بررسی اثر تزریق بوپوواکائین داخل پریتوئن بر درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیهوشی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه بیهوشی،گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه جراحی عمومی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک یک درمان انتخابی برای التهاب علامت­دار کیسه صفرا می­باشد. دردی که به­دنبال پروسه جراحی ایجاد می­گردد، برای اولین بار بعد از پایان یافتن تاثیر داروهای مخدر حین بیهوشی، در ریکاوری احساس می­گردد و شدت آن در 24 ساعت  اول پس از عمل بسیار زیاد و برای بسیاری از بیماران غیرقابل تحمل می­باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تزریق بوپیواکائین داخل پریتوئن بر درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک می­باشد.  
روش بررسی: در این مطالعه 60 بیمار  60-20 ساله کاندید عمل لاپاروسکوپیک کوله سیستکتومی  ، به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند . در گروه اول از بوپی واکائین ونرمال سالین داخل صفاقی ودر گروه  کنترل از نرمال سالین استفاده گردید. پس از پایان بی هوشی،  شدت درد بر اساس NRS در ساعات 0،1،2،4،8،12،24 در هر دوگروه مورد مقایسه  و با برنامه SPSS 17  مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته­ها: میانگین سنی گروه مورد و شاهد 46.7  و46.9 سال بود. فراوانی مرد و زن در گروه مورد و شاهد به ترتیب 16.7%، 83.3% و 30% ، 70% بود.  اختلاف معنی­داری بین گروه مورد و شاهد از نظر شدت درد در ساعات 1،2،4،8،12،24،0  (P=0.001)وجود داشت. همچنین اختلاف معنی­داری بین گروه مورد و شاهد از نظر اولین زمان درخواست مخدر و میزان  نیاز به مخدر(P=0.001)  درد شانه (P=0.001) وجود داشت.
نتیجه­گیری:  با توجه به یافته­های این مطالعه به نظر می­رسد که استفاده از بوپیواکائین داخل صفاقی پس از عمل در کاهش درد پس از آن موثر است.

کلیدواژه‌ها


1-Hunter JG, Jobe LA. Minimally invasive surgery, Robotics and natural orifice transluminal Endscopic syrgery. In: Schwartz's principles of surgery.9th ed. New York: McGraw-Hill; 2010. P. 359-78.
2-Miller RD, editor. Miller's Anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Churchill livingstone/Elsevier; 2010. P. 2757-82.
3-Bisgaard T, Klarskov B, Rosenberg J, Kehlet H. Characteristics and prediction of early pain after laparoscopic cholecystectomy. Pain 2001;90(3):261-9.
4-Wills VL, Hunt DR. Pain after laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 2000;87(3):273-84.
5-Golubovic S, Golubovic V, Cindrić-Stancin M, Tokmadzić VS. Intraperitoneal analgesia for laparoscopic cholecystectomy: bupivacaine versus bupivacaine with tramadol. Coll Antropol 2009;33(1):299-302.
6-Narchi P, Benhamou D, Fernandez H. Intraperitoneal local anaesthetic for shoulder pain after day-case laparoscopy. Lancet 1991;338:1569–70.
7-Joshi GP, Viscusi ER, Gan TJ, Minkowitz H, Cippolle M, Schuller R, et al. Effective treatment of laparoscopic cholecystectomy pain with intravenous followed by oral COX-2 specific inhibitor. Anesth Analg 2004;98(2):336-42.
8-Jensen K, Kehlet H, Lund CM. Post-operative recovery profile after laparoscopic cholecystectomy: a prospective, observational study of a multimodal anaesthetic regime. Acta Anaesthesiol Scand 2007;51(4):464-71.
9-Bisgaard T, Kehlet H, Rosenberg J. Pain and convalescence after laparoscopic cholecystectomy. Eur J Surg 2001;167(2):84-96.
10-Kehlet H. Postoperative opioid sparing to hasten recovery: What are the issues? Anesthesiology 2005;102(6):1083-5.
11-Marret E, Kurdi O, Zufferey P, Bonnet F. Effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs on patient-controlled analgesia morphine side effects: meta-analysis of randomized controlled trials. Anesthesiology 2005;102(6):1249-60.
12-Soltanzadeh M, Behaeen K, Pourmehdi Z. Effects of acupressure on nausea and vomiting after gynecological laparascopy. Life Sci J. 2012; 9: 871-5
13-Kehlet H, Liu SS. Continuous local anesthetic wound infusion to improve postoperative outcome: back to the periphery? Anesthesiology 2007;107(3):369-71.
14-Hanson IR, Hingson RA. The use of xylocaine, a new local anesthetic, in surgery, obstetrics and therapeutics. Curr Res Anesth Analg 1950;29(3):136-47.
15-Griffin EM, Prystowsky H, Hingson RA. The use of topical anaesthesia of the peritoneum in poor risk surgery and in augmenting inadequate vertebral conduction anaesthesia. N Z Med J 1951;50(275):31-3.
16-Ajao OG. The use of local anaesthetics for emergency abdominal operations. Trop Doct 1978;8(2):73–5.
17-La Colla L, Mangano A, Albertin A. Continuous infusion of intraperitoneal bupivacaine after laparascopic surgery: a randomized controlled trial--what about statistical power and analysis? Obes Surg 2009;19(6):817-8.
18-Papadima A, Lagoudianakis EE, Antonakis P, Filis K, Makri I, Markogiannakis H, et al. Repeated  intraperitoneal instillation of levobupivacaine for the management of pain after laparoscopic cholecystectomy. Surgery 2009;146(3):475-82.