 1978;20(1):75–82.
11-Alderborn G, Pasanen K, Nystrom C. Studies on direct compression of tablets. XI. Characterisation of particle fragmentation during compaction by permeametry measurements of tablets. Int J Pharm 1985;23:79–86.
12-Karehill PG, Glazer M, Nystrom C. Studies on direct compression of tablets. XXIII. The importance of surface roughness for the compactibility of some directly compressible materials with different bonding and volume reduction properties. Int J Pharm 1990;64:35–43.
13-Lachman L, Lieberman HA, Kanig JL. The theory & practice of industrial pharmacy. 3rd ed. Philadelphia: Lea & Febiger; 1986. P. 204.
14-Luangta-Anna M, Fall JT. Bonding mechanisms in tabletting. Int J Pharm 1990;60:197–202.
15-Adolfsson A, Olsson H, Nystr¨om C. Effect of particle size and compaction load on interparticulate bonding structure for some pharmaceutical materials studied by compaction and strength characterization in butanol. Eur J Pharm Biophar 1997;44:243–51.
16-Shotton E, Ganderton D. The strength of compressed tablets. III. The relation of parcticle size, bonding and capping in tablets of sodium chloride, aspirin and hexamine. J Pharm Pharmacol 1961;13(Suppl 1):144–52.
17-McKenna A, McCafferty DF. Effect of particle size on the compaction mechanism and tensile strength of tablets. J Pharm Pharmacol 1982;34(6):347–51.
18-Alderborn G, Nyström C. Studies on direct compression of tablets. III. The effect on tablet strength of changes in particle shape and texture obtained by milling. Acta Pharm Suec 1982;19(2):147–56.
19-Ritter A, Sucker HB. Studies of variables that affect tablet capping. Pharm Tech 1980;3:57–62.
20-von Eggelkraut-Gottanka SG, Abed SA, Müller W, Schmidt PC. Roller compaction and tabletting of St. John's wort plant dry extract using a gap width and force controlled roller compactor. I. Granulation and tabletting of eight different extract batches. Pharm Dev Technol 2002;7(4):433–45.
21-Soares LA, González Ortega G, Petrovick PR, Schmidt PC. Dry granulation and compression of spray-dried plant extracts. AAPS PharmSci Tech 2005;3:359-66.
22-Freitag F, Reincke K, Runge J, Grellmann W, Kleinebudde P. How do roll compaction/dry granulation affect the tableting behaviour of inorganic materials? Microhardness of ribbons and mercury porosimetry measurements of tablets. Eur J Pharm Sci 2004;22(4):325–33.
23-Heckel RW. Institute of Metals Division- Density-Pressure Relationships in Powder Compaction. Trans Metall Soc AIME 1961;221:671–5.
24-Ilkka J, Paronen P. Prediction of the compression behaviour of powder mixtures by the Heckel equation. Int J Pharm 1993;94(1-3):181–7.
25-Kochhar SK, Rubinstein MH, Barnes D. The effects of slugging and recompression on pharmaceutical excipients. Int J Pharm 1995;115(1):35–43.
26-Rue PJ, Rees JE. Limitations of the Heckel relation for predicting powder compaction mechanisms. J Pharm Pharmacol 1978;30(10):642–3.
27-York P. A consideration of experimental variables in the analysis of powder compaction behaviour. J Pharm Pharmacol 1979;31(4):244–6.
28-Sonnergaard JM. A critical evaluation of the Heckel equation. Int J Pharm 1999;193(1):63–71.
29-Pedersen S, Kristensen HG. Change in crystal density of acetylsalicylic acid during compaction. STP Pharm Sci 1994;4(3):201–6.
30-Roberts RJ, Rowe RC. Brittle/ductile behaviour in pharmaceutical materials used in tabletting. Int J Pharm 1987;36(2-3):205–9.
31-Wikberg M, Alderborn G. Compression characteristics of granulated materials II. Evaluation of granule fragmentation during compression by tablet permeability and porosity measurements. Int J Pharm 1990;62:214–29.
32-Ragnarsson G, Sjögren J. Force-displacement measurements in tableting. J Pharm Pharmacol 1985;37(3):145–50.
33-Duberg M, Nyström C. Studies on direct compression of tablets. VI. Evaluation of methods for the estimation of particle fragmentation during compaction. Acta Pharm Suec 1982;19(6):421–36.