تأثیر تزریق اکسی توسین رقیق شده به داخل ورید بند ناف بر طول مرحلة سوم زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز واحد بین المللی اروند، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: خون­ریزی پس از زایمان از علل مهم عوارض و مرگ و میر در مادران می­باشد. ادارة فعال مرحلة سوم زایمان از جمله استفاده از عوامل منقبض کنندة رحم در کاهش میزان خون­ریزی پس از زایمان مؤثر بوده و به طور کلی می­تواند باعث کاهش عوارض و مرگ و میر حوالی زایمان در زنان گردد. هدف از مطالعة حاضر مقایسة تأثیر تزریق داخل نافی و انفوزیون وریدی اکسی­توسین بر طول مرحلة سوم زایمان بود.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 102 نفر از زنان نخست­زا که زایمان طبیعی داشتند، انجام گردید. در گروه اول (51 نفر) 20 واحد اکسی­توسین رقیق­شده در 20 سی­سی محلول نرمال­سالین 9/0 درصد به داخل ورید بند ناف تزریق شد. زنان گروه دوم (51 نفر) 20 واحد اکسی­توسین به صورت انفوزیون وریدی دریافت نمودند. پیامد اولیة اندازه­گیری طول مرحلة سوم زایمان بود. داده­ها  با استفاده از نسخة 15 نرم­افزار SPSS، آماره­های توصیفی، آزمون تی و کای دو در فاصلة اطمینان 95 درصد آنالیز شدند.
یافته­ ها: میانگین طول مرحلة سوم زایمان در گروه اکسی­توسین داخل نافی (97/0±50/3 دقیقه) به صورت معناداری کمتر از گروه اکسی توسین وریدی (13/1±16/5 دقیقه) بود(001/0=P). همچنین زنانی که انفوزیون اکسی­توسین داخل وریدی دریافت کرده بودند، میزان هموگلوبین بعد از زایمان کمتری ( g/dl 91/0±66/9) نسبت به گروه اکسی توسین داخل نافی ( g/dl70/0±42/10) داشتند(001/0=P).
نتیجه ­گیری: به نظر می­رسد که ادارة فعال مرحلة سوم زایمان با استفاده از تزریق اکسی­توسین به داخل ورید نافی در مقایسه با انفوزیون داخل وریدی اکسی­توسین می­تواند طول مرحلة سوم زایمان و میزان افت هموگلوبین بعد از زایمان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


1-Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22nd ed. McGraw-Hill, 2005: 201-230.
2-Al-Zirqi I, Vangen S, Forse´n L, Stray-Pedersen B. Effects of onset of labour and mode of delivery on severe postpartum haemorrhage. Am J Obstet Gynecol. 2009; 201:273.e.l_273.e.9.
3-Goerke K, Steller J, Valet A. Clinical manual of obstetrics and gynaecology. Jena, Germany: Gustav Fischer Publisher; 1997:245-6
4-Shaver DC, Phelan ST, Beckmann CRB, Ling FW. Clinical manual of obstetrics. New York, NY: McGraw-Hill Inc; 1993:340
5-World Health Organization. WHO recommendations for the prevention of postpartum haemorrhage. Geneva (Switzerland): WHO; 2006
6-Neri A, Goldman J, Gans B. Intra-umbilical vein injection of Pitocin. A new method in the management of the third stage of labor. Harefuah 1966;70:351–3
7-Sivalingam N, Surinder S. Is there a place for intra-umbilical oxytocin for the management of retained placenta? Med J Malaysia 2001;56:451–9
8-Nardin JM, Weeks A, Carroli G. Umbilical vein injection for management of retained placenta. Cochrane Database Syst Rev. 2011 May 11; (5):CD001337.
9-Habek D, Franicevic´ D. Intraumbilical injection of uterotonics for retained placenta. Int J Gynaecol Obstet 2007;99:105–9
10-Rogers MS, Yuen PM, Wong S. Avoiding manual removal of placenta: evaluation of intra-umbilical injection of uterotonics using the Pipingas technique for management of adherent placenta. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:48 –54.
11-Weeks AD, Alia G, Vernon G, Namayanja A, Gosakan R, Majeed T, et al. Umbilical vein oxytocin for the treatment of retained placenta (Release Study): a double-blind, randomized controlled trial. Lancet 2010;375:141–7.
12-Kore S, Srikrishna S, Hedge A, AmbiyeVR, Vaidya PR. Active management of third stage of labour with intraumbilical oxytocin injection. J Obstet Gynaecol India 2000;50(3):54-5
13-Ojha N, Malla DS. Active management of third stage of labour by oxytocin: Umbilical vein versus intramuscular use. N J Obstet Gynaecol 2007;2(1):13-16
14-Devi LA, Singh RM, Singh MC. Intraumbilical vein injection of oxytocin in the third stage of labour. J Med Society 2003; 17: 8-10.
15-Ghylmiyyah LM, Wehbe SA, Saltzman SL, Ehleben C, Sibai BM. Intraumblical vein injection of oxytocin and the third stage of labor: Randomized double-blind placebo trial 2007; 24: 347-51
16-Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall.
1991:396-403
17-Gu¨ngördu¨k K, Asicioglu O, Besı˙moglu B, Gu¨ngördu¨k OC, Yildirm G, Ark C, Tekirdag AI. Using Intraumbilical Vein Injection of Oxytocin in Routine Practice With Active Management of the Third Stage of Labor A Randomized Controlled Trial. OB & GYN 2010; 116 (3):619-624
18-Nasohi J, Falak Aflaki. The magnitude of Hemoglobin-drop in obstetrics and gynecologic operations. Is routine Hb check necessary? Sci J Hamdan Univ Med Sci. 2003; 4(30): 43-46 [In Persian]
19-Tehseen F, Anwar A, Arfat Y. Intraumbilical veinous injection oxytocin in the active management of third stage of labour. J Coll Physicians Surg Pak 2008;18:551-4
20-Dahiya P, Puri M, Rathee S. Influence of intraumbilical oxytocin on the third stage of labour. Indian J Med Sci 1995;49(2):23-7
21-Habek D, Franičević D. Intraumbilical injection of uterotonics for retained placenta. Int J Gynecol Obstet 2007; 99: 105-9
22-Golan A, Lidor AL, Wexler S, David MP. A new method for the management of the retained placenta. Am J Obstet Gynecol 1983; 146:708-9