تخلیص فا کتور فعال کنندة V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ پزشکی، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 مؤسسه تحقیقاتی سرم‌سازی و واکسن رازی، بخش جانوران سمی و تولید آنتی ونوم، حصارک، کرج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: زهر مارهای ویپریده (افعی­ها) حاوی پروتئین­هایی می­باشند که روی انعقاد خون اثر می­گذارند. هدف از این مطالعه، تشخیص و جداسازی فعال­کنندة فاکتور خونی انعقادی V  از زهر افعی لبتینای ایران می­باشد.
روش بررسی: فعال­کنندة فاکتور V از 200 میلی­گرم زهر خام به وسیلة سه مرحله کروماتوگرافی: ژل فیلتراسیون روی سفادکس G100، کروماتوگرافی تعویض یون روی DEAE – سلولز و کروماتوگرافی میل ترکیبی روی هپارین آگاروز تخلیص شد. اثر فعال­کنندة فاکتور V روی فاکتور V انسانی به وسیلة فعالیت امیدولیتیک­ترومبین تولید شده به وسیلة فاکتور V فعال شده ((Va بررسی شد.
یافته­ ها: فعال­کنندة فاکتور V تخلیص­شده یک باند پروتئینی را به وسیلة الکتروفورز روی سدیم دودسیل­سولفات ژل الکتروفورز ( (SDS - PAGE نشان داد. وزن مولکولی آن در حدود kDa 29 تخمین زده شد. این فاکتور، در حضور یون کلسیم فاکتور V را به فاکتور Va تبدیل می­کند. فعالیت ارژینین استرهیدرولازی روی سوبسترای BAEE (  - بنزوئیل ­ارژینین ­اتیل استر) دارد. فعالیت امیدولیتیک ضعیفی روی سوبسترای S-2222 (بنزوئیل – ایزولوسیل- گلوتامیل - گلیسیل - ارژینیل پارانیتروانیلید ) نشان می­دهد.
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به­دست آمده به نظر می­رسد که فاکتور تخلیص شده برای فاکتور V اختصاصی می­باشد.

کلیدواژه‌ها